กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การล่อลวงเอวา
3:1 ในเวลานี้งูนั้นฉลาดหลักแหลมกว่าบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ และมันกล่าวแก่หญิงนั้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ‘พวกเจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้’”
3:2 และหญิงนั้นจึงกล่าวแก่งูว่า “ผลของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ในสวนนี้พวกเรากินได้
3:3 แต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสวน พระเจ้าตรัสว่า ‘พวกเจ้าอย่ากินมัน หรือแตะต้องมัน เกรงว่าพวกเจ้าจะตาย’”
3:4 และงูจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่
3:5 เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่า พวกเจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั้น และพวกเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่รู้ดีรู้ชั่วร้าย”

การล้มลงในความบาปของมนุษย์
3:6 และเมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นเหมาะสำหรับเป็นอาหารและมันงามน่าดู และต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั้น และได้กิน และส่งให้สามีของนางด้วย และเขาได้กิน
3:7 และตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น และเขาทั้งสองรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่ และเขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บรวมกัน และทำเครื่องปกปิดสำหรับตัวเอง

อาดัมและเอวากลัวพระเจ้า
3:8 และในตอนเย็นของวัน เขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ทั้งอาดัมและภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่าง ๆ ในสวนนั้น
3:9 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรียกอาดัมและตรัสแก่เขาว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน”
3:10 และเขาทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวน และข้าพระองค์ก็กลัว เพราะว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ และข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวเสีย”
3:11 และพระองค์ตรัสว่า “ใครได้บอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ เจ้าได้กินผลจากต้นไม้นั้น ซึ่งเราสั่งเจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากินแล้วหรือ”
3:12 และชายนั้นทูลว่า “หญิงซึ่งพระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั้น นางได้ส่งผลจากต้นไม้นั้น และข้าพระองค์จึงได้รับประทาน”
3:13 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่หญิงนั้นว่า “เจ้าทำอะไรลงไป” และหญิงนั้นทูลว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์จึงได้รับประทาน”

การสาปแช่ง
3:14 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่งูนั้นว่า “เพราะเหตุที่เจ้าได้กระทำเช่นนี้ เจ้าถูกสาปแช่งมากกว่าบรรดาสัตว์ใช้งาน และมากกว่าบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่ง เจ้าจะเลื้อยไปด้วยท้องของเจ้า และเจ้าจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้า
3:15 และเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กัน ทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทำให้หัวของเจ้าฟกช้ำ และเจ้าจะกระทำให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำ”
3:16 พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่า “เราจะเพิ่มความระทมทุกข์ให้มากขึ้นแก่เจ้าและการตั้งครรภ์ของเจ้า เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด และเจ้าจะปรารถนาสามีของเจ้า และเขาจะปกครองเหนือเจ้า”
3:17 และพระองค์ตรัสแก่อาดัมว่า “เพราะเหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้นไม้ ซึ่งเราได้สั่งเจ้าว่า เจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้น แผ่นดินจึงต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั้นด้วยความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้า
3:18 แผ่นดินจะงอกบรรดาหนามและผักที่มีหนามแก่เจ้าด้วย และเจ้าจะกินผักแห่งท้องทุ่ง
3:19 เจ้าจะต้องหากินอาหารด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่าเจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เพราะเจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลีดิน”
3:20 และอาดัมเรียกชื่อภรรยาของเขาว่าเอวา เพราะว่านางเป็นมารดาของบรรดาประชาชาติที่มีชีวิต
3:21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทำเสื้อคลุมด้วยหนังสัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทั้งสอง

พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
3:22 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด มนุษย์กลายมาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราที่รู้จักความดีและความชั่วร้าย และบัดนี้ เกรงว่าเขาจะยื่นมือ แล้วไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและกิน และมีชีวิตนิรันดร์ตลอดไป”
3:23 เหตุฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงส่งเขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อทำไร่ไถนาจากที่ดินที่เขากำเนิดมานั้น
3:24 ดังนั้น พระองค์ทรงไล่มนุษย์ออกไป และพระองค์ทรงตั้งพวกเครูบไว้ทางทิศตะวันออกของสวนเอเดน และตั้งดาบเพลิงซึ่งหมุนได้รอบทิศทาง เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope