กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ลำดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์
5:1 นี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม ในวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั้น พระองค์ทรงสร้างเขาเหมือนตามอย่างพระเจ้า
5:2 พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผู้หญิง และทรงอวยพรแก่เขาทั้งสอง และทรงเรียกชื่อพวกเขาว่าอาดัม ในวันที่ทรงสร้างเขาทั้งสองขึ้นนั้น
5:3 และอาดัมอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยสามสิบปี และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเหมือนกันกับเขา มีรูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างเขา และเรียกชื่อของเขาว่าเสท
5:4 และตั้งแต่อาดัมให้กำเนิดเสทแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และเขาให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:5 และรวมอายุที่อาดัมมีชีวิตอยู่ได้เก้าร้อยสามสิบปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:6 และเสทอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยห้าปี ก็ให้กำเนิดเอโนช
5:7 และตั้งแต่เสทให้กำเนิดเอโนชแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยเจ็ดปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:8 และรวมอายุของเสทได้เก้าร้อยสิบสองปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:9 และเอโนชอาศัยอยู่ได้เก้าสิบปี ก็ให้กำเนิดเคนัน
5:10 และตั้งแต่เอโนชให้กำเนิดเคนันแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสิบห้าปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:11 และรวมอายุของเอโนชได้เก้าร้อยห้าปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:12 และเคนันอาศัยอยู่ได้เจ็ดสิบปี ก็ให้กำเนิดมาหะลาเลล
5:13 และตั้งแต่เคนันให้กำเนิดมาหะลาเลลแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสี่สิบปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:14 และรวมอายุของเคนันได้เก้าร้อยสิบปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:15 และมาหะลาเลลอาศัยอยู่ได้หกสิบห้าปี ก็ให้กำเนิดยาเรด
5:16 และตั้งแต่มาหะลาเลลให้กำเนิดยาเรดแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสามสิบปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:17 และรวมอายุของมาหะลาเลลได้แปดร้อยเก้าสิบห้าปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:18 และยาเรดอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยหกสิบสองปี และเขาให้กำเนิดเอโนค
5:19 และตั้งแต่ยาเรดให้กำเนิดเอโนคแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:20 และรวมอายุของยาเรดได้เก้าร้อยหกสิบสองปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:21 และเอโนคอาศัยอยู่ได้หกสิบห้าปี ก็ให้กำเนิดเมธูเสลาห์
5:22 และตั้งแต่เอโนคให้กำเนิดเมธูเสลาห์แล้ว เขาก็ดำเนินกับพระเจ้าสามร้อยปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:23 และรวมอายุของเอโนคได้สามร้อยหกสิบห้าปี
5:24 และเอโนคได้ดำเนินกับพระเจ้า แล้วเขาก็หายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป
5:25 และเมธูเสลาห์อาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดปี ก็ให้กำเนิดลาเมค
5:26 และตั้งแต่เมธูเสลาห์ให้กำเนิดลาเมคแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:27 และรวมอายุของเมธูเสลาห์ได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:28 และลาเมคอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบสองปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง
5:29 และเขาเรียกชื่อของเขาว่า โนอาห์ กล่าวว่า “คนนี้จะเป็นที่ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา และความเหนื่อยยากของมือเรา เพราะเหตุแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสาปแช่งนั้น”
5:30 และตั้งแต่ลาเมคให้กำเนิดโนอาห์แล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5:31 และรวมอายุของลาเมคได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปีและเขาได้สิ้นชีวิต
5:32 และโนอาห์มีอายุได้ห้าร้อยปี และโนอาห์ให้กำเนิดเชม ฮาม และยาเฟท

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope