กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

น้ำลดลงและนาวาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต
8:1 และพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ รวมทั้งบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับท่านในนาวา และพระเจ้าทรงทำให้ลมพัดมาเหนือแผ่นดินโลก และน้ำทั้งปวงก็ลดลง
8:2 เช่นเดียวกันน้ำพุทั้งหลายที่อยู่ใต้บาดาลและบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ก็ปิด และฝนที่ตกจากฟ้าสวรรค์ก็หยุด
8:3 และน้ำก็ค่อย ๆ ลดลงจากแผ่นดินโลก และล่วงพ้นหนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้วน้ำก็ลดลง
8:4 และเดือนที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้นนาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต
8:5 และน้ำก็ค่อย ๆ ลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หนึ่งของเดือนนั้น ยอดภูเขาต่าง ๆ ก็ปรากฏให้เห็น
8:6 และต่อจากนั้นอีกสี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องในนาวาที่ท่านได้ทำไว้นั้น
8:7 และท่านปล่อยนกกาตัวหนึ่ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทั่งน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโลก
8:8 ท่านได้ปล่อยนกเขาตัวเมียตัวหนึ่งด้วย เพื่อจะรู้ว่าน้ำได้ลดลงจากพื้นแผ่นดินโลกหรือยัง
8:9 แต่นกเขาไม่พบที่ที่จะเกาะอาศัยอยู่ได้เพราะน้ำยังท่วมทั่วพื้นแผ่นดินโลกอยู่ และมันได้กลับมาหาท่านในนาวา ดังนั้นท่านจึงยื่นมือออกไปและจับนกเขา และเอามันเข้ามาไว้ด้วยกันกับท่านในนาวา
8:10 และท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และท่านได้ปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครั้งหนึ่ง
8:11 และในเวลาเย็นนกเขาก็กลับมายังท่าน และดูเถิด มันคาบใบมะกอกเขียวสดมา ดังนั้นโนอาห์จึงรู้ว่า น้ำได้ลดลงจากแผ่นดินโลกแล้ว
8:12 และท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป มันไม่กลับมาหาท่านอีกเลย
8:13 และต่อมาในปีที่หกร้อยหนึ่ง ในเดือนที่หนึ่ง ณ วันที่หนึ่งของเดือนนั้น น้ำก็แห้งจากแผ่นดินโลก และโนอาห์ก็เปิดหลังคาของนาวาและมองดู และดูเถิด พื้นแผ่นดินแห้งแล้ว
8:14 และในเดือนที่สอง วันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั้น แผ่นดินโลกก็แห้งสนิท
8:15 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า
8:16 “จงออกไปจากนาวา ทั้งเจ้า และภรรยาของเจ้า และบุตรชายทั้งหลายของเจ้า และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้า
8:17 จงพาสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันกับเจ้า คือบรรดาเนื้อหนัง ทั้งนก และสัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลานทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกให้ออกมาพร้อมกับเจ้า เพื่อพวกมันจะทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก และมีลูกดกและทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก”
8:18 และโนอาห์ได้ออกไป พร้อมทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน และภรรยาของท่าน และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของท่านพร้อมกับท่าน
8:19 สัตว์ป่าทั้งปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน และนกทั้งปวง และทุกสิ่งที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของพวกมัน ออกไปจากนาวา

โนอาห์ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
8:20 และโนอาห์ก็สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดและบรรดานกที่สะอาด และถวายเป็นเครื่องเผาบูชาที่แท่นบูชานั้น
8:21 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงดมกลิ่นหอมอันพอพระทัย และพระเยโฮวาห์ทรงดำริในพระทัยของพระองค์ว่า “เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินอีกเพราะเหตุมนุษย์ ด้วยว่าเค้าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวของเขา ทั้งเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอีกเหมือนอย่างที่เราได้กระทำแล้วนั้น
8:22 ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น ฤดูหว่านและฤดูเก็บเกี่ยว ทั้งเวลาเย็นและเวลาร้อน ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว รวมทั้งกลางวันและกลางคืน จะไม่สิ้นสุดลง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope