กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

10:1 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท และพวกเขากำเนิดบุตรชายหลายคนหลังน้ำท่วม

เชื้อสายของยาเฟท
10:2 บุตรชายทั้งหลายของยาเฟท คือ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส
10:3 และบุตรชายทั้งหลายของโกเมอร์ คือ อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์
10:4 และบุตรชายทั้งหลายของยาวาน คือ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิม
10:5 จากเชื้อสายเหล่านี้ อาณาเขตของชนชาติทั้งหลายได้แบ่งแยกในดินแดนต่าง ๆ ของพวกเขา แต่ละคนตามภาษาของเขา ตามครอบครัวของพวกเขา ในชนชาติของพวกเขา

เชื้อสายของฮาม
10:6 และบุตรชายทั้งหลายของฮาม คือ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
10:7 และบุตรชายทั้งหลายของคูช คือ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทั้งหลายของราอามาห์ คือ เชบา และเดดาน
10:8 และคูชให้กำเนิดนิมโรด เขาเริ่มเป็นคนมีอำนาจมากบนแผ่นดินโลก
10:9 เขาเป็นพรานที่มีกำลังมากต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้จึงว่า “เหมือนกับนิมโรดพรานที่มีกำลังมากต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์”
10:10 และการเริ่มต้นแห่งอาณาจักรของเขา คือ เมืองบาเบล เมืองเอเรก เมืองอัคคัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่นดินแห่งชินาร์
10:11 ฝ่ายอัสชูรได้ออกไปจากแผ่นดินแห่งชินาร์นั้น และสร้างเมืองนีนะเวห์ นครเรโหโบท และเมืองคาลาห์
10:12 และนครเรเสนซึ่งอยู่ระหว่างเมืองนีนะเวห์กับเมืองคาลาห์ นครนี้เป็นนครใหญ่
10:13 และมิสรายิมให้กำเนิดลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮิม
10:14 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟีลิสติม) และคัฟโทริม
10:15 และคานาอันให้กำเนิดบุตรหัวปีชื่อไซดอนและเฮท
10:16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี
10:17 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี
10:18 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท และภายหลังนั้นครอบครัวต่าง ๆ ของคนคานาอันก็กระจัดกระจายออกไป
10:19 และเขตแดนของคนคานาอันจากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเกราร์ จนถึงเมืองกาซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ และเมืองเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา
10:20 นี่เป็นบุตรชายทั้งหลายของฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ในอาณาเขตของพวกเขา และในชนชาติของพวกเขา

เชื้อสายของเชม
10:21 เช่นเดียวกัน เชมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของบรรดาลูกหลานของเอเบอร์ ผู้เป็นพี่ชายคนโตของยาเฟท เขาก็ให้กำเนิดบุตรหลายคนด้วย
10:22 บุตรทั้งหลายของเชม คือ เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด และอารัม
10:23 และบุตรทั้งหลายของอารัม คือ อูส ฮุล เกเธอร์ และมัช
10:24 และอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์ และเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์
10:25 และเอเบอร์ให้กำเนิดบุตรชายสองคน คนหนึ่งชื่อเปเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน
10:26 และโยกทานให้กำเนิดอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์
10:27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์
10:28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา
10:29 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ บรรดาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโยกทาน
10:30 และที่อยู่อาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมืองเมชา ไปทางเสฟาร์เทือกเขาทางทิศตะวันออก
10:31 นี่เป็นบุตรชายทั้งหลายของเชม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ในอาณาเขตของพวกเขา ตามชนชาติของพวกเขา
10:32 นี่เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ในชนชาติของพวกเขา และจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลังน้ำท่วม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope