กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

หอบาเบล
11:1 และทั่วแผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสำเนียงเดียวกัน
11:2 และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทิศตะวันออก พวกเขาก็พบที่ราบในแผ่นดินแห่งชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่น
11:3 และพวกเขาต่างคนต่างก็พูดกันว่า “มาเถิด ให้พวกเราทำอิฐและเผามันให้แข็ง” และพวกเขามีอิฐใช้แทนหินและมียางมะตอยใช้แทนปูนขาว
11:4 และเขาทั้งหลายพูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างนครขึ้นนครหนึ่งและก่อหอคอยให้ยอดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เกรงว่าพวกเราจะกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก”

พระเจ้าทรงทำให้เกิดภาษาต่าง ๆ
11:5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรนครและหอคอยนั้นซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น
11:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้งปวงมีภาษาเดียว และพวกเขาเริ่มทำเช่นนี้แล้ว และบัดนี้จะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ
11:7 มาเถิด ให้พวกเราลงไปและทำให้ภาษาของพวกเขาสับสนที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้”
11:8 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาก็เลิกสร้างนครนั้น
11:9 เหตุฉะนั้น จึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทำให้ภาษาของทั่วทั้งแผ่นดินโลกสับสน และ ณ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก

เชื้อสายของอับราม
11:10 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเชม เชมมีอายุได้หนึ่งร้อยปี และให้กำเนิดอารฟัคชาด ภายหลังน้ำท่วมสองปี
11:11 และหลังจากเชมให้กำเนิดอารฟัคชาดแล้วก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:12 และอารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบห้าปี ก็ให้กำเนิดเชลาห์
11:13 และหลังจากอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:14 และเชลาห์มีอายุได้สามสิบปี ก็ให้กำเนิดเอเบอร์
11:15 และหลังจากเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:16 และเอเบอร์มีอายุได้สามสิบสี่ปี ก็ให้กำเนิดเปเลก
11:17 และหลังจากเอเบอร์ให้กำเนิดเปเลกแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่ร้อยสามสิบปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:18 และเปเลกมีอายุได้สามสิบปี ก็ให้กำเนิดเรอู
11:19 และหลังจากเปเลกให้กำเนิดเรอูแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยเก้าปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:20 และเรอูมีอายุได้สามสิบสองปี ก็ให้กำเนิดเสรุก
11:21 และหลังจากเรอูให้กำเนิดเสรุกแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยเจ็ดปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:22 และเสรุกมีอายุได้สามสิบปี ก็ให้กำเนิดนาโฮร์
11:23 และหลังจากเสรุกให้กำเนิดนาโฮร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:24 และนาโฮร์มีอายุได้ยี่สิบเก้าปี ก็ให้กำเนิดเทราห์
11:25 และหลังจากนาโฮร์ให้กำเนิดเทราห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกหนึ่งร้อยสิบเก้าปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:26 และเทราห์มีอายุได้เจ็ดสิบปี ก็ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน
11:27 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเทราห์ เทราห์ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กำเนิดโลท
11:28 และฮารานได้สิ้นชีวิตก่อนเทราห์ผู้เป็นบิดาของเขาในแผ่นดินที่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย
11:29 และอับรามกับนาโฮร์ต่างก็ได้ภรรยา ภรรยาของอับรามมีชื่อว่าซาราย และภรรยาของนาโฮร์มีชื่อว่ามิลคาห์ผู้เป็นบุตรีของฮาราน ผู้เป็นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอิสคาห์
11:30 แต่ซารายเป็นหมัน นางหามีบุตรไม่

อับรามในเมืองฮาราน
11:31 และเทราห์ก็พาอับรามบุตรชายของเขากับโลทบุตรชายของฮารานผู้เป็นหลานชายของเขาและซาราย บุตรสะใภ้ของเขาผู้เป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา และเขาทั้งหลายออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดียพร้อมกับพวกเขา จะเข้าไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน และพวกเขามาถึงเมืองฮารานและอาศัยอยู่ที่นั่น
11:32 และรวมอายุเทราห์ได้สองร้อยห้าปี และเทราห์ก็สิ้นชีวิตในเมืองฮาราน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope