กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
13:1 และอับรามขึ้นไปจากอียิปต์ ท่านและภรรยาของท่านและสิ่งสารพัดที่ท่านมีอยู่ และโลทไปพร้อมกับท่าน เข้าไปทางทิศใต้
13:2 และอับรามก็มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์ เงินและทองคำเป็นอันมาก
13:3 และท่านเดินทางต่อไปจากทิศใต้จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที่ที่เต็นท์ของท่านเคยตั้งอยู่คราวก่อน ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย
13:4 จนถึงสถานที่ตั้งแท่นบูชาซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยสร้างไว้ที่นั่น และอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ที่นั่น

โลทแยกจากอับราม
13:5 และโลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแพะแกะ ฝูงวัวและเต็นท์เช่นกัน
13:6 และแผ่นดินไม่กว้างขวางพอที่พวกเขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันได้ เพราะทรัพย์สิ่งของของพวกเขามีอยู่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้
13:7 และเกิดมีการวิวาทกันระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลท และขณะนั้นคนคานาอันและคนเปริสซีอาศัยอยู่ที่แผ่นดินนั้น
13:8 และอับรามพูดกับโลทว่า “เราขอร้องเจ้า อย่าให้มีการวิวาทกันเลยระหว่างเรากับเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของเรากับคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทั้งสองเป็นญาติกัน
13:9 แผ่นดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือ เราขอร้องเจ้า จงแยกตัวเจ้าไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือ ดังนั้นเราจะไปทางขวา หรือถ้าเจ้าไปทางขวามือ ดังนั้นเราจะไปทางซ้าย”

โลทย้ายเข้าไปในเมืองโสโดมอันชั่วร้าย
13:10 และโลทเงยหน้าขึ้นแลดูและเห็นบรรดาที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดน ที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดินแห่งอียิปต์ไปทางเมืองโศอาร์ ก่อนที่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
13:11 ดังนั้น โลทจึงเลือกบรรดาที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดน และโลทออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกและเขาทั้งสองจึงแยกจากกันไป
13:12 อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน และโลทอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งที่ราบลุ่มและตั้งเต็นท์ของเขาใกล้เมืองโสโดม
13:13 แต่ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชั่วร้ายและเป็นคนบาปต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เป็นอันมาก

ทรงย้ำพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร
13:14 และหลังจากโลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อับรามว่า “บัดนี้จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดูจากสถานที่ที่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
13:15 เพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดซึ่งเจ้าเห็นนี้เราจะประทานให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์
13:16 และเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้าเหมือนอย่างผงคลีดิน ดังนั้นถ้าผู้ใดสามารถนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้เช่นกัน
13:17 จงลุกขึ้นเดินไปทั่วแผ่นดินทางด้านยาวของมันและด้านกว้างของมัน เพราะเราจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้า”
13:18 ดังนั้น อับรามได้ยกเต็นท์ของท่าน และมาอาศัยอยู่ที่ราบแห่งมัมเร ซึ่งอยู่ในเฮโบรนและสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาห์ที่นั่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope