กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่อับราม
15:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระดำรัสของพระเยโฮวาห์มาถึงอับรามด้วยนิมิต ตรัสว่า “อับราม อย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้าและเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้า”
15:2 และอับรามทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์ยังไม่มีบุตร และคนต้นเรือนแห่งครัวเรือนของข้าพระองค์คือเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้แหละ พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์เล่า”
15:3 และอับรามทูลว่า “ดูเถิด พระองค์ไม่ได้ประทานเชื้อสายให้แก่ข้าพระองค์ และดูเถิด คนหนึ่งที่เกิดในบ้านข้าพระองค์เป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์”
15:4 และดูเถิด พระดำรัสของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน ตรัสว่า “คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้า แต่ผู้ที่จะออกมาจากบั้นเอวของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า”
15:5 และพระองค์ทรงนำท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้าสวรรค์และนับดวงดาวทั้งหลาย ถ้าเจ้าสามารถนับมันได้” และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น”
15:6 และท่านเชื่อในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน
15:7 และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ที่ได้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อยกดินแดนนี้ให้เป็นมรดกแก่เจ้า”
15:8 และท่านทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพระองค์จะได้ดินแดนนี้เป็นมรดก”
15:9 และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “จงเอาวัวสาวอายุสามปี แพะตัวเมียอายุสามปี แกะตัวผู้อายุสามปี นกเขาหนึ่งตัว และนกพิราบแรกรุ่นหนึ่งตัวมาให้เรา”
15:10 และท่านได้นำบรรดาสัตว์เหล่านี้มาและผ่ากลางตัวมัน และวางข้างละซีกตรงกัน แต่นกทั้งหลายนั้นท่านหาได้ผ่าไม่
15:11 และเมื่อฝูงเหยี่ยวลงมาที่ซากสัตว์เหล่านั้น อับรามก็ไล่พวกมันไปเสีย
15:12 และเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะตก อับรามก็นอนหลับสนิท และดูเถิด ความหวาดกลัวความหดหู่ใจอย่างยิ่งก็ทับถมท่าน

ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
15:13 และพระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “จงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้น และพวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ร้อยปี
15:14 และเช่นกันเราจะพิพากษาประเทศนั้นซึ่งพวกเขาจะรับใช้ และต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
15:15 และเจ้าจะไปตามบรรพบุรุษของเจ้าโดยผาสุกในเวลาชรามาก แล้วเจ้าจะถูกฝังไว้
15:16 แต่ในชั่วอายุที่สี่พวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง เพราะว่าความชั่วช้าของคนอาโมไรต์ยังไม่ครบถ้วน”
15:17 และต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกและค่ำมืดแล้ว ดูเถิด มีเตาที่ควันพลุ่งอยู่และคบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้น

เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
15:18 ในวันเดียวกันนั้น พระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับอับราม ตรัสว่า “เราได้ยกแผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้าแล้ว ตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปจนถึงแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติส
15:19 ทั้งคนเคไนต์ คนเคนัส คนขัดโมไนต์
15:20 และคนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม
15:21 และคนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเกอร์กาชี และคนเยบุส”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope