กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม
16:1 คราวนี้ซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าฮาการ์
16:2 และซารายได้พูดกับอับรามว่า “ดูเถิด บัดนี้พระเยโฮวาห์ไม่ให้ข้าพเจ้ามีบุตร ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ให้เข้าไปหาสาวใช้ของข้าพเจ้า บางทีข้าพเจ้าอาจจะได้บุตรโดยนาง” และอับรามก็ฟังเสียงของซาราย
16:3 และหลังจากอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอันได้สิบปีแล้ว ซารายภรรยาของอับรามก็ยกฮาการ์คนอียิปต์สาวใช้ของตน และให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง
16:4 และท่านเข้าไปหาฮาการ์ และนางก็ตั้งครรภ์ และเมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้ว นางก็ดูหมิ่นนายผู้หญิงของนางในใจ
16:5 และซารายได้พูดกับอับรามว่า “ให้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่กับท่านเถิด ข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่าน และเมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้วนางก็ดูหมิ่นข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพเจ้ากับท่าน”
16:6 แต่อับรามพูดกับซารายว่า “ดูเถิด สาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า จงกระทำแก่เขาตามที่เจ้าเห็นควร” และเมื่อซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั้น หญิงนั้นจึงหนีไปให้พ้นหน้าของนาง
16:7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พบหญิงนั้นข้างน้ำพุในถิ่นทุรกันดาร คือข้างน้ำพุในทางที่จะไปเมืองชูร์
16:8 และทูตนั้นได้พูดว่า “ฮาการ์สาวใช้ของซาราย เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน” และนางได้ทูลว่า “ข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้าจากซารายนายผู้หญิงของข้าพระองค์”
16:9 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “จงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้อำนาจของเขา”
16:10 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่หญิงนั้นว่า “เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้น เพราะว่าจะมีคนจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วน”
16:11 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด เจ้ามีครรภ์แล้วและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และจะเรียกชื่อของเขาว่า อิชมาเอล เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงรับฟังความทุกข์ของเจ้าแล้ว
16:12 และเขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทั้งปวงและมือของคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา และเขาจะอาศัยอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา”
16:13 และนางได้เรียกพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้ตรัสแก่นางว่า “พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์” เพราะนางพูดว่า “ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ที่นี่ ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ด้วยหรือ”
16:14 เหตุฉะนั้น จึงเรียกชื่อบ่อน้ำว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยู่ระหว่างเมืองคาเดชกับเมืองเบเรด

การกำเนิดของอิชมาเอล
16:15 และฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่อับราม และอับรามได้เรียกชื่อบุตรชายของท่านซึ่งฮาการ์คลอดออกมาว่า อิชมาเอล
16:16 และอับรามมีอายุได้แปดสิบหกปี เมื่อฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope