กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ทูตสวรรค์สององค์มาเยี่ยมโลท
19:1 และทูตสวรรค์สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น และโลทได้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดม และเมื่อโลทเห็นแล้วก็ลุกขึ้นไปพบทูตเหล่านั้น และเขาได้ก้มหน้าของเขาลงถึงดิน
19:2 และเขากล่าวว่า “บัดนี้ ดูเถิด เจ้านายทั้งหลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ให้เข้าไปในบ้านผู้รับใช้ของท่าน และพักแรมตลอดคืนนี้ และล้างเท้าของพวกท่าน และท่านทั้งหลายจะได้ตื่นแต่เช้า และเดินทางของท่านต่อไป” และทูตเหล่านั้นกล่าวว่า “อย่าเลย แต่พวกเราจะพักแรมที่ถนนตลอดคืนนี้”
19:3 และเขาได้รบเร้าทูตเหล่านั้นอย่างมาก และทูตเหล่านั้นได้เข้าไปในบ้านของเขา และเขาได้จัดการเลี้ยงทูตเหล่านั้น และอบขนมปังไร้เชื้อและทูตเหล่านั้นได้รับประทาน

โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า "พี่น้อง"
19:4 แต่ก่อนที่ทูตเหล่านั้นเข้านอน พวกผู้ชายของนครนั้นคือพวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทั้งแก่และหนุ่ม ทุกคนจากทุกสารทิศ มาล้อมบ้านนั้นไว้
19:5 และพวกเขาเรียกโลทและพูดกับเขาว่า “ผู้ชายเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหน จงนำเขาเหล่านั้นออกมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้ร่วมรู้กับพวกเขา”
19:6 และโลทก็ออกทางประตูไปหาพวกนั้นและปิดประตูหลังจากที่เขาออกไปแล้ว
19:7 และกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน อย่ากระทำชั่วเช่นนี้เลย
19:8 บัดนี้ ดูเถิด ข้าพเจ้ามีบุตรสาวสองคนซึ่งไม่เคยร่วมรู้กับชายเลย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ขอให้ข้าพเจ้านำพวกเธอออกมาให้ท่านทั้งหลาย และให้พวกท่านกระทำแก่พวกเธอตามที่เห็นชอบในสายตาของท่านทั้งหลายเถิด เพียงแต่อย่ากระทำอะไรแก่ชายเหล่านี้เลย เพราะเหตุว่าพวกเขาเหล่านี้เข้ามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าพเจ้า”
19:9 และพวกเขาพูดว่า “ถอยไป” และพวกเขาพูดอีกว่า “คนนี้เข้ามาอาศัยอยู่และเขาจะมาตั้งตัวเป็นผู้พิพากษา บัดนี้พวกเราจะทำการชั่วร้ายกับเจ้ายิ่งกว่าคนเหล่านั้น” และพวกเขาได้ผลักคนนั้นโดยแรงคือโลทนั่นเอง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู
19:10 แต่ทูตเหล่านั้นจึงยื่นมือของท่านออกไป และดึงโลทเข้ามาในบ้านกับพวกท่าน และปิดประตู
19:11 และทูตเหล่านั้นทำให้พวกผู้ชายที่อยู่ประตูบ้านนั้นตาบอดทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย ดังนั้นพวกเขาจึงหาประตูจนเหนื่อยอ่อน

ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง
19:12 และทูตเหล่านั้นได้พูดกับโลทว่า “ที่นี่เจ้ามีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย บุตรชาย และบุตรสาวของเจ้า ทั้งสิ่งใด ๆ ของเจ้าที่อยู่ในนครนี้ออกจากสถานที่นี้
19:13 เพราะพวกเราจะทำลายสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเสียงร้องของพวกเขาดังมากยิ่งขึ้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งพวกเรามาทำลายมันเสีย”
19:14 และโลทได้ออกไป และพูดกับบุตรเขยทั้งหลายของเขาซึ่งได้แต่งงานกับบุตรสาวของเขา และกล่าวว่า “ลุกขึ้น เจ้าจงออกไปจากสถานที่นี้ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทำลายนครนี้” แต่บุตรเขยเหล่านั้นของเขากลับดูเหมือนว่าเขาพูดล้อเล่น
19:15 และเมื่อรุ่งเช้าทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงเร่งเร้าโลท กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทั้งสองของเจ้า ซึ่งอยู่ที่นี่ไปเสีย เกรงว่าเจ้าจะถูกทำลายพร้อมกับความชั่วช้าของนครนี้”
19:16 และขณะที่เขายังรีรออยู่ ทูตเหล่านั้นจึงคว้าจับมือเขา มือภรรยาของเขาและมือบุตรสาวทั้งสองของเขา พระเยโฮวาห์ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูตเหล่านั้นจึงนำเขาออกมาและให้เขาอยู่ที่นอกนคร
19:17 และต่อมาเมื่อทูตเหล่านั้นนำพวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูตนั้นกล่าวว่า “จงหนีเอาชีวิตของเจ้าให้รอด อย่าได้เหลียวหลังมาดูหรือพักอยู่ที่ราบลุ่มทั้งหลาย จงหนีไปที่ภูเขาเกรงว่าเจ้าจะถูกทำลาย”

โลทวิงวอนขอนครเล็ก ๆ คือโศอาร์
19:18 และโลทได้กล่าวแก่ทูตเหล่านั้นว่า “โอ เจ้านายของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย
19:19 บัดนี้ ดูเถิด ผู้รับใช้ของท่านได้รับพระกรุณาในสายตาของท่านและท่านมีความเมตตาอย่างยิ่ง ซึ่งท่านได้สำแดงต่อข้าพเจ้าในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปยังภูเขาได้ เกรงว่าสิ่งชั่วร้ายจะมาถึงตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะตายเสีย
19:20 บัดนี้ ดูเถิด นครนี้อยู่ใกล้ที่จะหนีไปถึงได้และเป็นนครเล็ก ๆ โอ โปรดให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่น (เป็นนครเล็ก ๆ มิใช่หรือ) และชีวิตของข้าพเจ้าจะรอด”
19:21 และทูตนั้นกล่าวแก่เขาว่า “ดูเถิด เรายอมรับเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะไม่ทำลายล้างนครนี้ซึ่งเจ้าได้กล่าวถึง
19:22 เจ้าจงรีบหนีไปที่นั่น เพราะเราไม่สามารถกระทำอะไรได้จนกว่าเจ้าไปถึงที่นั่น” เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อนครนั้นว่าโศอาร์
19:23 เมื่อโลทเข้าไปยังโศอาร์ ตะวันก็ขึ้นมาเหนือแผ่นดินโลกแล้ว

เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิมถูกทำลาย
19:24 ดังนั้น พระเยโฮวาห์ทรงให้กำมะถันและไฟจากพระเยโฮวาห์ตกมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
19:25 และพระองค์ทรงทำลายล้างนครทั้งหลายเหล่านั้น บรรดาที่ราบลุ่ม ชาวเมืองทั้งปวงและสิ่งที่งอกขึ้นมาบนแผ่นดิน

ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ
19:26 แต่ภรรยาของเขาผู้อยู่ข้างหลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและนางจึงกลายเป็นเสาเกลือ
19:27 และอับราฮัมลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปยังสถานที่ที่ท่านเคยยืนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
19:28 และท่านมองดูทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์และทางดินแดนที่ราบลุ่มทั้งหลาย และมองเห็น และดูเถิด ควันจากแผ่นดินนั้นพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาไฟใหญ่
19:29 และต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงทำลายนครทั้งหลายในที่ราบลุ่มแล้วนั้น พระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัม และส่งโลทออกไปจากท่ามกลางการทำลายล้าง เมื่อพระองค์ทรงทำลายล้างนครทั้งหลายซึ่งโลทอาศัยอยู่

โลทอาศัยอยู่ในถ้ำ บุตรสาวของโลทกระทำผิดประเวณีในครอบครัว
19:30 และโลทขึ้นไปจากโศอาร์ และไปอาศัยอยู่บนภูเขา และบุตรสาวสองคนของเขาอยู่ด้วยกันกับเขา เพราะเขากลัวที่จะอาศัยอยู่ในโศอาร์ และเขาได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำทั้งเขากับบุตรสาวสองคนของเขา
19:31 และบุตรสาวหัวปีพูดกับน้องสาวว่า “บิดาของเราแก่แล้วและไม่มีชายใดในแผ่นดินโลกเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนียมของทั่วโลก
19:32 มาเถิด พวกเราจงให้บิดาของพวกเราดื่มเหล้าองุ่น และพวกเราจะนอนกับท่าน เพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา”
19:33 และในคืนวันนั้นพวกเธอจึงให้บิดาของพวกเธอดื่มเหล้าองุ่น และบุตรสาวหัวปีเข้าไปและนอนกับบิดาของเธอ และเขาไม่สังเกตว่าเธอมานอนด้วยเมื่อไรหรือเธอลุกขึ้นไปเมื่อไร
19:34 และต่อมาวันรุ่งขึ้นบุตรสาวหัวปีพูดกับน้องสาวว่า “ดูเถิด เมื่อคืนนี้เราได้นอนกับบิดาของเรา พวกเราจงให้ท่านดื่มเหล้าองุ่นในคืนนี้ด้วย และเจ้าจงเข้าไปและนอนกับท่านเพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา”
19:35 และพวกเธอได้ให้บิดาของพวกเธอดื่มเหล้าองุ่นในคืนวันนั้นด้วย และน้องสาวก็ลุกขึ้นและไปนอนกับเขา และเขาไม่สังเกตว่าเธอมานอนด้วยเมื่อไรหรือเธอลุกขึ้นไปเมื่อไร
19:36 ดังนั้น บุตรสาวทั้งสองของโลทก็ตั้งครรภ์กับบิดาของพวกเธอ
19:37 และบุตรสาวหัวปีคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเรียกชื่อของเขาว่า โมอับ คนนั้นเป็นบรรพบุรุษของคนโมอับมาจนถึงทุกวันนี้
19:38 และน้องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหนึ่งด้วยและเรียกชื่อของเขาว่า เบนอัมมี คนนั้นเป็นบรรพบุรุษแห่งลูกหลานของอัมโมนมาจนถึงทุกวันนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope