กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
20:1 และอับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนทางทิศใต้ และอาศัยอยู่ระหว่างเมืองคาเดชและเมืองชูร์ และอาศัยอยู่ในเมืองเกราร์
20:2 และอับราฮัมบอกถึงซาราห์ภรรยาของตนว่า “นางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า” และอาบีเมเลคกษัตริย์แห่งเมืองเกราร์ได้ส่งคนมา และนำซาราห์ไป
20:3 แต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลคทางพระสุบินในเวลากลางคืนและตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคนตาย เพราะหญิงนั้นซึ่งเจ้านำมา ด้วยว่านางเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้ว”
20:4 แต่อาบีเมเลคยังไม่ได้เข้าใกล้นาง และท่านได้ทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะประหารชนชาติที่ชอบธรรมด้วยหรือ
20:5 เขาบอกแก่ข้าพระองค์มิใช่หรือว่า ‘นางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า’ และแม้แต่นางเอง นางก็ว่า ‘เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า’ ข้าพระองค์กระทำดังนี้ด้วยจิตใจอันซื่อตรงและด้วยมือที่บริสุทธิ์”
20:6 และพระเจ้าตรัสกับท่านในพระสุบินว่า “ใช่แล้ว เรารู้แล้วว่าเจ้ากระทำดังนี้ด้วยจิตใจอันซื่อตรง ด้วยว่าเราได้ยับยั้งเจ้าไม่ให้ทำบาปต่อเรา เหตุฉะนั้นเราไม่ยอมให้เจ้าถูกต้องนางนั้น
20:7 ฉะนั้น บัดนี้ จงคืนภรรยาให้แก่ชายนั้น เพราะเขาเป็นผู้พยากรณ์ และเขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และถ้าเจ้าไม่คืนนางนั้น เจ้าจงรู้ว่าเจ้าจะตายเป็นแน่ ทั้งเจ้าและทุกคนที่เป็นของเจ้า”
20:8 เหตุฉะนั้น อาบีเมเลคตื่นบรรทมตั้งแต่เช้าตรู่ และทรงเรียกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรับสั่งเรื่องทั้งหมดนี้ให้พวกเขาฟัง และคนเหล่านั้นก็กลัวยิ่งนัก

อาบีเมเลคคืนภรรยาให้แก่อับราฮัม
20:9 ดังนั้น อาบีเมเลคทรงเรียกอับราฮัมมาและตรัสกับท่านว่า “เจ้าได้กระทำอะไรแก่พวกเรา และเราได้กระทำผิดอะไรต่อเจ้า ที่เจ้านำบาปใหญ่โตมายังเราและราชอาณาจักรของเรา เจ้าได้กระทำสิ่งซึ่งไม่ควรกระทำแก่เรา”
20:10 และอาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้าคิดอะไรอยู่ เจ้าจึงได้กระทำสิ่งนี้”
20:11 และอับราฮัมทูลว่า “เพราะข้าพระองค์คิดว่าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในสถานที่นี่เป็นแน่ และพวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์เพราะเหตุภรรยาของข้าพระองค์
20:12 และยิ่งกว่านั้นนางเป็นน้องสาวของข้าพระองค์จริง ๆ นางเป็นบุตรสาวของบิดาข้าพระองค์ แต่ไม่ใช่บุตรสาวของมารดาข้าพระองค์ และนางได้มาเป็นภรรยาของข้าพระองค์
20:13 และต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ต้องเร่ร่อนจากบ้านบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงพูดกับนางว่า ‘นี่เป็นความกรุณาซึ่งเจ้าจะสำแดงต่อข้า ในสถานที่ทุก ๆ แห่งที่เราจะไปนั้นขอให้กล่าวถึงข้าว่า เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า’”
20:14 และอาบีเมเลคได้ทรงนำแกะ วัวตัวผู้และทาสชายหญิง และประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่อับราฮัม แล้วทรงคืนซาราห์ภรรยาของอับราฮัมให้ท่านไป
20:15 และอาบีเมเลคตรัสว่า “ดูเถิด แผ่นดินของเราก็อยู่ต่อหน้าเจ้า เจ้าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ”
20:16 และพระองค์ตรัสกับซาราห์ว่า “ดูเถิด เราให้เงินหนึ่งพันเหรียญแก่พี่ชายของเจ้า ดูเถิด พี่ชายจะเป็นที่คลุมตาให้เจ้า ต่อทุกคนที่อยู่กับเจ้าและคนอื่น ๆ ทั้งปวง” ดังนั้นนางก็ถูกติเตียนด้วยถ้อยคำเหล่านี้
20:17 ดังนั้น อับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองค์และสาวใช้ทั้งหลายของพระองค์ให้หาย และเขาเหล่านั้นก็มีบุตร
20:18 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสำนักของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรื่องซาราห์ภรรยาของอับราฮัม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope