กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การกำเนิดของอิสอัค
21:1 และพระเยโฮวาห์ทรงเยี่ยมซาราห์เหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่ซาราห์ตามที่พระองค์ตรัสไว้
21:2 เพราะซาราห์ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราแล้ว ตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่ท่าน
21:3 และอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดแก่ท่าน ผู้ซึ่งซาราห์คลอดให้ท่านนั้นว่า อิสอัค
21:4 และอับราฮัมได้ให้อิสอัคบุตรชายของตนเข้าสุหนัตเมื่อมีอายุแปดวัน ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน
21:5 และอับราฮัมมีอายุหนึ่งร้อยปีเมื่ออิสอัคบุตรชายของท่านเกิดแก่ท่าน
21:6 และซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงกระทำให้ข้าพเจ้าหัวเราะ ดังนั้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพเจ้า”
21:7 และนางกล่าวอีกว่า “ใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราห์จะให้ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้ว”
21:8 และเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันเดียวกันนั้นที่อิสอัคหย่านม

ฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออกไป
21:9 และซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์คนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัม กำลังหยอกล้อเล่นอยู่
21:10 ดังนั้น นางจึงพูดกับอับราฮัมว่า “ไล่ทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้จะไม่เป็นผู้รับมรดกร่วมกับบุตรชายของข้าพเจ้า คือกับอิสอัค”
21:11 และเรื่องนี้เป็นทุกข์ใจมากในสายตาของอับราฮัม เนื่องจากบุตรชายของท่าน
21:12 และพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้าอย่าให้เรื่องนี้เป็นทุกข์ใจในสายตาของเจ้าเนื่องจากเด็กหนุ่มนั้น และเนื่องจากทาสหญิงของเจ้าเลย ทุกสิ่งที่ซาราห์กล่าวแก่เจ้า ก็จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าในอิสอัค
21:13 และบุตรชายของทาสหญิงนั้น เราจะกระทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วย เพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้า”
21:14 และอับราฮัมได้ลุกขึ้นแต่เช้ามืด และเอาขนมปังกับน้ำหนึ่งถุงหนังให้แก่ฮาการ์ ใส่บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั้นและส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเบเออร์เชบา
21:15 และน้ำในถุงหนังนั้นก็หมดไป และนางก็วางเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่ง
21:16 นางก็ไปและนั่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็กนั้น ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูดว่า “อย่าให้ข้าเห็นความตายของเด็กนั้นเลย” และนางก็นั่งอยู่ตรงหน้าเด็กนั้นและตะเบ็งเสียงของนางร้องไห้
21:17 และพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กหนุ่มนั้น และทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เรียกฮาการ์จากฟ้าสวรรค์ และกล่าวแก่นางว่า “ฮาการ์ เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กหนุ่ม ณ ที่ที่เขาอยู่นั้นแล้ว
21:18 ลุกขึ้นอุ้มเด็กหนุ่มนั้น และเอามือจับเขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง”
21:19 และพระเจ้าทรงเปิดตาของนาง และนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่ง และนางได้ไปเติมน้ำเต็มถุงหนังและให้เด็กหนุ่มนั้นดื่ม
21:20 และพระเจ้าทรงสถิตกับเด็กหนุ่มนั้น เขาเติบโตขึ้น และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นนักธนู
21:21 และเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งปาราน และมารดาของเขาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ให้เขา

อับราฮัมอาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา อับราฮัมทำพันธสัญญากับกษัตริย์อาบีเมเลค
21:22 และต่อมาในคราวนั้น อาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ พูดกับอับราฮัม กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำ
21:23 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่า ท่านจะไม่ประพฤติการคดโกงต่อเรา หรือต่อโอรสของเรา หรือต่อหลานของเรา แต่ตามที่เราภักดีต่อท่าน ท่านจงภักดีต่อเราและต่อแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี้”
21:24 และอับราฮัมก็ทูลว่า “ข้าพระองค์จะปฏิญาณ”
21:25 และอับราฮัมก็ร้องทุกข์ต่ออาบีเมเลค เรื่องบ่อน้ำที่พวกข้าราชการของอาบีเมเลคยึดเอาไปด้วยความรุนแรง
21:26 และอาบีเมเลคตรัสว่า “เราไม่รู้ว่าใครทำอย่างนี้ ทั้งท่านก็ไม่ได้บอกเรา และเราก็ยังไม่ได้ยินเรื่องจนวันนี้”
21:27 และอับราฮัมได้นำแกะและวัวตัวผู้มาถวายแก่อาบีเมเลค ทั้งสองฝ่ายก็ทำพันธสัญญากัน
21:28 และอับราฮัมได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ดตัว
21:29 และอาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวที่ท่านแยกไว้ต่างหากนั้นหมายความว่าอะไร”
21:30 และท่านทูลว่า “ขอพระองค์รับลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้จากมือของข้าพระองค์ เพื่อจะได้เป็นพยานแก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ได้ขุดบ่อน้ำนี้”
21:31 เหตุฉะนี้ ท่านจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เบเออร์เชบา เพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ปฏิญาณกันไว้ที่นั่น
21:32 ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ทำพันธสัญญากันที่เบเออร์เชบา แล้วอาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ได้ลุกขึ้น และพวกท่านได้กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย
21:33 และอับราฮัมปลูกสวนผลไม้ไว้ที่เบเออร์เชบา และร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้านิรันดร์ที่นั่น
21:34 และอับราฮัมอาศัยอยู่ในแผ่นดินชาวฟีลิสเตียหลายวัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope