กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ซาราห์สิ้นชีวิตที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถ้ำมัคเป-ลาห์
23:1 และซาราห์มีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปี เหล่านี้เป็นอายุแห่งชีวิตของซาราห์
23:2 และซาราห์ก็สิ้นชีวิตที่เมืองคีริยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินแห่งคานาอัน และอับราฮัมได้มาไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้เพื่อนาง
23:3 และอับราฮัมยืนขึ้นหน้าผู้ตายของท่าน และพูดกับบุตรชายทั้งหลายของเฮทว่า
23:4 “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างชาติและเป็นคนมาอาศัยอยู่กับท่านทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ฝังศพท่ามกลางพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาของข้าพเจ้าไป”
23:5 และลูกหลานของเฮทตอบอับราฮัม พูดกับท่านว่า
23:6 “นายของข้าพเจ้า โปรดฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายผู้มีอำนาจมากท่ามกลางพวกเรา ขอให้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของพวกเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะระงับอุโมงค์ฝังศพของเขาไว้ไม่ให้ท่าน แต่ยอมให้ท่านฝังผู้ตายของท่าน”
23:7 และอับราฮัมก็ลุกขึ้น และน้อมตัวลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น คือลูกหลานของเฮท
23:8 และท่านพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านทั้งหลายยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาของข้าพเจ้าไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้าเถิด และวิงวอนเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์เพื่อข้าพเจ้า
23:9 ขอให้เขาให้ถ้ำมัคเป-ลาห์ ซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์นั้นแก่ข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ที่ปลายนาของเขา ขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพท่ามกลางหมู่พวกท่าน”
23:10 และเอโฟรนอาศัยอยู่ท่ามกลางลูกหลานของเฮท และเอโฟรนคนฮิตไทต์ได้ตอบอับราฮัมต่อหน้าลูกหลานของเฮท คือบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา พูดว่า
23:11 “อย่าเลย นายของข้าพเจ้า โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและข้าพเจ้าให้ถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่าน ข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด”
23:12 และอับราฮัมก็น้อมตัวลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น
23:13 และท่านพูดกับเอโฟรนต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น กล่าวว่า “แต่ถ้าท่านยินยอมให้แล้ว ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่านานั้น ขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่น”
23:14 และเอโฟรนตอบอับราฮัม พูดกับท่านว่า
23:15 “นายของข้าพเจ้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้มีราคาเป็นเงินสี่ร้อยเชเขล ระหว่างท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร เพราะฉะนั้นขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด”
23:16 และอับราฮัมก็ฟังเอโฟรน และอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอโฟรนตามจำนวนที่เขาบอกต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของเฮท คือเงินสี่ร้อยเชเขลตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั้น
23:17 และนาของเอโฟรน ซึ่งอยู่ในมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเร มีนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้น และต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้น จึงได้ทำหลักฐานยืนยัน
23:18 ให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าลูกหลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา
23:19 และหลังจากนี้อับราฮัมก็ฝังศพซาราห์ภรรยาของตน ในถ้ำที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินแห่งคานาอัน
23:20 และนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นบุตรชายทั้งหลายของเฮทได้ทำหลักฐานยืนยันให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope