กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ยาโคบหนีไปยังปัดดานอารัม
28:1 และอิสอัคก็เรียกยาโคบมา และอวยพรเขา และกำชับเขา และกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าอย่ารับบุตรสาวของคนคานาอันมาเป็นภรรยา
28:2 จงลุกขึ้นไปยังเมืองปัดดานอารัม ไปยังบ้านเบธูเอลบิดาของแม่เจ้า และที่นั่นเจ้าจงรับบุตรสาวคนหนึ่งของลาบันพี่ชายแม่ของเจ้ามาเป็นภรรยา
28:3 และขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอวยพรแก่เจ้า และโปรดให้เจ้ามีลูกดก และให้เจ้าทวียิ่งขึ้น เพื่อเจ้าจะเป็นชนชาติใหญ่
28:4 และขอประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้า คือแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยกันกับเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับแผ่นดินนี้เป็นมรดกซึ่งเจ้าอาศัยอยู่เป็นคนต่างชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่อับราฮัมแล้ว”
28:5 และอิสอัคก็ส่งยาโคบไป และเขาก็ไปยังปัดดานอารัมไปหาลาบัน บุตรชายของเบธูเอลคนซีเรียพี่ชายของเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว
28:6 เมื่อเอซาวเห็นว่าอิสอัคอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อให้เขาหาภรรยาจากที่นั่น และเห็นว่าเมื่ออิสอัคอวยพรเขานั้นท่านกำชับเขา กล่าวว่า “เจ้าอย่ารับบุตรสาวของคนคานาอันมาเป็นภรรยา”
28:7 และเห็นว่ายาโคบเชื่อฟังบิดามารดาของเขา และไปยังปัดดานอารัม
28:8 และเมื่อเอซาวเห็นว่าบุตรสาวของคนคานาอันไม่เป็นที่พอใจอิสอัคบิดาของตน
28:9 แล้วเอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและรับมาหะลัท น้องสาวของเนบาโยท ผู้เป็นบุตรสาวของอิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม มาเป็นภรรยา นอกเหนือภรรยาทั้งหลายซึ่งเขามีอยู่แล้ว

ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก
28:10 และยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบา และเดินไปยังเมืองฮาราน
28:11 เขามาถึงที่แห่งหนึ่ง และพักอยู่ที่นั่นตลอดคืนนั้น เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาได้เอาหินต่าง ๆ จากที่แห่งนั้นมา และใช้หินเหล่านั้นเป็นหมอนของเขา และนอนลงในที่แห่งนั้นเพื่อนอนหลับ
28:12 และเขาฝัน และดูเถิด มีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลก และยอดของบันไดนั้นถึงฟ้าสวรรค์ ดูเถิด ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนบันไดนั้น
28:13 และดูเถิด พระเยโฮวาห์ประทับยืนอยู่เหนือบันได และตรัสว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจ้า และพระเจ้าของอิสอัค แผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า
28:14 และเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีดิน และเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศใต้ บรรดาครอบครัวในแผ่นดินโลกจะได้รับพรในเจ้าและในเชื้อสายของเจ้า
28:15 และดูเถิด เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้อีก เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว”
28:16 และยาโคบตื่นขึ้นและเขาพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ณ ที่แห่งนี้แน่ทีเดียว ข้าหารู้ไม่”
28:17 และเขากลัวและพูดว่า “สถานที่แห่งนี้น่าเกรงกลัว สถานที่แห่งนี้มิใช่อย่างอื่น แต่เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าและเป็นประตูแห่งฟ้าสวรรค์”

คำปฏิญาณของยาโคบ
28:18 และยาโคบได้ลุกขึ้นแต่เช้ามืด และเอาก้อนหินที่เขาทำเป็นหมอนของเขาตั้งขึ้นเป็นเสาสำคัญ และเทน้ำมันบนยอดเสานั้น
28:19 และเขาเรียกสถานที่แห่งนั้นว่า เบธเอล แต่ก่อนได้เรียกชื่อของนครนั้นว่า ลูส
28:20 และยาโคบทำการปฏิญาณ กล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าจะทรงอยู่กับข้าพระองค์ และจะทรงพิทักษ์รักษาในทางที่ข้าพระองค์ไปนี้ และจะประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทาน และเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวม
28:21 เพื่อว่าข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสันติภาพแล้ว ดังนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
28:22 และก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาสำคัญ จะเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า และทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายหนึ่งในสิบแด่พระองค์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope