กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
35:1 และพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่า “จงลุกขึ้น ขึ้นไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ที่นั่น และทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า”
35:2 ดังนั้น ยาโคบได้พูดกับครอบครัวของตน และคนทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันกับเขาว่า “จงทิ้งบรรดาพระของคนต่างชาติที่อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเสียให้หมด และชำระตัว และเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้า
35:3 และให้พวกเราลุกขึ้น และขึ้นไปยังเบธเอล และที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้า ผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจ และทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้น”
35:4 และคนทั้งหลายได้เอาบรรดาพระของคนต่างชาติทั้งหมดที่มีอยู่ในมือของพวกเขา กับบรรดาตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบ และยาโคบก็ซ่อนสิ่งเหล่านั้นไว้ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้เมืองเชเคม
35:5 และพวกเขาก็ยกเดินทางไป และนครต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างพวกเขาก็มีความหวาดกลัวต่อพระเจ้า และชาวเมืองเหล่านั้นไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ
35:6 ดังนั้นยาโคบมาถึงตำบลลูส คือเบธเอล ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน ทั้งตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขา
35:7 และที่นั่นเขาสร้างแท่นบูชาไว้ และเรียกสถานที่นั้นว่า เอลเบธเอล เหตุว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่เขา เมื่อเขาหนีไปจากหน้าพี่ชายของเขา
35:8 แต่พี่เลี้ยงของเรเบคาห์ คือเดโบราห์ก็ถึงแก่ความตาย และเขาถูกฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กด้านล่างเบธเอล และได้เรียกชื่อต้นไม้นั้นว่า อัลโลนบาคูท

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและกล่าวถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีกครั้ง
35:9 และพระเจ้าก็ทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีก ครั้นเมื่อเขาออกจากปัดดานอารัม และทรงอวยพรเขา
35:10 และพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เจ้ามีชื่อว่ายาโคบ เขาจะไม่เรียกชื่อเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่เจ้าจะมีชื่อว่าอิสราเอล” และพระองค์ได้เรียกชื่อของเขาว่า อิสราเอล
35:11 และพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น ประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า และกษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากบั้นเอวของเจ้า
35:12 และแผ่นดินที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคแล้วเราจะให้แก่เจ้า และเราจะให้แผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า”
35:13 และพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากเขา ณ สถานที่ที่พระองค์ตรัสแก่เขา
35:14 และยาโคบก็ตั้งเสาสำคัญไว้ในสถานที่ที่พระองค์ตรัสแก่ตน คือเป็นเสาหิน และเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสานั้น และเทน้ำมันบนเสานั้น
35:15 และยาโคบเรียกชื่อสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล

ราเชลเสียชีวิตเมื่อนางคลอดเบนยามิน
35:16 และเขาทั้งหลายเดินทางไปจากเบธเอล และใกล้จะถึงเอฟราธาห์ และราเชลกำลังจะคลอดบุตร และนางก็เจ็บปวดครรภ์ยิ่งนัก
35:17 และต่อมาขณะที่นางกำลังเจ็บปวดครรภ์ยิ่งนัก หญิงผดุงครรภ์พูดกับนางว่า “อย่ากลัว ท่านจะได้บุตรชายคนนี้ด้วย”
35:18 และต่อมาเมื่อจิตวิญญาณของนางกำลังจากไป (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกชื่อของเขาว่า เบนโอนี แต่บิดาของเขาเรียกเขาว่า เบนยามิน
35:19 และราเชลก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ริมทางที่จะไปบ้านเอฟราธาห์ซึ่งคือเบธเลเฮม
35:20 และยาโคบเอาเสาหินตั้งไว้ ณ ที่ฝังศพของนาง ซึ่งเป็นเสาหิน ณ ที่ฝังศพราเชลจนถึงทุกวันนี้
35:21 และอิสราเอลก็เดินทางต่อไป และไปตั้งเต็นท์ของเขาอยู่เลยหอคอยแห่งเอเดอร์
35:22 และต่อมาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่แผ่นดินนั้น รูเบนไปนอนกับบิลฮาห์ ภรรยาน้อยของบิดาของเขา และอิสราเอลก็ได้ยินเรื่องนี้ บัดนี้บุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน

บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
35:23 บุตรชายทั้งหลายของเลอาห์คือ รูเบน เป็นบุตรหัวปีของยาโคบ สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์และเศบูลุน
35:24 บุตรชายทั้งหลายของราเชลคือ โยเซฟ และเบนยามิน
35:25 และบุตรชายทั้งหลายของบิลฮาห์ สาวใช้ของราเชลคือ ดาน และนัฟทาลี
35:26 และบุตรชายทั้งหลายของศิลปาห์ สาวใช้ของเลอาห์คือ กาด และอาเชอร์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของยาโคบ ซึ่งเกิดให้เขาที่ปัดดานอารัม

อิสอัคเสียชีวิต
35:27 และยาโคบมาหาอิสอัคบิดาของตนที่มัมเร คือที่นครอารบา ซึ่งคือเฮโบรน ที่อับราฮัมและอิสอัคเคยอาศัยแต่ก่อน
35:28 และอิสอัคมีอายุหนึ่งร้อยแปดสิบปี
35:29 และอิสอัคก็สิ้นลมหายใจ และท่านชราและแก่หง่อมมากเมื่อสิ้นชีวิต และถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน และเอซาวกับยาโคบบุตรชายทั้งสองของตนก็นำท่านไปฝังเสีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope