กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พงศ์พันธุ์ของเอซาว (คือเอโดม)
36:1 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเอซาว ซึ่งคือเอโดม
36:2 เอซาวได้บรรดาบุตรสาวของคนคานาอันมาเป็นภรรยาของเขา คืออาดาห์บุตรสาวของเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์ บุตรสาวของอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวของศิเบโอนคนฮีไวต์
36:3 และบาเสมัท บุตรสาวของอิชมาเอล ผู้เป็นน้องสาวของเนบาโยท
36:4 และอาดาห์คลอดบุตรให้เอซาวชื่อเอลีฟัส และบาเสมัทคลอดเรอูเอล
36:5 และโอโฮลีบามาห์คลอดเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอซาวที่เกิดให้เขาในแผ่นดินแห่งคานาอัน
36:6 และเอซาวพาบรรดาภรรยาของเขา บรรดาบุตรชายและบรรดาบุตรสาวของเขา และคนทั้งปวงในครอบครัวของตน กับฝูงสัตว์ของเขา บรรดาสัตว์ใช้งานของเขา และทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของเขา ที่เขาได้มาในแผ่นดินแห่งคานาอัน และหันจากหน้ายาโคบน้องชายของเขาไปที่อาณาเขตอื่น
36:7 เพราะทรัพย์สมบัติของเขาทั้งสองมีมาก จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ และดินแดนที่เขาทั้งสองเป็นคนต่างชาตินั้นไม่พอสำหรับเขาทั้งสอง เพราะเหตุฝูงสัตว์ของเขา
36:8 ดังนั้น เอซาวจึงไปอยู่ในถิ่นเทือกเขาเสอีร์ เอซาวคือเอโดม
36:9 และต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเอซาว บิดาของคนเอโดม ซึ่งอยู่ในเทือกเขาเสอีร์
36:10 ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเอซาว คือเอลีฟัสบุตรชายของอาดาห์ ภรรยาของเอซาว เรอูเอลบุตรชายของบาเสมัท ภรรยาของเอซาว
36:11 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีฟัสคือเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนัส
36:12 และทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลีฟัสบุตรชายของเอซาว และนางคลอดอามาเลขให้แก่เอลีฟัส คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาดาห์ภรรยาของเอซาว
36:13 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว
36:14 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโอโฮลีบามาห์ ภรรยาของเอซาว บุตรสาวของอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวของศิเบโอน และนางคลอดเยอูช ยาลาม และโคราห์ให้แก่เอซาว
36:15 ต่อไปนี้เป็นเจ้านายทั้งหลายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลีฟัส บุตรชายหัวปีของเอซาว คือเจ้านายเทมาน เจ้านายโอมาร์ เจ้านายเศโฟ เจ้านายเคนัส
36:16 เจ้านายโคราห์ เจ้านายกาทาม และเจ้านายอามาเลข คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากเอลีฟัสในแผ่นดินแห่งเอโดม พวกเขาเป็นบุตรชายทั้งหลายของอาดาห์
36:17 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว คือเจ้านายนาหาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัมมาห์ เจ้านายมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากเรอูเอลในแผ่นดินแห่งเอโดม พวกเขาเป็นบุตรชายทั้งหลายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว
36:18 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว คือเจ้านายเยอูช เจ้านายยาลาม เจ้านายโคราห์ คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ ภรรยาของเอซาว
36:19 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของพวกเขา

เชื้อสายของเสอีร์ในแผ่นดินแห่งเอโดม
36:20 ต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเสอีร์คนโฮรี ชาวแผ่นดินนั้นคือโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์
36:21 ดีโชน เอเซอร์และดีชาน คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของคนโฮรี ผู้เป็นบุตรทั้งหลายของเสอีร์ในแผ่นดินแห่งเอโดม
36:22 และบุตรทั้งหลายของโลทานคือโฮรีและเฮมาม และน้องสาวของโลทานคือทิมนา
36:23 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของโชบาล คืออัลวาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนัม
36:24 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของศิเบโอนคือทั้งอัยยาห์ และอานาห์ อานาห์นั้นเป็นผู้ที่ได้พบฝูงล่อในถิ่นทุรกันดาร ขณะเมื่อเขาเลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา
36:25 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของอานาห์ คือดีโชน และโอโฮลีบามาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอานาห์
36:26 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของดีโชน คือเฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน
36:27 ต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของเอเซอร์ คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน
36:28 ต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของดีชาน คืออูสและอารัน
36:29 ต่อไปนี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน เจ้านายโชบาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านายอานาห์
36:30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของคนโฮรีตามพวกเจ้านายของเขาในแผ่นดินแห่งเสอีร์

กษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินแห่งเอโดม
36:31 และต่อไปนี้เป็นบรรดากษัตริย์ที่ครอบครองในแผ่นดินแห่งเอโดม ก่อนที่มีกษัตริย์องค์ใดครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอล
36:32 และเบลาบุตรชายของเบโอร์ครอบครองในเอโดม และเมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์
36:33 และเบลาสิ้นพระชนม์ และโยบับบุตรชายของเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน
36:34 และโยบับสิ้นพระชนม์ และหุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทนท่าน
36:35 และหุชามสิ้นพระชนม์ และฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนในทุ่งนาแห่งโมอับขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่ออาวีท
36:36 และฮาดัดสิ้นพระชนม์ และสัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน
36:37 และสัมลาห์สิ้นพระชนม์ และซาอูลชาวเมืองเรโหโบทซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำขึ้นครอบครองแทนท่าน
36:38 และซาอูลสิ้นพระชนม์ และบาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์ขึ้นครอบครองแทนท่าน
36:39 และบาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์สิ้นพระชนม์ และฮาดาร์ขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่อปาอู และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ
36:40 และต่อไปนี้เป็นชื่อเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากเอซาว ตามครอบครัวของพวกเขา ตามสถานที่ของพวกเขา ตามชื่อของพวกเขา คือเจ้านายทิมนา เจ้านายอัลวาห์ เจ้านายเยเธท
36:41 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน
36:42 เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์
36:43 เจ้านายมักดีเอล เจ้านายอิราม คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายแห่งเอโดม ตามที่อยู่ของพวกเขา ในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา เขาคือเอซาวซึ่งเป็นบิดาของคนเอโดม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope