กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การฝังศพของยาโคบ
50:1 และโยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาของตน และร้องไห้กับท่านและจุบท่าน
50:2 และโยเซฟบัญชาบรรดาหมอที่เป็นข้าราชการของท่าน ให้อาบยารักษาศพบิดาของท่านไว้ และบรรดาหมอก็อาบยารักษาศพของอิสราเอล
50:3 และเขาทำการอาบยารักษาศพของอิสราเอลถึงสี่สิบวัน ดังนั้นจึงสำเร็จครบตามกำหนดวันของการอาบยารักษาศพ และชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบวัน
50:4 และเมื่อวันเวลาที่ไว้ทุกข์ให้ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟก็เรียนข้าราชสำนักของฟาโรห์ว่า “ถ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของพวกท่าน ข้าพเจ้าขอโปรดให้พวกท่านไปทูลต่อฟาโรห์ขอทรงสดับว่า
50:5 บิดาของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปฏิญาณไว้ว่า ‘ดูเถิด พ่อจวนจะสิ้นชีวิตแล้ว ลูกจงเอาศพของพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ที่พ่อได้ขุดไว้สำหรับพ่อ ณ แผ่นดินแห่งคานาอัน’ เหตุฉะนั้น บัดนี้ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปและฝังศพบิดาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะกลับมาอีก”
50:6 และฟาโรห์จึงรับสั่งว่า “จงขึ้นไปและฝังศพบิดาของท่านตามคำที่บิดาให้ท่านปฏิญาณไว้นั้นเถิด”
50:7 และโยเซฟได้ขึ้นไปฝังศพบิดาของท่าน และบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ พวกผู้ใหญ่ในพระราชสำนักของพระองค์ และบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ทั้งสิ้นก็ขึ้นไปพร้อมกับโยเซฟ
50:8 กับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟ และพวกพี่น้องของท่าน และครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วย เว้นแต่เด็กเล็ก ๆ ของพวกเขา และฝูงแพะแกะและฝูงวัวของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาให้อยู่ในแผ่นดินแห่งโกเชน
50:9 และมีขบวนรถม้า ทั้งขบวนม้าขึ้นไปพร้อมกับท่าน และเป็นขบวนใหญ่มาก
50:10 และพวกเขาก็พากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งอาทาด ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และที่นั้นพวกเขาไว้ทุกข์ด้วยการร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังเป็นอันมาก และโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาของท่านเจ็ดวัน
50:11 และเมื่อชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นคือคนคานาอันได้เห็นการไว้ทุกข์ที่ลานแห่งอาทาด พวกเขาพูดว่า “นี่เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียิปต์” เหตุฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่า อาเบลมิสราอิม ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น
50:12 และบุตรชายทั้งหลายของท่านได้กระทำตามคำที่ท่านสั่งพวกเขาไว้
50:13 ด้วยว่าบรรดาบุตรชายของท่านได้นำศพของท่านไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน และฝังศพของท่านไว้ในถ้ำที่อยู่ในนาของมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับราฮัมซื้อไว้พร้อมกับนาจากเอโฟรนคนฮิตไทต์เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพ อยู่หน้ามัมเร
50:14 และหลังจากท่านฝังศพบิดาของท่านแล้ว โยเซฟก็กลับมายังอียิปต์ ทั้งท่านกับพวกพี่น้องของท่านและคนทั้งปวงที่ขึ้นไปพร้อมกับท่านเพื่อฝังศพบิดาของท่าน

โยเซฟปลอบโยนพวกพี่น้องของท่าน
50:15 และเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาของพวกเขาสิ้นชีวิตแล้ว พวกเขาได้พูดว่า “บางทีโยเซฟจะเกลียดชังพวกเรา และจะแก้แค้นพวกเราแน่นอนเพราะการประทุษร้ายทุกอย่างที่พวกเราเคยกระทำแก่เขา”
50:16 และพวกพี่ชายก็ส่งผู้สื่อสารไปหาโยเซฟพูดว่า “ก่อนสิ้นชีวิตบิดาของท่านได้สั่งไว้ว่า
50:17 ‘พวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟดังนี้ว่า บัดนี้พ่อขอเจ้าโปรดให้อภัยการละเมิดของพวกพี่ชายและความบาปของพวกพี่ชาย ด้วยว่าพวกเขาได้ประทุษร้ายแก่เจ้า’ และบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่าน” และโยเซฟก็ร้องไห้เมื่อพวกเขาได้พูดกับท่านเช่นนี้
50:18 และพวกพี่ชายของท่านได้มาและกราบลงต่อหน้าท่าน และพวกเขาพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน”
50:19 และโยเซฟได้พูดกับพวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระเจ้าหรือ
50:20 แต่สำหรับพวกพี่ พวกพี่คิดร้ายต่อข้าพเจ้า แต่พระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือเพื่อช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก
50:21 ฉะนั้นบัดนี้พวกพี่อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้าจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งบุตรเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกพี่ด้วย” และท่านปลอบโยนพวกพี่น้องและพูดอย่างกรุณาต่อพวกเขา

โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลกล่าวคำปฏิญาณเรื่องกระดูกของท่าน
50:22 และโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์ ทั้งท่านและครอบครัวบิดาของท่าน และโยเซฟมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งร้อยสิบปี
50:23 และโยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลนของเอฟราอิม บุตรทั้งหลายของมาคีร์ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ก็ได้รับการเลี้ยงดูบนเข่าของโยเซฟด้วย
50:24 และโยเซฟได้พูดกับพวกพี่น้องของท่านว่า “เราจวนจะสิ้นชีวิตแล้ว และพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกเจ้าเป็นแน่ และจะพาพวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินนี้ให้ถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ”
50:25 และโยเซฟก็ให้ลูกหลานของอิสราเอลปฏิญาณตัวว่า “พระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกเจ้าเป็นแน่ และเจ้าทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราขึ้นไปจากที่นี่”
50:26 แล้วโยเซฟก็สิ้นชีวิตเมื่ออายุได้หนึ่งร้อยสิบปี และพวกเขาก็อาบยารักษาศพของท่านไว้ และบรรจุศพของท่านไว้ในโลงที่อียิปต์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope