กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยู่ในอียิปต์
1:1 นี่แหละเป็นชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลซึ่งเข้ามาในประเทศอียิปต์ บรรดาท่านเหล่านี้กับทั้งครอบครัวของเขาได้มากับยาโคบ
1:2 คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์
1:3 อิสสาคาร์ เศบูลุน และ เบนยามิน
1:4 ดาน และนัฟทาลี กาดและอาเชอร์
1:5 และคนทั้งปวงที่ออกมาจากบั้นเอวของยาโคบรวมเจ็ดสิบคนด้วยกัน เพราะโยเซฟนั้นอยู่ที่ประเทศอียิปต์แล้ว
1:6 และโยเซฟกับพี่น้องของท่านทุกคน ทั้งบรรดาคนยุคสมัยนั้น ถึงแก่ความตายหมดสิ้นแล้ว

อิสราเอลทวีมากขึ้นในอียิปต์
1:7 และบุตรทั้งหลายของอิสราเอลมีลูกหลานมากและเพิ่มจำนวนขึ้นมาก และพวกเขาทวีมากขึ้น และมีกำลังมากทีเดียว และแพร่หลายไปจนเต็มแผ่นดินนั้น
1:8 บัดนี้มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครอบครองในประเทศอียิปต์ ซึ่งไม่ได้รู้จักกับโยเซฟ
1:9 และพระองค์ตรัสกับพลเมืองของพระองค์ว่า “ดูเถิด ประชากรชนชาติอิสราเอลมีมากกว่าและมีกำลังยิ่งกว่าพวกเราอีก
1:10 มาเถิด ให้พวกเราใช้สติปัญญาในเรื่องนี้กับพวกเขา เกรงว่าพวกเขาจะทวีมากขึ้นและต่อมาเมื่อเกิดสงคราม พวกเขาจะเข้าร่วมกับพวกข้าศึกของพวกเรา และต่อสู้กับพวกเรา และเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพวกเขาจะยกออกไปจากแผ่นดินนี้”
1:11 เหตุฉะนั้น พวกเขาจึงตั้งนายงานเหนือคนอิสราเอลให้เบียดเบียนเขาทั้งหลายด้วยงานตรากตรำ และเขาทั้งหลายได้สร้างนครเก็บราชสมบัติสำหรับฟาโรห์ คือปิธม และราอัมเสส
1:12 แต่พวกเขายิ่งเบียดเบียนชนชาติอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้น และยิ่งแพร่หลายออกไป และพวกเขาก็ทุกข์ใจเนื่องด้วยชนชาติอิสราเอล
1:13 และคนอียิปต์จึงบังคับชนชาติอิสราเอลให้ทำงานอย่างทารุณ
1:14 และคนอียิปต์ทำให้ชีวิตของเขาทั้งหลายขมขื่นเพราะงานหนักที่พวกเขากระทำนั้น เช่นทำปูนขาว ทำอิฐและทำงานต่าง ๆ ที่ทุ่งนา งานทั้งหมดที่พวกเขากระทำนั้น คนอียิปต์บังคับพวกเขาให้กระทำอย่างทารุณ
1:15 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ตรัสกับนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรู ซึ่งคนหนึ่งชื่อชิฟราห์และอีกคนหนึ่งชื่อปูอาห์
1:16 และพระองค์ตรัสว่า “เมื่อพวกเจ้าไปทำคลอดให้แก่หญิงชาวฮีบรู และเห็นพวกเขาอยู่บนแผ่นศิลา ถ้าเป็นบุตรชายก็ให้พวกเจ้าฆ่าเขาเสีย แต่ถ้าเป็นบุตรสาวก็ให้ไว้ชีวิตเขา”
1:17 แต่นางผดุงครรภ์นั้นเกรงกลัวพระเจ้า และไม่ได้ทำตามที่กษัตริย์แห่งอียิปต์สั่งพวกเขา แต่ได้ช่วยพวกเด็กชายให้รอดชีวิตอยู่
1:18 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้รับสั่งให้นางผดุงครรภ์เข้าเฝ้า และตรัสแก่พวกเขาว่า “เหตุไฉนพวกเจ้าจึงทำอย่างนี้ และได้ช่วยพวกเด็กชายให้รอดชีวิตอยู่”
1:19 และนางผดุงครรภ์จึงกราบทูลฟาโรห์ว่า “เพราะหญิงคนฮีบรูไม่เหมือนหญิงคนอียิปต์ เพราะพวกเขามีกำลังมากและคลอดบุตรโดยเร็ว และนางผดุงครรภ์มาหาพวกเขาไม่ทัน”
1:20 เพราะฉะนั้น พระเจ้าทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์นั้น และประชากรก็ยิ่งทวีมากขึ้น และมีกำลังเข้มแข็งมาก
1:21 และต่อมา เพราะนางผดุงครรภ์นั้นเกรงกลัวพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงให้เขาทั้งสองมีครอบครัว
1:22 และฟาโรห์จึงกำชับพลเมืองทั้งสิ้นของพระองค์ว่า “บุตรชายทุกคนที่เกิดมาให้พวกเจ้าเอาไปทิ้งเสียในแม่น้ำ แต่บุตรสาวทุกคนพวกเจ้าให้รอดชีวิตอยู่ได้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope