กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
3:1 คราวนี้โมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของท่าน ผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน และท่านได้พาฝูงแพะแกะไปด้านหลังของถิ่นทุรกันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ
3:2 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่ท่านในเปลวไฟซึ่งลุกอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ และท่านได้มองดู และดูเถิด พุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่ และพุ่มไม้นั้นไม่ได้ถูกเผาไหม้ไป
3:3 และโมเสสได้พูดว่า “บัดนี้ข้าจะแวะเข้าไป และดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่า เหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่เผาไหม้ไป”
3:4 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นท่านเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรัสแก่ท่านออกมาจากท่ามกลางพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสส” และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”
3:5 และพระองค์ได้ตรัสว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียจากเท้าของเจ้า เพราะว่าสถานที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์”
3:6 ยิ่งกว่านั้นพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ” และโมเสสปิดหน้าของท่านเสีย เพราะท่านกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า
3:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราได้เห็นความทุกข์เข็ญของประชากรของเราซึ่งอยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว และได้ยินเสียงร่ำร้องของพวกเขา เพราะเหตุพวกนายงานของพวกเขา ด้วยว่าเรารู้ถึงความทุกข์โศกต่าง ๆ ของพวกเขา
3:8 และเราลงมาเพื่อจะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากมือของคนอียิปต์ และจะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินนั้น ขึ้นไปยังแผ่นดินที่ดีและกว้างใหญ่ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ คือไปยังสถานที่แห่งชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
3:9 เพราะฉะนั้น ดูเถิด บัดนี้คำร่ำร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการข่มเหงซึ่งคนอียิปต์กระทำต่อพวกเขาแล้ว
3:10 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงมาเถิด และเราจะส่งเจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาประชากรของเรา คือชนชาติอิสราเอล ออกจากอียิปต์”
3:11 และโมเสสได้ทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งข้าพระองค์จะไปเฝ้าฟาโรห์และที่ข้าพระองค์จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์”
3:12 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้าแน่ และนี่จะเป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราส่งเจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั้งหลายจะมาปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้”
3:13 และโมเสสทูลพระเจ้าว่า “ดูเถิด เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล และจะบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน’ และพวกเขาจะพูดกับข้าพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงพระนามว่าอะไร’ ข้าพระองค์จะพูดกับพวกเขาว่าอย่างไร”
3:14 และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นอยู่ เราเป็นอยู่” และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘เราผู้เป็นอยู่ ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’”

ทรงเรียกโมเสสให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์
3:15 และยิ่งกว่านั้นพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’ นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ และนี่เป็นที่ระลึกของเราตลอดทุกชั่วอายุ
3:16 จงไป และรวบรวมพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกัน และพูดกับพวกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย คือพระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “แท้จริงเราลงมาเยี่ยมเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งซึ่งเขาได้กระทำแก่เจ้าทั้งหลายในอียิปต์
3:17 และเราได้กล่าวไว้แล้วว่า เราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์เข็ญในประเทศอียิปต์ ขึ้นไปยังแผ่นดินของชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์”’
3:18 และพวกเขาก็จะตั้งใจฟังเสียงของเจ้า และเจ้าจงพากันไปเฝ้ากษัตริย์แห่งอียิปต์ ทั้งเจ้ากับพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอล และพวกเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรงปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย และบัดนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์โปรดให้เหล่าข้าพระองค์เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวัน เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์’
3:19 และเรารู้แน่แล้วว่า กษัตริย์แห่งอียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไป แม้กระทั่งโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
3:20 และเราจะเหยียดมือของเราออกและประหารประเทศอียิปต์ด้วยบรรดาการมหัศจรรย์ต่าง ๆ ของเรา ซึ่งเราจะกระทำในท่ามกลางประเทศนั้น และหลังจากนั้นเขาก็จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป
3:21 และเราจะให้ประชากรนี้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์ และจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเจ้าทั้งหลายออกไป พวกเจ้าก็จะไม่ไปมือเปล่า
3:22 แต่ผู้หญิงทุกคนจะขอเครื่องเงินที่ประดับด้วยเพชรพลอย เครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย และเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านของเขา และพวกเจ้าจงเอาของเหล่านั้นไปแต่งให้บุตรชายหญิงของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะได้ริบเอาสิ่งของของคนอียิปต์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope