กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การอัศจรรย์จะหยุดยั้งความไม่เชื่อ
4:1 และโมเสสได้ตอบและทูลว่า “แต่ดูเถิด พวกเขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์ หรือตั้งใจฟังเสียงของข้าพระองค์ เพราะพวกเขาจะพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลย’”
4:2 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านว่า “อะไรอยู่ในมือของเจ้า” และท่านทูลว่า “ไม้เท้า”
4:3 และพระองค์ตรัสว่า “จงโยนไม้เท้านั้นลงที่พื้นดิน” และท่านได้โยนไม้เท้าลงบนพื้นดิน ไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู และโมเสสก็หลบหนีจากงูไป
4:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเอื้อมมือของเจ้าและจับหางงูไว้” และท่านก็เอื้อมมือของท่านและจับหางงู มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่าน
4:5 “เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว”
4:6 และยิ่งกว่านั้นพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่านว่า “บัดนี้ จงเอามือของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้า” และท่านก็สอดมือของท่านไว้ที่อกของท่านและเมื่อท่านชักมือออก ดูเถิด มือของท่านก็เป็นโรคเรื้อน ขาวเหมือนหิมะ
4:7 และพระองค์ตรัสว่า “จงเอามือของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้าอีกครั้งหนึ่ง” และท่านก็สอดมือของท่านเข้าอกของท่านอีก และท่านชักมือออกมาจากอกของท่าน และดูเถิด มือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้อหนังส่วนอื่นของท่าน
4:8 “และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าพวกเขาจะไม่เชื่อเจ้า และไม่ตั้งใจฟังเสียงแห่งหมายสำคัญอันแรก พวกเขาก็จะเชื่อเสียงแห่งหมายสำคัญที่สอง
4:9 และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าพวกเขาจะไม่เชื่อหมายสำคัญทั้งสองครั้งนี้ ทั้งไม่ตั้งใจฟังเสียงของเจ้า เจ้าจงตักน้ำในแม่น้ำและเทลงที่ดินแห้ง และน้ำที่เจ้าตักมาจากแม่น้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั้น”

อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส
4:10 และโมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่ว่าในกาลก่อน หรือตั้งแต่ตอนที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง และพูดช้า”
4:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ผู้ใดเล่าที่สร้างปากมนุษย์ หรือผู้ใดเล่าทำให้เป็นใบ้ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห์เป็นผู้กระทำไม่ใช่หรือ
4:12 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงไปเถิด เราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และจะสอนคำซึ่งเจ้าควรจะพูดให้แก่เจ้า”
4:13 และท่านทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอทรงโปรดส่งไปโดยมือของผู้อื่นที่พระองค์ทรงเลือกเถิด”
4:14 และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อโมเสส พระองค์จึงตรัสว่า “พี่ชายของเจ้าคืออาโรนคนเลวีมิใช่หรือ เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดูเถิด เขากำลังเดินทางมาพบเจ้าด้วย และเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะมีความยินดีในจิตใจของเขา
4:15 และเจ้าจงพูดกับเขา และบอกคำต่าง ๆ ซึ่งเขาควรจะพูด และเราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และปากของเขา และจะสอนพวกเจ้าว่าพวกเจ้าควรจะทำประการใด
4:16 และเขาจะเป็นผู้พูดแก่ประชากรแทนเจ้า และเขาจะเป็น คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทนของพระเจ้าแก่เขา
4:17 และเจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้ในมือของเจ้า ซึ่งโดยไม้เท้านี้เจ้าจะทำหมายสำคัญต่าง ๆ”

โมเสสกลับไปยังอียิปต์
4:18 และโมเสสได้กลับไปหาเยโธรพ่อตาของตน และพูดกับเขาว่า “ข้าพเจ้าขอกลับไปหาพวกพี่น้องของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในอียิปต์ และดูว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่” และเยโธรพูดกับโมเสสว่า “ไปโดยสันติภาพเถิด”
4:19 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสในแผ่นดินแห่งมีเดียนว่า “จงกลับไปยังอียิปต์ เพราะคนทั้งหมดที่แสวงหาที่จะประหารชีวิตของเจ้านั้นตายแล้ว”
4:20 และโมเสสได้พาภรรยาของตนและบุตรชายทั้งสองของตนไป และให้พวกเขาขี่ลา และท่านกลับไปยังแผ่นดินแห่งอียิปต์ และโมเสสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าในมือของท่านไป
4:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เมื่อเจ้ากลับไปถึงอียิปต์ เจ้าจงกระทำบรรดาการมหัศจรรย์ต่าง ๆ ซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าแล้วนั้นต่อหน้าฟาโรห์ แต่เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ยอมให้เหล่าประชากรไป
4:22 และเจ้าจงพูดกับฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า คนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเรา คือเป็นบุตรหัวปีของเรา
4:23 และเราพูดแก่เจ้าว่า จงปล่อยบุตรชายของเราไป เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติเรา และถ้าเจ้าปฏิเสธไม่ให้เขาไป ดูเถิด เราจะประหารชีวิตบุตรชายของเจ้า คือบุตรหัวปีของเจ้าเสีย’”
4:24 และต่อมา ณ ที่พักแรมระหว่างทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบโมเสส และหมายจะประหารชีวิตของท่านเสีย
4:25 แล้วศิปโปราห์จึงเอาหินคมตัดหนังหุ้มปลายองคชาตบุตรชายของตนออก และทิ้งลงที่เท้าของท่าน และพูดว่า “แท้จริง สำหรับข้าพเจ้าท่านเป็นสามีแห่งการหลั่งโลหิต”
4:26 ดังนั้นพระองค์จึงทรงปล่อยท่านไป แล้วนางจึงพูดว่า “ท่านเป็นสามีแห่งการหลั่งโลหิต เนื่องจากการเข้าสุหนัต”

อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส
4:27 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “จงไปพบกับโมเสสในถิ่นทุรกันดาร” และเขาก็ไป และพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและจุบท่าน
4:28 และโมเสสได้เล่าให้อาโรนฟังถึงบรรดาพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ผู้ทรงส่งตน และถึงหมายสำคัญทั้งปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน
4:29 และโมเสสกับอาโรนไปรวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของชนชาติอิสราเอลมาพร้อมกัน
4:30 และอาโรนได้กล่าวถึงพระดำรัสทั้งหมดซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โมเสสแล้ว และได้ทำหมายสำคัญต่าง ๆ นั้นท่ามกลางสายตาของประชากร
4:31 และประชากรก็เชื่อ และเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระเยโฮวาห์เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์เข็ญของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ก้มศีรษะของตนลงและนมัสการ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope