กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าจะทรงทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
7:1 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “ดูซี เราได้ตั้งเจ้าไว้เป็นเหมือนพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้พยากรณ์ของเจ้า
7:2 เจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้า และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกแก่ฟาโรห์ ให้เขาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา
7:3 และเราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป และเราจะกระทำหมายสำคัญของเราและการมหัศจรรย์ของเราให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินแห่งอียิปต์
7:4 แต่ฟาโรห์จะไม่ฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนือประเทศอียิปต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอิสราเอลประชากรของเราให้พ้นจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ด้วยการพิพากษาต่าง ๆ อันใหญ่หลวง
7:5 และคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้ยกมือของเราขึ้นเหนืออียิปต์ และพาชนชาติอิสราเอลออกจากท่ามกลางพวกเขา”
7:6 และโมเสสกับอาโรนได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านทั้งสอง คือท่านทั้งสองได้กระทำตามนั้น
7:7 และเมื่อท่านทั้งสองไปทูลฟาโรห์นั้น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และอาโรนมีอายุแปดสิบสามปี
7:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
7:9 “เมื่อฟาโรห์สั่งเจ้าทั้งสองว่า ‘จงแสดงการอัศจรรย์พิสูจน์งานของเจ้า’ แล้วเจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านและโยนไม้เท้านั้นลงต่อหน้าฟาโรห์’ และไม้เท้านั้นจะกลายเป็นงู”

ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู
7:10 และโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปเฝ้าฟาโรห์ และท่านทั้งสองกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และอาโรนโยนไม้เท้าของท่านลงต่อพระพักตร์ฟาโรห์และต่อหน้าข้าราชการทั้งปวงของพระองค์ และไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู
7:11 แล้วฟาโรห์ก็เรียกพวกนักปราชญ์ และพวกนักวิทยากลมาด้วย ขณะนั้นพวกนักแสดงกลแห่งอียิปต์ คือพวกเขาก็ทำได้เหมือนกันด้วยเล่ห์กลของพวกเขา
7:12 ด้วยว่าเขาทุกคนโยนไม้เท้าของตนลง และไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนได้กลืนกินไม้เท้าของพวกเขาเสียทั้งหมด
7:13 และพระองค์ทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างไป เพื่อว่าฟาโรห์จะไม่ยอมฟังท่านทั้งสอง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

น้ำกลายเป็นเลือด
7:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เขาปฏิเสธไม่ยอมให้ประชากรไป
7:15 เจ้าจงไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้า ดูเถิด เขากำลังไปที่น้ำ และเจ้าจงยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ และไม้เท้าที่กลายเป็นงูนั้นเจ้าจงถือไปในมือของเจ้า
7:16 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาวฮีบรูตรัสสั่งให้ข้าพระองค์มาเฝ้าพระองค์โดยมีพระดำรัสว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะไปปรนนิบัติเราในถิ่นทุรกันดาร และดูเถิด จนบัดนี้เจ้าก็ยังหาได้ฟังไม่”
7:17 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า “เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์โดยการกระทำดังนี้ ดูเถิด เราจะเอาไม้เท้าที่ถือไว้ในมือนั้นฟาดน้ำในแม่น้ำ และน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือด
7:18 และปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำจะตาย และแม่น้ำจะเหม็น และคนอียิปต์จะสะอิดสะเอียนการดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้น”’”
7:19 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านและเหยียดมือของท่านออกเหนือน้ำทั้งหลายแห่งอียิปต์ คือเหนือแม่น้ำ ลำคลอง บึง และสระทั้งหมดของพวกเขา เพื่อน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือด และจะมีเลือดทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์ ทั้งที่อยู่ในภาชนะไม้และในภาชนะหิน’”
7:20 และโมเสสกับอาโรนได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และท่านได้ยกไม้เท้าขึ้นและตีน้ำในแม่น้ำต่อสายพระเนตรของฟาโรห์ และต่อสายตาของพวกข้าราชการของฟาโรห์ และน้ำในแม่น้ำก็กลายเป็นเลือดทั้งสิ้น
7:21 และปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็ตาย และแม่น้ำก็เหม็น และคนอียิปต์ก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นไม่ได้ และมีเลือดทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์
7:22 และพวกนักแสดงกลแห่งอียิปต์ก็กระทำได้เหมือนกันโดยอาศัยเล่ห์กลของพวกเขา และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง ทั้งฟาโรห์หาฟังท่านทั้งสองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้
7:23 และฟาโรห์เสด็จกลับเข้าในพระราชวังของพระองค์ ทั้งพระองค์ไม่ได้เอาพระทัยใส่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
7:24 และคนอียิปต์ทั้งปวงก็พากันขุดบ่อตามริมแม่น้ำเพื่อหาน้ำดื่ม เพราะพวกเขาดื่มน้ำในแม่น้ำไม่ได้
7:25 และครบกำหนดเจ็ดวัน นับตั้งแต่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายแม่น้ำ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope