กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

บุตรหัวปีถูกแยกตั้งไว้เฉพาะพระเจ้า
13:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
13:2 “จงแยกตั้งบุตรหัวปีทั้งปวงไว้เพื่อเรา คือทุกสิ่งในท่ามกลางชนชาติอิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครั้งแรก ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ สิ่งนั้นเป็นของของเรา”
13:3 และโมเสสได้พูดกับเหล่าประชากรว่า “จงระลึกถึงวันนี้ที่ท่านทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ จากเรือนแห่งการเป็นทาส เพราะพระเยโฮวาห์ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ อย่ากินขนมปังที่มีเชื้อเลย
13:4 ท่านทั้งหลายออกไปในวันนี้ในเดือนอาบีบ
13:5 และครั้นพระเยโฮวาห์จะทรงนำท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนฮีไวต์ และคนเยบุส ที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่า จะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ท่าน เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ท่านจงยึดถือเทศกาลนี้ไว้ปฏิบัติในเดือนนั้น
13:6 ท่านจงกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน และวันที่เจ็ดจงมีการเลี้ยงฉลองถวายแด่พระเยโฮวาห์
13:7 จงกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน และอย่าให้เห็นขนมปังซึ่งมีเชื้ออยู่กับท่าน ทั้งอย่าให้เห็นเชื้อขนมปังอยู่กับท่านในเขตทั้งหลายของท่าน
13:8 และในวันนั้นท่านจงพูดกับบุตรชายของท่านว่า ‘ที่ได้ทำดังนี้ก็เพราะเหตุการณ์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำสำหรับพ่อ ขณะเมื่อพ่อออกจากอียิปต์’
13:9 และสำหรับท่านเทศกาลนี้จะเป็นเหมือนอย่างหมายสำคัญที่มือของท่าน และเหมือนอย่างเครื่องระลึกระหว่างนัยน์ตาของท่าน เพื่อพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์จะได้อยู่ในปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงนำท่านออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
13:10 เพราะฉะนั้น ท่านจงยึดถือกฎเทศกาลนี้ไว้ปฏิบัติตามกำหนดทุก ๆ ปีไป
13:11 และเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงนำท่านไปยังแผ่นดินของคนคานาอัน ตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษของท่าน และจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน
13:12 บุตรชายทุกคนที่ออกจากครรภ์ครั้งแรกนั้น ท่านจงแยกตั้งไว้แด่พระเยโฮวาห์ ทั้งลูกหัวปีตัวผู้ที่เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่าน ทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นของพระเยโฮวาห์
13:13 และท่านจงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปีทุกตัว และถ้าท่านไม่ไถ่ลูกลาหัวปีนั้น ท่านจงหักคอลูกลานั้นเสีย และท่านจงไถ่บุตรหัวปีทั้งหลายของมนุษย์ไว้ทั้งหมด
13:14 และต่อไปภายหน้า เมื่อบุตรชายของท่านจะถามท่านว่า ‘ทำไมจึงทำอย่างนี้’ แล้วท่านจงเล่าให้เขาฟังว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์ จากเรือนแห่งการเป็นทาสด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
13:15 และต่อมาเมื่อพระทัยของฟาโรห์ดื้อไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไป พระเยโฮวาห์ได้ทรงประหารบุตรหัวปีทั้งหลายในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ทั้งบุตรหัวปีของมนุษย์และลูกหัวปีของสัตว์ เหตุฉะนี้ พ่อจึงถวายบรรดาลูกสัตว์หัวปีตัวผู้ที่ออกจากครรภ์ครั้งแรกแด่พระเยโฮวาห์ แต่บุตรหัวปีทั้งหลายของพ่อ พ่อก็ไถ่ไว้’
13:16 และเทศกาลนี้จะเป็นเหมือนอย่างหมายสำคัญที่มือของท่าน และเหมือนอย่างเครื่องหมายระหว่างนัยน์ตาของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์”

การเดินทางหลีกเลี่ยงคนฟีลิสเตีย
13:17 และต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย แม้ว่าจะเป็นทางใกล้ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เกรงว่าเมื่อประชากรไปเผชิญกับสงคราม พวกเขาจะเปลี่ยนใจและพวกเขาจะกลับไปยังอียิปต์เสีย”
13:18 แต่พระเจ้าได้ทรงนำประชากรอ้อมไปตามทางถิ่นทุรกันดารแห่งทะเลแดง และชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจากแผ่นดินแห่งอียิปต์อย่างพร้อมเพรียงกัน
13:19 และโมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปกับท่าน เพราะโยเซฟได้ให้ชนชาติอิสราเอลปฏิญาณไว้ว่า “พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมท่านทั้งหลายเป็นแน่ และท่านทั้งหลายจงเอากระดูกของเราไปจากที่นี่พร้อมกับพวกท่าน”
13:20 และพวกเขาได้ออกเดินทางจากสุคคท และไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลเอธาม บริเวณชายถิ่นทุรกันดาร

เสาเมฆกับเสาเพลิงนำและปกป้องคนอิสราเอล
13:21 และพระเยโฮวาห์เสด็จอยู่เบื้องหน้าพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ เพื่อนำพวกเขาไปในทางนั้น และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
13:22 เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน พระองค์ไม่ได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope