กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

บทเพลงแห่งการไถ่ของโมเสส
15:1 ในขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และพูดว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงโยนม้าและทหารม้าลงในทะเล
15:2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะจัดเตรียมที่ประทับสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์
15:3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนักรบ พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์
15:4 พระองค์ทรงโยนรถม้าศึกของฟาโรห์และกองทัพของพระองค์ลงในทะเล นายทหารชั้นยอดของพระองค์ก็จมน้ำในทะเลแดงด้วย
15:5 น้ำลึกท่วมพวกเขา พวกเขาจมลงสู่ก้นทะเลประดุจก้อนหิน
15:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพใหญ่ยิ่ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ฟาดศัตรูแหลกเป็นชิ้น ๆ
15:7 และด้วยความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงคว่ำพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์เสีย พระองค์ทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป ซึ่งพระพิโรธนั้นเผาผลาญพวกเขาเสียอย่างตอฟาง
15:8 และโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกของพระองค์ น้ำก็รวมกันเข้า น้ำได้ตั้งขึ้นเป็นกอง และน้ำลึกก็แข็งขึ้นในท้องทะเล
15:9 พวกข้าศึกได้พูดว่า ‘เราจะไล่ตาม เราจะตามทัน เราจะริบสิ่งของมาแบ่งปันกัน เราจึงจะพอใจที่ได้กระทำกับพวกนั้นดังประสงค์ เราจะชักดาบของเราออก มือของเราจะทำลายพวกเขาเสีย’
15:10 พระองค์ทรงบันดาลให้ลมของพระองค์พัดมา น้ำทะเลก็ปกคลุมพวกเขาไว้ พวกเขาจมลงในกระแสน้ำอันไหลเชี่ยวนั้นเหมือนตะกั่ว
15:11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดาพระทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่า องค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองเนื่องด้วยความบริสุทธิ์ และน่าเกรงขามเนื่องด้วยการสรรเสริญ และทรงกระทำการมหัศจรรย์ทั้งหลาย
15:12 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาของพระองค์ออก แผ่นดินก็กลืนกินพวกเขาเสีย
15:13 พระองค์ทรงนำประชากร ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ด้วยเดชานุภาพของพระองค์
15:14 ประชาชาติทั้งหลายจะได้ยิน และจะหวาดกลัว ชาวประเทศฟีลิสเตียจะเป็นทุกข์โศกเศร้า
15:15 ครั้งนั้นพวกเจ้านายแห่งเมืองเอโดมก็จะประหลาดใจ และบรรดาคนที่มีอำนาจมากแห่งโมอับก็จะสั่นสะท้าน ชาวเมืองคานาอันทั้งปวงก็จะมีใจอ่อนละลายไป
15:16 พวกเขาจะหวาดกลัวและครั่นคร้าม เนื่องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์ พวกเขาจะหยุดนิ่งอยู่เหมือนก้อนหิน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จนประชากรของพระองค์ผ่านพ้นไป จนประชากรซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วผ่านพ้นไป
15:17 พระองค์จะทรงนำพวกเขาเข้ามา และทรงตั้งพวกเขาไว้บนภูเขาแห่งมรดกของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ เพื่อเป็นที่สถิตของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถานบริสุทธิ์ซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์สถาปนาไว้
15:18 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์
15:19 เพราะม้าของฟาโรห์กับรถม้าศึกและทหารม้าของพระองค์ลงไปในทะเล และพระเยโฮวาห์ได้ทรงให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมพวกเขาเสีย แต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั้น”
15:20 และมิเรียมหญิงผู้พยากรณ์ พี่สาวของอาโรนก็ถือรำมะนาในมือของนาง และผู้หญิงทั้งปวงก็ถือรำมะนาในมือของตนเดินตามนางไป พร้อมกับการเต้นรำ
15:21 และมิเรียมได้ตอบพวกเขาว่า “จงร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงโยนม้าและทหารม้าให้ตกลงไปในทะเล”

การเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ความกระหายน้ำและการจัดเตรียมของพระเจ้า
15:22 ดังนั้น โมเสสได้นำคนอิสราเอลออกจากทะเลแดง และพวกเขาเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารแห่งชูร์ พวกเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดารสามวัน และไม่ได้พบน้ำเลย
15:23 และเมื่อพวกเขามาถึงตำบลมาราห์ พวกเขาก็กินน้ำที่ตำบลมาราห์นั้นไม่ได้ เพราะน้ำขม เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่ามาราห์
15:24 และประชากรนั้นก็บ่นต่อว่าโมเสสว่า “พวกเราจะเอาอะไรดื่ม”
15:25 และโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์จึงทรงสำแดงให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อท่านโยนต้นไม้นั้นลงในน้ำ น้ำก็จืด ณ ที่นั้นพระองค์ประทานกฎเกณฑ์ และกฎไว้ และพระองค์ทรงทดลองใจพวกเขาที่นั่น
15:26 และกล่าวว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างขะมักเขม้น และจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ และจะเงี่ยหูฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้ว” “โรคต่าง ๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษาเจ้า”
15:27 และพวกเขามาถึงตำบลเอลิม ที่มีบ่อน้ำพุสิบสองบ่อ และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และพวกเขาได้ตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope