กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าประทานคำสั่งแก่โมเสส แล้วท่านได้บันทึกไว้
24:1 และพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ ทั้งเจ้ากับอาโรน นาดับ และอาบีฮู กับพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเจ็ดสิบคน และพวกเจ้าจงนมัสการอยู่แต่ไกล
24:2 และจงให้โมเสสผู้เดียวเท่านั้นเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ แต่คนอื่น ๆ อย่าให้เข้ามาใกล้ ทั้งอย่าให้ประชากรขึ้นมาพร้อมกับท่านเลย”
24:3 และโมเสสได้มาชี้แจงบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์และคำตัดสินทั้งสิ้นให้ประชากรทราบ และประชากรทั้งปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกัน และพูดว่า “พระวจนะทั้งหมดซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั้น พวกเราจะกระทำตาม”
24:4 และโมเสสได้จารึกพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไว้ทุกคำ และตื่นขึ้นแต่เช้าและได้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่เชิงภูเขา และตั้งเสาหินขึ้นสิบสองก้อน ตามจำนวนเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอล
24:5 และท่านส่งคนหนุ่ม ๆ ชนชาติอิสราเอลไป ให้ถวายเครื่องเผาบูชาและถวายวัวตัวผู้เป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์
24:6 และโมเสสเก็บเลือดครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในชามอ่าง และเลือดอีกครึ่งหนึ่งนั้นท่านประพรมบนแท่นบูชา
24:7 ท่านถือหนังสือแห่งพันธสัญญาและอ่านให้ประชากรฟัง และพวกเขาพูดว่า “สิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั้น พวกเราจะกระทำตามและเชื่อฟัง”
24:8 และโมเสสได้เอาเลือดประพรมประชากร และพูดว่า “ดูเถิด นี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำกับพวกเจ้าตามพระวจนะทั้งหมดนี้”

โมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาซีนายสี่สิบวัน
24:9 ครั้งนั้น โมเสสกับอาโรน นาดับและอาบีฮู และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเจ็ดสิบคนได้ขึ้นไป
24:10 และท่านทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที่รองพระบาทของพระองค์ดุจพลอยไพฑูรย์ และสว่างสุกใสเหมือนฟ้าสวรรค์ทีเดียว
24:11 และพระองค์ไม่ได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าของชนชาติอิสราเอล ท่านทั้งหลายได้เห็นพระเจ้า ได้กินและดื่มด้วย
24:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นมาหาเราบนภูเขาและคอยอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นศิลาเหล่านั้นแก่เจ้า และราชบัญญัติและบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งเราได้จารึกไว้แล้ว เพื่อให้เจ้าสอนข้อเหล่านั้น”
24:13 และโมเสสได้ลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้ของท่าน และโมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า
24:14 และท่านพูดกับพวกผู้อาวุโสเหล่านั้นว่า “คอยเราอยู่ที่นี่จนกว่าเราทั้งสองจะกลับมาหาพวกท่านอีก และดูเถิด อาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่าน ถ้าผู้ใดมีเรื่องราวอะไร ก็จงให้ผู้นั้นมาหาท่านทั้งสองนี้เถิด”
24:15 และโมเสสขึ้นไปบนภูเขา และเมฆก็ปกคลุมภูเขานั้นไว้
24:16 และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์มาอยู่บนภูเขาซีนาย และเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวัน และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากท่ามกลางเมฆนั้น
24:17 และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาของชนชาติอิสราเอลทั้งหลาย เหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขา
24:18 และโมเสสเข้าไปท่ามกลางเมฆนั้นและท่านขึ้นไปบนภูเขา และโมเสสอยู่บนภูเขานั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope