กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ม่านสำหรับพลับพลา
26:1 “นอกจากนั้น เจ้าจงทำพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และผ้าทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม เจ้าจงทำภาพเครูบบนม่านเหล่านั้นโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ
26:2 ม่านผืนหนึ่งจงให้ยาวยี่สิบแปดศอก และม่านผืนหนึ่งจงให้กว้างสี่ศอก และม่านทุกผืนจงวัดให้มีขนาดเท่ากัน
26:3 ม่านห้าผืนจงให้เกี่ยวติดกัน และม่านอีกห้าผืนนั้นจงให้เกี่ยวติดกัน
26:4 และเจ้าจงทำหูม่านด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และเจ้าจงทำเช่นกันตามขอบม่านอีกผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่สอง
26:5 ม่านผืนหนึ่งเจ้าจงทำหูห้าสิบหู และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง เจ้าจงทำหูห้าสิบหู จงทำให้หูเหล่านั้นตรงกัน
26:6 และเจ้าจงทำตะขอด้วยทองคำห้าสิบอัน และใช้เกี่ยวม่านด้วยตะขอเหล่านั้น เพื่อจะให้เป็นพลับพลาเดียวกัน
26:7 และเจ้าจงทำม่านด้วยขนแพะ สำหรับเป็นที่คลุมพลับพลาชั้นนอก เจ้าจงทำม่านสิบเอ็ดผืน
26:8 ม่านผืนหนึ่งจงให้ยาวสามสิบศอก และม่านผืนหนึ่งจงให้กว้างสี่ศอก และม่านสิบเอ็ดผืนนั้นจงวัดให้มีขนาดเท่ากัน
26:9 และเจ้าจงทำม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหาก และม่านหกผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหาก และม่านผืนที่หกนั้นจงพับครึ่งแขวนไว้ด้านหน้าพลับพลา
26:10 และเจ้าจงทำหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง
26:11 และเจ้าจงทำตะขอด้วยทองเหลืองห้าสิบอัน และเกี่ยวตะขอเข้าที่หู และเกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน
26:12 และม่านเต็นท์ส่วนที่เหลืออยู่ คือชายม่านครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั้น จงให้ห้อยลงมาด้านหลังพลับพลา
26:13 และม่านคลุมพลับพลาส่วนที่เหลืออยู่นั้น ซึ่งเหลืออยู่ข้างนี้หนึ่งศอก และเหลืออยู่ข้างนั้นหนึ่งศอก ให้ห้อยลงมาข้าง ๆ พลับพลาทั้งข้างนี้และข้างนั้น สำหรับใช้กำบังพลับพลานั้น
26:14 และเจ้าจงทำที่คลุมไว้ข้างบนเต็นท์ ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่ง และทำที่คลุมด้วยหนังของแบดเจอร์อีกชั้นหนึ่ง

ไม้กระดานสำหรับผนังพลับพลา
26:15 และเจ้าจงทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลานั้น ด้วยไม้กระถินให้ตั้งตรงขึ้น
26:16 ไม้กระดานนั้นให้ยาวแผ่นละสิบศอก และไม้กระดานแต่ละแผ่นนั้นให้กว้างแผ่นละหนึ่งศอกครึ่ง
26:17 จงทำเดือยที่ไม้กระดานแผ่นละสองเดือย เดือยของไม้กระดานแผ่นหนึ่งให้ติดกับเดือยของไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่ง ดังนั้นเจ้าจงทำไม้กระดานสำหรับพลับพลาทั้งหมดอย่างนี้
26:18 และเจ้าจงทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลา ด้านทิศใต้จงทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น
26:19 และเจ้าจงทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐานใต้ไม้กระดานยี่สิบแผ่น ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน
26:20 และสำหรับด้านที่สองของพลับพลา คือด้านทิศเหนือนั้น จงทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น
26:21 และจงทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐาน ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน
26:22 และสำหรับด้านทิศตะวันตกของพลับพลา เจ้าจงทำไม้กระดานหกแผ่น
26:23 และเจ้าจงทำไม้กระดานสองแผ่นสำหรับมุมพลับพลาทั้งสองด้าน
26:24 และไม้กระดานนั้นจงให้ด้านล่างติดกัน และไม้กระดานนั้นจงให้ตอนบนสุดติดเข้าในห่วงเดียวกัน จงกระทำดังนี้สำหรับไม้กระดานทั้งสองมุม ไม้กระดานเหล่านั้นจงทำสำหรับมุมทั้งสองนั้น
26:25 และรวมเป็นไม้กระดานแปดแผ่นด้วยกัน และฐานรองรับทำด้วยเงินสิบหกฐาน ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน

ไม้กลอนและไม้กระดานหุ้มด้วยทองคำ
26:26 และเจ้าจงทำไม้ดาลด้วยไม้กระถิน คือทำห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านหนึ่ง
26:27 และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาอีกด้านหนึ่ง และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านหนึ่ง คือไปทางทิศตะวันตกทั้งสองข้าง
26:28 และไม้ดาลตัวกลางซึ่งอยู่ตรงกลางของไม้กระดานเหล่านั้น จงให้ยื่นไปถึงไม้กระดานทั้งสองด้าน
26:29 และเจ้าจงหุ้มไม้กระดานเหล่านั้นด้วยทองคำ และทำห่วงไม้กระดานด้วยทองคำสำหรับร้อยไม้ดาล และไม้ดาลนั้นเจ้าจงหุ้มด้วยทองคำ
26:30 และเจ้าจงจัดตั้งพลับพลานั้นไว้ตามแบบอย่างที่ได้สำแดงแก่เจ้าแล้วบนภูเขานั้น

ม่านที่อยู่ระหว่างสถานที่บริสุทธิ์กับสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด
26:31 และเจ้าจงทำม่านผืนหนึ่ง ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด โดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ จงทำภาพเครูบบนม่านนั้น
26:32 และเจ้าจงแขวนม่านนั้นไว้ที่เสาไม้กระถินสี่ต้นที่หุ้มด้วยทองคำ ตะขอของเสานั้นจงทำด้วยทองคำ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานรองรับสี่ฐานที่ทำด้วยเงิน
26:33 และเจ้าจงแขวนม่านนั้นไว้กับตะขอเกี่ยวม่าน เพื่อเจ้าจะได้เอาหีบพระโอวาทเข้ามาไว้ข้างในภายในม่าน และสำหรับพวกเจ้านั้นม่านจะเป็นที่กั้นระหว่างสถานที่บริสุทธิ์กับสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด
26:34 และเจ้าจงตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบพระโอวาทในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด
26:35 และเจ้าจงตั้งโต๊ะไว้ข้างนอกม่าน และจงตั้งคันประทีปไว้ตรงข้ามกับโต๊ะทางด้านทิศใต้ของพลับพลา และเจ้าจงตั้งโต๊ะไว้ทางด้านทิศเหนือ

ม่านสำหรับประตูเต็นท์แห่งพลับพลา
26:36 และเจ้าจงทำม่านสำหรับประตูเต็นท์นั้น ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย
26:37 และเจ้าจงทำเสาห้าต้นด้วยไม้กระถินสำหรับแขวนม่านไว้ และจงหุ้มเสาเหล่านั้นด้วยทองคำ และตะขอแขวนม่านจงทำด้วยทองคำ และเจ้าจงหล่อฐานทองเหลืองห้าฐานสำหรับรองรับเสาเหล่านั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope