กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ตำแหน่งปุโรหิต
28:1 “และเจ้าจงนำอาโรนพี่ชายของเจ้ากับบุตรชายทั้งหลายของเขามาพร้อมกับเขา แยกออกมาจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลให้มาอยู่ใกล้เจ้า เพื่อจะให้เขาปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต คือทั้งอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของอาโรน คือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ กับอิธามาร์
28:2 และเจ้าจงทำเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าให้สมเกียรติ และให้งดงาม
28:3 และเจ้าจงพูดกับคนทั้งปวงผู้เฉลียวฉลาดซึ่งเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจเต็มด้วยสติปัญญานั้น เพื่อให้พวกเขาทำเครื่องยศให้อาโรนสำหรับถวายตัวเขาไว้ให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต

เครื่องยศของพวกปุโรหิต
28:4 และต่อไปนี้เป็นเครื่องยศต่าง ๆ ที่พวกเขาจะต้องกระทำ คือทับทรวง เอโฟด เสื้อคลุมยาว เสื้อคลุมลายปัก มาลาและผ้าคาดเอว และจงให้พวกเขาทำเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะให้เขาปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต
28:5 และจงให้เขาเหล่านั้นรับเอาทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
28:6 และจงให้พวกเขาทำเอโฟดโดยใช้ทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียด โดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ
28:7 เอโฟดนั้นจะมีแถบสองอันผูกไว้ที่บ่า ให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองข้าง และเพื่อเอโฟดจะติดเป็นอันเดียวกัน
28:8 และผ้าคาดเอวสำหรับเอโฟดให้ทออย่างประณีต สำหรับคาดทับเอโฟดนั้น ให้ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน ตามการกระทำอย่างเดียวกันกับเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
28:9 และเจ้าจงใช้พลอยสีน้ำข้าวสองแผ่น และจารึกชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลไว้บนพลอยเหล่านั้น
28:10 ที่พลอยแผ่นหนึ่งจงจารึกชื่อหกชื่อ และที่พลอยอีกแผ่นหนึ่งก็จงจารึกชื่อที่เหลือไว้อีกหกชื่อตามลำดับกำเนิดของพวกเขา
28:11 เจ้าจงให้ช่างแกะสลักจารึกชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลไว้ที่พลอยทั้งสองแผ่นนั้น อย่างเช่นสลักตรา แล้วเจ้าจงฝังไว้บนกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายละเอียด
28:12 และเจ้าจงให้พลอยทั้งสองแผ่นนั้นติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทั้งสองข้าง พลอยนั้นจะเป็นที่ระลึกถึงบุตรทั้งหลายของอิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทั้งหลายไว้บนบ่าทั้งสองของเขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เพื่อเป็นที่ระลึกถึง
28:13 และเจ้าจงทำกระเปาะด้วยทองคำ ซึ่งมีลวดลายละเอียด
28:14 และจงทำสร้อยสองสายด้วยทองคำบริสุทธิ์ เจ้าจงทำเป็นสร้อยถักเกลียว และจงติดสร้อยถักเกลียวไว้ที่กระเปาะนั้น

ทับทรวงสำหรับปุโรหิต
28:15 และเจ้าจงทำทับทรวงแห่งการพิพากษาโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ เจ้าจงทำทับทรวงนั้นเหมือนทำเอโฟด คือเจ้าจงทำทับทรวงนั้นโดยใช้ทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียด
28:16 จงทำทับทรวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบตรงกลาง จงให้ยาวหนึ่งคืบ และกว้างหนึ่งคืบ
28:17 และเจ้าจงฝังพลอยบนทับทรวงนั้น เป็นพลอยสี่แถว แถวที่หนึ่งจงฝังทับทิม บุษราคัมและพลอยสีแดง นี่คือแถวที่หนึ่ง
28:18 และแถวที่สองจงฝังมรกต ไพฑูรย์ และเพชร
28:19 และแถวที่สามฝังนิล โมรา และพลอยสีม่วง
28:20 และแถวที่สี่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ำข้าวและหยก พลอยทั้งหมดนี้จงฝังในลวดลายอันละเอียดที่ทำด้วยทองคำ
28:21 และพลอยเหล่านั้นจงให้มีชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลสิบสองชื่อ ตามแต่ละชื่อของพวกเขา จารึกไว้อย่างเช่นสลักตรา จงให้มีชื่อเผ่าทุกเผ่าตามลำดับสิบสองเผ่า
28:22 และเจ้าจงทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับทรวง
28:23 และเจ้าจงทำห่วงทองคำสองห่วงให้อยู่บนทับทรวง และจงติดห่วงเหล่านั้นไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง
28:24 และเจ้าจงสอดสร้อยถักเกลียวทั้งสองที่ทำด้วยทองคำนั้น ใส่เข้าในห่วงที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง
28:25 และปลายสร้อยถักเกลียวอีกสองข้าง เจ้าจงให้ติดกับกระเปาะทั้งสองที่มีลวดลายละเอียด และจงให้ติดไว้ข้างหน้าที่แถบบนบ่าทั้งสองข้างของเอโฟด
28:26 และเจ้าจงทำห่วงทองคำสองห่วง และเจ้าจงติดห่วงเหล่านั้นไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง ซึ่งอยู่ด้านในที่ติดกับเอโฟด
28:27 และเจ้าจงทำห่วงด้วยทองคำอีกสองห่วง และจงใส่ห่วงเหล่านั้นไว้ด้านทิศใต้ทั้งสองข้างของเอโฟด ให้อยู่ด้านหน้าตะเข็บของเอโฟดเหนือผ้าคาดเอวซึ่งทอด้วยฝีมืออย่างประณีตสำหรับเอโฟด
28:28 และให้พวกเขาผูกทับทรวงนั้นติดกับเอโฟด ใช้ด้ายสีฟ้าถักร้อยผูกที่ห่วงเหล่านั้น เพื่อให้ทับทรวงทับผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมืออย่างประณีตสำหรับเอโฟด และเพื่อมิให้ทับทรวงหลุดออกจากเอโฟด
28:29 และอาโรนจะมีชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวงแห่งการพิพากษาติดไว้ที่หัวใจของตน ให้เป็นที่ระลึกถึงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เสมอ เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์นั้น
28:30 และเจ้าจงใส่อูริมและทูมมิมไว้ในทับทรวงแห่งการพิพากษา และของสองสิ่งนี้จะอยู่ที่หัวใจของอาโรนเมื่อเขาเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และอาโรนจะรับภาระการพิพากษาบุตรทั้งหลายของอิสราเอลไว้ที่หัวใจของตนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เสมอ

เสื้อคลุมยาวสีฟ้า
28:31 และเจ้าจงทำเสื้อคลุมยาวสำหรับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้วน
28:32 และตรงกลางเสื้อคลุมจงทำช่องคอด้านบนของผืนผ้า จงขลิบรอบคอเสื้อคลุมนั้นด้วยผ้าทอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร เพื่อจะไม่ให้ขาด
28:33 และที่ชายด้านล่างของเสื้อคลุมเจ้าจงปักรูปผลทับทิมรอบชายเสื้อคลุมนั้น ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และติดลูกพรวนทำด้วยทองคำสลับกับผลทับทิมโดยรอบ
28:34 ลูกพรวนทองคำลูกหนึ่ง และผลทับทิมผลหนึ่ง ลูกพรวนทองคำลูกหนึ่ง และผลทับทิมผลหนึ่ง รอบชายเสื้อคลุมยาวนั้น
28:35 และอาโรนจงสวมเสื้อตัวนั้นเมื่อทำงานปรนนิบัติ และจะได้ยินเสียงลูกพรวนเมื่อเขาเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในสถานที่บริสุทธิ์ และเมื่อเขาเดินออกมา เพื่อเขาจะไม่ต้องตาย

แผ่นทองคำกับมาลา
28:36 และเจ้าจงทำแผ่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และจารึกคำบนแผ่นนั้นว่า ‘บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์’ ไว้อย่างเช่นสลักตรา
28:37 และเจ้าจงใช้ด้ายถักสีฟ้า สำหรับผูกแผ่นทองคำนั้นไว้บนมาลา ให้แผ่นทองคำนั้นอยู่ที่ด้านหน้าของมาลา
28:38 และแผ่นทองคำนั้นจะอยู่ที่หน้าผากของอาโรน เพื่ออาโรนจะแบกรับความชั่วช้าแห่งของถวายอันบริสุทธิ์ ซึ่งชนชาติอิสราเอลจะนำมาสักการะบูชาในบรรดาของถวายอันบริสุทธิ์ของพวกเขา และแผ่นทองคำนั้นให้อยู่ที่หน้าผากของเขาเสมอ เพื่อสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นที่พอพระทัยต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

ผ้าคาดเอว มาลา และกางเกง
28:39 และเจ้าจงทอเสื้อคลุมให้เป็นลวดลายด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และเจ้าจงทำมาลาด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และเจ้าจงทำผ้าคาดเอวด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย
28:40 และเจ้าจงทำเสื้อคลุมสำหรับบุตรชายทั้งหลายของอาโรน และเจ้าจงทำผ้าคาดเอวสำหรับพวกเขา และเจ้าจงทำมาลาสำหรับพวกเขา ให้สมเกียรติและให้งดงาม
28:41 และเจ้าจงตกแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเขาพร้อมกับเขาด้วยเครื่องยศเหล่านี้ จงเจิมและถวายตัวพวกเขาไว้ และจงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อพวกเขาจะได้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต
28:42 และเจ้าจงเย็บกางเกงให้พวกเขาด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดส่วนที่เปลือยเปล่าของพวกเขา จงให้ยาวตั้งแต่เอวจนถึงต้นขา
28:43 และจงให้อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาสวมใส่เครื่องยศเหล่านี้เมื่อพวกเขาเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน หรือเมื่อพวกเขาเข้าใกล้แท่นบูชาเพื่อจะปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ เพื่อพวกเขาจะไม่รับความชั่วช้าและถึงตาย เรื่องนี้จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ที่เขาและเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาจะต้องปฏิบัติตาม”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope