กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การถวายพวกปุโรหิตไว้แด่พระเจ้า
29:1 “และนี่คือสิ่งซึ่งเจ้าจะกระทำต่อพวกเขาเพื่อถวายตัวเขาทั้งหลายไว้ เพื่อจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต คือจงเอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้สองตัว ซึ่งปราศจากตำหนิ
29:2 และขนมปังไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน ขนมเหล่านี้เจ้าจงทำด้วยแป้งสาลี
29:3 และเจ้าจงใส่ขนมเหล่านั้นไว้ในตะกร้าเดียวกัน และจงนำขนมเหล่านั้นมาในตะกร้าพร้อมกับวัวตัวผู้หนึ่งตัว และแกะตัวผู้สองตัว
29:4 และเจ้าจงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำ
29:5 และเจ้าจงเอาเครื่องยศต่าง ๆ สวมใส่ให้อาโรน คือเสื้อคลุมกับเสื้อคลุมยาวสำหรับเอโฟด กับเอโฟดและทับทรวง และเอาผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีต สำหรับใช้กับเอโฟดนั้นคาดเอวไว้
29:6 และเจ้าจงสวมมาลาที่ศีรษะของเขา และจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับมาลานั้น
29:7 แล้วเจ้าจงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้
29:8 และเจ้าจงนำบุตรชายทั้งหลายของเขามา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา
29:9 และเจ้าจงเอาผ้าคาดเอวพวกเขาไว้ ทั้งตัวอาโรนเองและบุตรชายของเขา และสวมมาลาให้พวกเขา และพวกเขาก็จะรับตำแหน่งเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ และเจ้าจงถวายตัวอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาไว้

เครื่องบูชาสำหรับพวกปุโรหิต
29:10 และเจ้าจงนำวัวตัวผู้หนึ่งตัวมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเอามือของตนวางลงบนหัววัวตัวผู้นั้น
29:11 และเจ้าจงฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
29:12 และเจ้าจงเอานิ้วของเจ้าจุ่มเลือดวัวตัวผู้นั้น และทาไว้ที่เชิงงอนของแท่นบูชา และเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทไว้ข้างฐานของแท่นบูชา
29:13 และเจ้าจงเอาไขมันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ และไตทั้งสองข้างกับไขมันที่ติดอยู่กับไตนั้น เอาสิ่งเหล่านี้มาเผาบนแท่นบูชา
29:14 แต่เนื้อของวัวตัวผู้นั้น ทั้งหนังและมูลของมัน เจ้าจงเผาไฟเสียข้างนอกค่าย เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
29:15 เจ้าจงนำแกะตัวผู้มาด้วยหนึ่งตัว และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเอามือของตนวางลงบนหัวแกะตัวผู้นั้น
29:16 และเจ้าจงฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และเจ้าจงเอาเลือดของแกะตัวผู้พรมเลือดนั้นข้างบนและรอบ ๆ แท่นบูชา
29:17 และเจ้าจงชำแหละแกะตัวผู้นั้นออกเป็นชิ้น ๆ และจงล้างเครื่องในกับขาของแกะตัวนั้น และจงวางแต่ละชิ้นไว้กับหัวของแกะนั้น
29:18 และเจ้าจงเผาแกะตัวนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
29:19 และเจ้าจงนำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเอามือของตนวางลงบนหัวแกะตัวผู้นั้น
29:20 แล้วเจ้าจงฆ่าแกะตัวผู้นั้น และเอาเลือดส่วนหนึ่งของแกะตัวผู้นั้นเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของอาโรน และที่ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายทั้งหลายของเขา และที่หัวแม่มือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา และเอาเลือดนั้นประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
29:21 และเจ้าจงเอาเลือดส่วนหนึ่งที่อยู่บนแท่นบูชากับน้ำมันเจิมนั้น และจงพรมอาโรนและเครื่องยศต่าง ๆ ของเขา รวมทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขา และเครื่องยศต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของเขาพร้อมกับเขา เขาและเครื่องยศต่าง ๆ ของเขา รวมทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขาและเครื่องยศต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของเขาพร้อมกับเขา จะได้รับการถวายไว้
29:22 เจ้าจงเอาไขมันและเนื้อสะโพกของแกะตัวผู้ กับไขมันที่หุ้มเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ กับไตทั้งสองข้างและไขมันที่ติดอยู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็นแกะที่ใช้เพื่อการถวาย
29:23 และขนมปังหนึ่งก้อนและขนมคลุกเคล้าด้วยน้ำมันหนึ่งแผ่น และขนมแผ่นบางหนึ่งแผ่นออกมาจากตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
29:24 และเจ้าจงวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของอาโรน และในมือบุตรชายทั้งหลายของเขา และจงโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
29:25 และเจ้าจงรับสิ่งเหล่านี้จากมือของพวกเขา และนำสิ่งเหล่านี้ไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

อาหารที่แยกตั้งไว้เฉพาะพวกปุโรหิต
29:26 และเจ้าจงเอาเนื้อหน้าอกของแกะตัวผู้ซึ่งใช้สำหรับการถวายตัวอาโรน และจงโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และนั่นจะเป็นส่วนของเจ้า
29:27 และเจ้าจงชำระเนื้อหน้าอกซึ่งเป็นเครื่องบูชาโบกพัดนั้นให้บริสุทธิ์ และเนื้อโคนขาซึ่งเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง ซึ่งโบกพัดไปมาและซึ่งยกขึ้นลง จากแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย นั่นเป็นส่วนของอาโรนและของบุตรชายทั้งหลายของเขา
29:28 และนี่เป็นส่วนซึ่งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะได้รับจากชนชาติอิสราเอลเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ เพราะเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง และชนชาติอิสราเอลจะถวายเครื่องบูชายกขึ้นลงจากบรรดาเครื่องสันติบูชาของพวกเขา เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงซึ่งพวกเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์
29:29 และเครื่องยศบริสุทธิ์ต่าง ๆ ของอาโรนจะเป็นของบุตรชายทั้งหลายของเขาที่มาภายหลังเขา ให้สวมเมื่อรับการเจิม และได้รับการถวายตัวไว้ในตำแหน่ง
29:30 และจงให้บุตรชายผู้ซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนเขานั้นสวมเครื่องยศเหล่านั้นให้ครบเจ็ดวัน ขณะที่เขามายังพลับพลาแห่งชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์
29:31 และเจ้าจงเอาแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย และต้มเนื้อของมันในสถานที่บริสุทธิ์
29:32 และจงให้อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขากินเนื้อของแกะตัวผู้นั้น และขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้า ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
29:33 และจงให้เขาทั้งหลายกินของซึ่งนำมาบูชาลบมลทิน เพื่อจะถวายตัวและชำระเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่าให้กินของเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์
29:34 และถ้าเนื้อที่ใช้ในการถวายตัว หรือขนมปังนั้นยังเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้า แล้วเจ้าจงเผาส่วนที่เหลือนั้นด้วยไฟ อย่าให้กินของเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์

เจ็ดวันแห่งการถวายปุโรหิตแด่พระเจ้า
29:35 และเจ้าจงกระทำดังนั้นแก่อาโรน และบุตรชายทั้งหลายของเขา ตามสิ่งทั้งปวงที่เราได้บัญชาเจ้าไว้แล้ว เจ้าจงทำการถวายตัวเขาทั้งหลายให้ครบเจ็ดวัน
29:36 และเจ้าจงนำวัวตัวผู้หนึ่งตัวมาถวายทุก ๆ วัน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อทำการลบมลทิน และเจ้าจงชำระแท่นบูชา เมื่อเจ้าทำการลบมลทินสำหรับแท่นบูชานั้นแล้ว เจ้าจงเจิมแท่นบูชานั้นเพื่อจะชำระแท่นบูชานั้นให้บริสุทธิ์
29:37 เจ้าจงทำการลบมลทินแท่นบูชานั้นให้ครบเจ็ดวัน และชำระแท่นบูชานั้นให้บริสุทธิ์ และแท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องแท่นบูชานั้นก็จะบริสุทธิ์

เครื่องบูชาประจำวัน
29:38 ต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นบูชานั้นทุกวันเสมอไป คือลูกแกะสองตัว อายุไม่เกินหนึ่งปี
29:39 เจ้าจงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาในเวลาเช้า และเจ้าจงนำลูกแกะอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็น
29:40 และพร้อมกับลูกแกะหนึ่งตัวนั้น จงถวายแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกเคล้าด้วยน้ำมันที่คั้นไว้นั้นหนึ่งในสี่ฮิน และน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮิน เป็นเครื่องดื่มบูชา
29:41 และเจ้าจงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นในเวลาเย็น และจงถวายเครื่องธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาเหมือนอย่างในเวลาเช้า จงให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
29:42 นี่จะเป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ที่ที่เราจะพบกับเจ้าทั้งหลายเพื่อสนทนากับเจ้าที่นั่น
29:43 และที่นั่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอล และพลับพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยสง่าราศีของเรา
29:44 และเราจะชำระพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชาให้เป็นที่บริสุทธิ์ และเราจะชำระทั้งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาให้บริสุทธิ์ด้วย เพื่อจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต
29:45 และเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย
29:46 และเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย ผู้ได้นำเขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope