กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

รูปเคารพลูกวัวทองคำ
32:1 และเมื่อประชากรเห็นโมเสสล่าช้ายังไม่ลงมาจากภูเขา ประชากรได้มาชุมนุมกันต่อหน้าอาโรน และพูดกับเขาว่า “ลุกขึ้น ขอจงสร้างพระให้แก่พวกเรา ซึ่งจะนำหน้าพวกเราไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ คือผู้ที่ได้นำพวกเราออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น พวกเราไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรแล้ว”
32:2 และอาโรนได้พูดกับพวกเขาว่า “จงปลดตุ้มหูทองคำซึ่งอยู่ในหูของภรรยา บุตรชายและบุตรสาวของท่านทั้งหลาย และนำตุ้มหูเหล่านั้นมาให้ข้าพเจ้าเถิด”
32:3 และประชากรทั้งปวงได้ปลดตุ้มหูทองคำซึ่งอยู่ในหูของพวกเขา และนำตุ้มหูเหล่านั้นมาให้อาโรน
32:4 และอาโรนได้รับตุ้มหูเหล่านั้นจากมือของพวกเขา และหลังจากที่หล่อรูปเป็นลูกวัวแล้ว เขาก็ใช้เครื่องมือสลักรูปนั้น และเขาทั้งหลายพูดว่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของท่าน ซึ่งนำท่านออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์”
32:5 และเมื่ออาโรนเห็นดังนั้นแล้ว เขาได้สร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารูปลูกวัวนั้น และอาโรนประกาศแล้วพูดว่า “พรุ่งนี้จะมีการเลี้ยงฉลองถวายแด่พระเยโฮวาห์”
32:6 และครั้นวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นขึ้นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชา และนำเครื่องสันติบูชามา ประชากรก็นั่งลงกินและดื่ม และลุกขึ้นเล่นสนุกกัน

โมเสสอ้อนวอนเพื่อคนอิสราเอล
32:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไป เจ้าจงลงไปเถิด ด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น ได้ทำให้พวกเขาเองเสื่อมทรามแล้ว
32:8 พวกเขาได้หันเหออกจากทางซึ่งเราบัญชาพวกเขาไว้อย่างรวดเร็ว คือพวกเขาได้หล่อรูปลูกวัวขึ้นรูปหนึ่งสำหรับตน และกราบไหว้รูปนั้น และถวายสัตวบูชาแก่รูปนั้นและพูดว่า ‘โอ อิสราเอลเอ๋ย สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของท่าน ซึ่งนำท่านออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์’”
32:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราได้เห็นประชากรนี้แล้ว และดูเถิด เป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง
32:10 ฉะนั้นบัดนี้ จงปล่อยให้เราอยู่ตามลำพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อพวกเขา และเพื่อเราจะทำลายพวกเขาเสีย และเราจะทำให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่”
32:11 และโมเสสก็อ้อนวอนกราบทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพูดว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระพิโรธของพระองค์ทรงพลุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ด้วยฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่ง และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เล่า
32:12 เหตุไฉนจะให้คนอียิปต์พูดและกล่าวว่า ‘พระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาเพื่อจะทรงทำร้ายพวกเขา เพื่อจะประหารชีวิตพวกเขาที่ภูเขา และเพื่อทำลายพวกเขาเสียจากพื้นแผ่นดินโลก’ ขอพระองค์ทรงหันกลับจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ และทรงเปลี่ยนพระทัยจากการร้ายนี้ต่อประชากรของพระองค์เอง
32:13 ขอทรงระลึกถึงอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล พวกผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เอง และตรัสแก่เขาเหล่านั้นไว้ว่า ‘เราจะให้เชื้อสายของพวกเจ้าทวีมากขึ้นดุจดวงดาวมากมายในฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินนี้ทั้งหมดซึ่งเรากล่าวถึงแล้ว เราจะประทานให้แก่เชื้อสายของพวกเจ้า และพวกเขาจะรับแผ่นดินนี้ไว้เป็นมรดกตลอดไป’”
32:14 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการร้ายซึ่งพระองค์ทรงดำริว่าจะกระทำต่อประชากรของพระองค์

คนอิสราเอลไหว้รูปเคารพ และรูปเคารพนั้นถูกทำลาย
32:15 และโมเสสได้กลับลงมาจากภูเขา และถือแผ่นศิลาพระโอวาทสองแผ่นอยู่ในมือของท่าน แผ่นศิลาเหล่านั้นได้จารึกทั้งสองด้าน ได้จารึกทั้งด้านนี้และด้านนั้น
32:16 และแผ่นศิลาเหล่านั้นเป็นงานจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และอักษรที่จารึกนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้า สลักไว้บนแผ่นศิลาเหล่านั้น
32:17 และเมื่อโยชูวาได้ยินเสียงประชากรโห่ร้องอยู่ เขาพูดกับโมเสสว่า “มีเสียงเหมือนเกิดสงครามในค่าย”
32:18 และท่านพูดว่า “ที่เราได้ยินมิใช่เสียงของเหล่าคนที่โห่ร้องเพราะได้ชัยชนะ และมิใช่เสียงของบรรดาคนที่โห่ร้องเพราะพ่ายแพ้ แต่เป็นเสียงของเหล่าคนที่ร้องเพลงกัน”
32:19 และต่อมา ทันทีที่โมเสสเข้ามาใกล้ค่าย ท่านได้เห็นรูปลูกวัวและการเต้นรำ โทสะของท่านก็เดือดพลุ่งขึ้น และท่านเหวี่ยงแผ่นศิลาเหล่านั้นเสียจากมือของท่าน และแผ่นศิลาเหล่านั้นก็แตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเอง
32:20 และท่านเอารูปลูกวัวที่ประชากรได้สร้างไว้นั้น และเผารูปนั้นในกองไฟ และบดรูปนั้นเป็นผง และโรยผงลงบนน้ำ และบังคับให้ชนชาติอิสราเอลดื่มน้ำนั้น
32:21 และโมเสสพูดกับอาโรนว่า “ประชากรนี้กระทำอะไรแก่ท่านเล่า ท่านจึงนำบาปอันใหญ่หลวงนี้มาสู่พวกเขา”
32:22 และอาโรนพูดว่า “อย่าให้ความโกรธของเจ้านายของข้าพเจ้าเดือดพลุ่งขึ้นเลย ท่านก็รู้จักประชากรพวกนี้แล้วว่า พวกเขาโน้มเอียงไปในทางชั่ว
32:23 เพราะพวกเขาพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘ขอจงสร้างพระให้แก่พวกเรา ซึ่งจะนำหน้าพวกเราไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ คือผู้ที่ได้นำพวกเราออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น พวกเราไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรแล้ว’
32:24 และข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า ‘ผู้ใดมีทองคำใด ๆ ให้ผู้นั้นปลดออกมา’ ดังนั้นพวกเขาก็มอบทองคำให้แก่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจึงโยนทองคำนั้นลงไปในไฟ และรูปลูกวัวนี้ก็ออกมา”
32:25 และเมื่อโมเสสเห็นว่าประชากรเปลือยเปล่าเสียแล้ว (เพราะว่าอาโรนทำให้พวกเขาเปลือยเปล่าจนน่าอดสูต่อพวกเขาท่ามกลางพวกศัตรูของเขาทั้งหลาย)

คนที่ไหว้รูปเคารพถูกฆ่าเสียสามพันคน
32:26 แล้วโมเสสยืนอยู่ที่ประตูค่ายและพูดว่า “ผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั้นมาหาเราเถิด” และบุตรชายทั้งหมดของเลวีได้รวบรวมกันเข้ามาอยู่กับท่าน
32:27 และท่านได้พูดกับพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘จงให้ทุกคนเอาดาบใส่ฝักของตน และจงเข้าออกตามประตูต่าง ๆ ทั่วค่าย และจงให้ทุกคนประหารพี่น้อง มิตรสหายและเพื่อนบ้านของตนเสีย’”
32:28 และบุตรทั้งหลายของเลวีได้ทำตามคำสั่งของโมเสส และประชากรประมาณสามพันคนตายลงในวันนั้น
32:29 เพราะโมเสสได้พูดแล้วว่า “ในวันนี้ท่านทั้งหลายจงถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ทุกคนสู้รบกับบุตรชายและพี่น้องของตน เพื่อในวันนี้พระองค์จะได้อวยพรแก่ท่านทั้งหลาย”
32:30 และต่อมาครั้นวันรุ่งขึ้น โมเสสได้พูดกับประชากรว่า “ท่านทั้งหลายทำบาปอันใหญ่หลวง และบัดนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ บางทีข้าพเจ้าจะทำการลบมลทินบาปให้ท่านทั้งหลายได้”
32:31 และโมเสสได้กลับไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “โอ พระเจ้าข้า ประชากรนี้ทำบาปอันใหญ่หลวง และพวกเขาสร้างพระด้วยทองคำสำหรับตัวเอง
32:32 แต่บัดนี้ ถ้าพระองค์จะทรงโปรดยกโทษบาปของพวกเขา หรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ข้าพระองค์ขออ้อนวอนต่อพระองค์ ขอทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากหนังสือที่พระองค์ได้ทรงจดไว้นั้น”
32:33 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ผู้ใดทำบาปต่อเราแล้ว เราจะลบชื่อผู้นั้นเสียจากหนังสือของเรา
32:34 ฉะนั้นบัดนี้ จงไปเถิด นำประชากรไปยังสถานที่ซึ่งเราได้บอกแก่เจ้าแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ของเราจะนำหน้าเจ้า แต่อย่างไรก็ตามในวันที่เราเสด็จมานั้น เราจะมาพิพากษาลงโทษบาปของพวกเขา”
32:35 และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่ประชากร เพราะเหตุพวกเขาสร้างรูปลูกวัวที่อาโรนได้สร้างนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope