กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

โมเสสสกัดแผ่นศิลาใหม่สำหรับพระบัญญัติ
34:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงสกัดแผ่นศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก และบนแผ่นศิลาเหล่านี้เราจะจารึกคำต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในแผ่นศิลาแรกที่เจ้าทำแตกนั้น
34:2 และจงเตรียมตัวให้พร้อมในเวลาเช้าตรู่ และจงขึ้นมาบนภูเขาซีนายในเวลาเช้าตรู่นั้น และเจ้าจงเข้าเฝ้าเราบนยอดภูเขานั้น
34:3 และอย่าให้ผู้ใดขึ้นมากับเจ้า และอย่าให้พบเห็นผู้ใดมาอยู่ตลอดทั่วทั้งภูเขา และอย่าให้ฝูงแพะแกะหรือฝูงวัวกินหญ้าอยู่หน้าภูเขานี้เลย”
34:4 และโมเสสสกัดแผ่นศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก ท่านก็ตื่นแต่เช้าตรู่และขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน และถือแผ่นศิลาสองแผ่นไว้ในมือของท่าน
34:5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆ และพระองค์ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น และทรงประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์
34:6 และพระเยโฮวาห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน และทรงประกาศว่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงเต็มด้วยพระกรุณา และทรงเมตตา ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความดีงามและความจริง
34:7 ผู้ทรงสำแดงความเมตตานับพันชั่วอายุคน ผู้ทรงโปรดยกโทษความชั่วช้า การละเมิดและความบาปเสีย และไม่ละเว้นการลงโทษแก่คนที่กระทำความผิด ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน”
34:8 และโมเสสก็รีบก้มศีรษะลงที่พื้นดินและนมัสการ
34:9 และท่านทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลอ้อนวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์ เพราะเหตุเป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง และขอทรงโปรดยกโทษความชั่วช้าและความบาปของพวกข้าพระองค์ และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์”

ทรงห้ามคนอิสราเอลไม่ให้เข้าร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
34:10 และพระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะทำพันธสัญญาไว้ เราจะทำการมหัศจรรย์ต่าง ๆ ต่อหน้าประชากรของเจ้าทุกคน ซึ่งไม่เคยกระทำทั่วแผ่นดินโลกหรือในประชาชาติใด ๆ และประชากรทั้งปวงซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขานั้น จะเห็นกิจการของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ่งเราจะกระทำต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวยิ่งนัก
34:11 เจ้าจงถือตามสิ่งซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ ดูเถิด เราจะขับไล่คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ไปให้พ้นหน้าเจ้า
34:12 จงเอาใจใส่ตัวของเจ้าให้ดี เกรงว่าเจ้าจะกระทำพันธสัญญากับชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินซึ่งเจ้าจะไปถึงนั้น เพื่อไม่ให้พันธสัญญานั้นเป็นบ่วงแร้วดักในท่ามกลางพวกเจ้า
34:13 แต่เจ้าทั้งหลายจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขา ทุบทลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาให้แหลกละเอียด และโค่นเสารูปเคารพของพวกเขาลงเสีย
34:14 ด้วยว่าเจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเยโฮวาห์ผู้ทรงพระนามว่าหวงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน
34:15 เกรงว่าเจ้าจะทำพันธสัญญากับชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น และเมื่อพวกเขาไปเล่นชู้กับพระต่าง ๆ ของพวกเขา และถวายสัตวบูชาแก่บรรดาพระของพวกเขานั้น และคนหนึ่งคนใดจะเชิญเจ้า แล้วเจ้าจะไปกินของที่เขาถวายบูชานั้น
34:16 และเจ้าจะรับบุตรสาวทั้งหลายของพวกเขามาเป็นภรรยาบุตรชายทั้งหลายของเจ้า และบุตรสาวทั้งหลายของพวกเขานั้นจะไปเล่นชู้กับพระต่าง ๆ ของพวกเขา และทำให้บุตรชายทั้งหลายของเจ้าไปเล่นชู้กับพระต่าง ๆ ของพวกเขา
34:17 เจ้าอย่าหล่อรูปพระเหล่านั้นไว้สำหรับตัวเองเลย

ทรงทบทวนคำบัญชาต่าง ๆ เรื่องเครื่องบูชา
34:18 เจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันตามที่เราบัญชาเจ้าไว้แล้ว ตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบีบ เพราะในเดือนอาบีบนั้นเจ้าได้ออกมาจากอียิปต์
34:19 บุตรชายทุกคนที่ออกจากครรภ์ครั้งแรกเป็นของเรา ทั้งลูกหัวปีตัวผู้ที่เกิดจากสัตว์ทั้งหมดของเจ้า ไม่ว่าเป็นของวัวหรือของแกะ
34:20 แต่เจ้าจงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปีไว้ และถ้าเจ้าไม่ไถ่ลูกลาหัวปีนั้น เจ้าก็จงหักคอลูกลานั้นเสีย เจ้าจงไถ่บุตรชายหัวปีทั้งหลายของเจ้าไว้ทั้งหมด และอย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย
34:21 เจ้าจงทำการงานในกำหนดหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดจงหยุดพัก เจ้าจงหยุดพักทั้งในฤดูไถนาและในฤดูเกี่ยวข้าว
34:22 และเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์ คือเทศกาลผลแรกแห่งฤดูเกี่ยวข้าวสาลี และถือเทศกาลเก็บรวบรวมผลผลิตในปลายปี
34:23 จงให้บรรดาบุตรชายทั้งหลายของพวกเจ้าเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า คือพระเจ้าแห่งอิสราเอลปีละสามครั้ง
34:24 เพราะเราจะขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าเจ้า และจะขยายเขตแดนของเจ้าให้กว้างออกไป เมื่อเจ้าจะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าปีละสามครั้งนั้น จะไม่มีใครอยากได้แผ่นดินของเจ้าเลย
34:25 เจ้าอย่าถวายเลือดของเครื่องบูชาพร้อมกับเชื้อแก่เรา ทั้งอย่าปล่อยให้เครื่องบูชาแห่งเทศกาลเลี้ยงปัสกานั้นเหลืออยู่จนถึงวันรุ่งขึ้น
34:26 ผลผลิตอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครั้งแรกจากไร่นาของเจ้านั้น เจ้าจงนำมาถวายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลย”
34:27 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงเขียนคำเหล่านี้ไว้ เพราะเราทำพันธสัญญาไว้กับเจ้าและกับคนอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้แล้ว”

โมเสสกลับมาพร้อมด้วยแผ่นศิลาใหม่สำหรับพระบัญญัติ
34:28 และท่านเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่นสี่สิบวันสี่สิบคืน ท่านไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเลย และพระองค์จารึกคำแห่งพันธสัญญาไว้ที่แผ่นศิลาเหล่านั้น คือพระบัญญัติสิบประการ
34:29 และต่อมา เมื่อโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนาย ถือแผ่นพระโอวาทสองแผ่นอยู่ในมือของท่าน เมื่อท่านลงมาจากภูเขานั้น โมเสสก็ไม่ทราบว่า ผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องด้วยพระองค์ทรงสนทนากับท่าน
34:30 และเมื่ออาโรนและชนชาติอิสราเอลทั้งปวงมองดูโมเสส ดูเถิด ผิวหน้าของท่านทอแสง และพวกเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่าน
34:31 และโมเสสเรียกพวกเขา และอาโรนกับบรรดาผู้ปกครองของชุมนุมชนก็กลับมาหาท่าน และโมเสสสนทนากับพวกเขา
34:32 และหลังจากที่บรรดาชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเข้ามาใกล้แล้ว และท่านได้ให้พระบัญญัติแก่พวกเขาตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซีนาย
34:33 และขณะเมื่อโมเสสพูดกับพวกเขา ท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าท่านไว้
34:34 แต่เมื่อโมเสสเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์เพื่อทูลต่อพระองค์ ท่านก็ปลดผ้านั้นออกเสีย จนกว่าท่านจะกลับออกมา และท่านออกมาพูดกับชนชาติอิสราเอลตามที่ท่านได้รับพระบัญชามาแล้วนั้น
34:35 และชนชาติอิสราเอลดูหน้าของโมเสส เห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสง และโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าท่านไว้อีก จนกว่าท่านเข้าเฝ้าทูลต่อพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope