กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต
35:1 และโมเสสเรียกบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลให้มารวมกัน และพูดกับพวกเขาว่า “นี่เป็นถ้อยคำซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ เพื่อให้ท่านทั้งหลายกระทำตามถ้อยคำนั้น
35:2 จงทำงานในกำหนดหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดให้ท่านทั้งหลายถือเป็นวันบริสุทธิ์ เป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดก็ตามทำการงานใด ๆ ในวันนั้นต้องถูกประหารชีวิต
35:3 ในวันสะบาโตนั้นท่านทั้งหลายอย่าก่อไฟเลย ตลอดทั่วบรรดาที่อาศัยของท่านทั้งหลาย”

ทรงบัญชาให้ประชากรถวายด้วยความเต็มใจ
35:4 และโมเสสได้พูดกับชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า
35:5 ท่านทั้งหลายจงนำสิ่งของจากท่ามกลางพวกท่านมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดก็ตามที่มีความเต็มใจ จงให้ผู้นั้นนำสิ่งของนั้นมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือทองคำ เงิน และทองเหลือง
35:6 และด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ผ้าป่านเนื้อละเอียด และขนแพะ
35:7 และหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังของแบดเจอร์และไม้กระถิน
35:8 และน้ำมันสำหรับจุดประทีป เครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงน้ำมันเจิม และเครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงเครื่องหอม
35:9 และพลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังในเอโฟดและในทับทรวง
35:10 และจงให้ทุกคนที่เฉลียวฉลาดในท่ามกลางพวกท่านเข้ามา และสร้างสิ่งทั้งปวงซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้แล้ว
35:11 คือพลับพลา เต็นท์ และที่คลุมเต็นท์ ตะขอและไม้กระดาน ไม้ดาล เสา และฐานรองรับเสาของพลับพลานั้น
35:12 หีบและไม้คานสำหรับหีบ พระที่นั่งกรุณากับม่านกั้น
35:13 โต๊ะกับไม้คานสำหรับโต๊ะ บรรดาภาชนะประจำโต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์
35:14 คันประทีปสำหรับให้แสงสว่างด้วย กับเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจำคันประทีป และตะเกียง กับน้ำมันสำหรับจุดประทีป
35:15 และแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม กับไม้คานสำหรับแท่นบูชานั้น น้ำมันเจิม และเครื่องหอม และม่านสำหรับประตูที่ทางเข้าพลับพลา
35:16 แท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา กับตะแกรงทำด้วยทองเหลือง ไม้คาน และบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชา อ่างและพานรองอ่างนั้น
35:17 ม่านสำหรับลานพลับพลา เสากับฐานรองรับเสา และม่านสำหรับประตูลาน
35:18 หลักหมุดสำหรับพลับพลา และหลักหมุดสำหรับลานพลับพลาพร้อมกับเชือก
35:19 และเสื้อยศแห่งการปรนนิบัติ เพื่อจะปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ เครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต และเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต”
35:20 และบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลก็แยกย้ายกันออกไปจากโมเสส
35:21 และพวกเขาได้เข้ามา คือทุกคนที่มีใจปรารถนา และทุกคนที่เต็มใจถวาย พวกเขาก็นำสิ่งของมาถวายแด่พระเยโฮวาห์สำหรับงานสร้างพลับพลาแห่งชุมนุมชน และสำหรับการปรนนิบัติทั้งหลาย และสำหรับบรรดาเครื่องยศบริสุทธิ์
35:22 และพวกเขาได้เข้ามา ทั้งชายและหญิง คือทุกคนที่เต็มใจถวาย ได้นำบรรดากำไลมือ ตุ้มหู แหวนและลูกปัดทั้งหลาย เป็นเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอยทั้งนั้น และทุกคนที่ถวายสิ่งของใด ๆ ก็ถวายสิ่งของที่ทำด้วยทองคำแด่พระเยโฮวาห์
35:23 และทุกคนที่มีด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนังของแบดเจอร์ก็นำของเหล่านั้นมาถวาย
35:24 ทุกคนที่ถวายของที่ทำด้วยเงินและทองเหลืองก็นำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และทุกคนที่มีไม้กระถินที่ใช้การได้ก็นำไม้นั้นมาถวาย
35:25 และบรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่เฉลียวฉลาดก็ปั่นด้ายด้วยมือของตน และนำด้ายซึ่งพวกเขาปั่นนั้นมาถวายทั้งสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และเส้นป่านเนื้อละเอียด
35:26 และบรรดาผู้หญิงที่มีใจปรารถนาก็ปั่นขนแพะด้วยความเฉลียวฉลาด
35:27 และบรรดาผู้ปกครองก็นำพลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่าง ๆ มาสำหรับฝังในเอโฟด และในทับทรวง
35:28 และเครื่องเทศและน้ำมันสำหรับจุดประทีป น้ำมันเจิม และเครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงเครื่องหอม
35:29 ชนชาติอิสราเอลทั้งชายและหญิงทุกคนที่ถวายด้วยความสมัครใจก็นำสิ่งของมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่ให้ก็ถวายด้วยความสมัครใจสำหรับบรรดาการงานต่าง ๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำโดยมือของโมเสส

เบซาเลลและโอโฮลีอับเป็นนายช่างและผู้สอน
35:30 และโมเสสได้พูดกับชนชาติอิสราเอลว่า “จงดู พระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกเบซาเลลตามชื่อ ผู้เป็นบุตรชายของอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ของเผ่ายูดาห์
35:31 และพระองค์ได้ทรงให้เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ในสติปัญญา ในความเข้าใจและในความรู้ และในงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง
35:32 และเพื่อจะได้คิดออกแบบอย่างประณีต เพื่อทำงานในเครื่องทองคำ ในเครื่องเงิน และในเครื่องทองเหลือง
35:33 และในการเจียระไนพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังไว้ และในการแกะสลักไม้ เพื่อทำงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง
35:34 และพระองค์ทรงดลใจให้เขามีน้ำใจที่จะสั่งสอน ทั้งเขาและโอโฮลีอับ ผู้เป็นบุตรชายของอาหิสะมัคของเผ่าดาน
35:35 พระองค์ทรงให้คนทั้งสองนี้เต็มด้วยสติปัญญาในใจของพวกเขา เพื่อทำการงานสารพัดทุกอย่าง เช่นงานช่างแกะสลัก งานช่างออกแบบ และงานช่างปักด้ายสีต่าง ๆ คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านเนื้อละเอียด และช่างทอ คือทำงานช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็นนายช่างออกแบบอย่างฉลาด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope