กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

แท่นบูชาและขันทองเหลือง
38:1 และเขาทำแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาด้วยไม้กระถิน ยาวห้าศอกและกว้างห้าศอก แท่นบูชานั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสามศอก
38:2 และเขาทำเชิงงอนไว้ทั้งสี่มุมของแท่นบูชา เชิงงอนนั้นเป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นบูชา และเขาหุ้มแท่นบูชานั้นด้วยทองเหลือง
38:3 และเขาทำภาชนะสำหรับแท่นบูชาทั้งหมด คือหม้อ พลั่ว ชามอ่าง ตะขอเกี่ยวเนื้อ และถาดรองถ่านไฟของแท่นบูชา ภาชนะสำหรับแท่นบูชาทั้งหมดนั้นเขาทำด้วยทองเหลือง
38:4 และเขาทำตะแกรงด้วยทองเหลืองสำหรับแท่นบูชานั้นให้อยู่ใต้ขอบของแท่นบูชา ให้อยู่ตรงกลางแท่นบูชานั้น
38:5 และเขาหล่อห่วงสี่ห่วงติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงทองเหลืองสำหรับสอดไม้คานเหล่านั้น
38:6 และเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองเหลือง
38:7 และเขาสอดไม้คานเหล่านั้นไว้ในห่วงที่อยู่ข้างแท่นบูชาเพื่อหามแท่นบูชานั้น เขาทำแท่นบูชานั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวง
38:8 และเขาทำอ่างด้วยทองเหลืองและทำพานรองอ่างด้วยทองเหลืองจากกระจกเงาของพวกผู้หญิงที่ชุมนุมกัน ซึ่งชุมนุมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

ลานและประตู
38:9 และเขาทำลานไว้ทางด้านทิศใต้มีม่านสำหรับลานนั้น ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ยาวหนึ่งร้อยศอก
38:10 มีเสายี่สิบต้นกับฐานรองรับเสายี่สิบฐานทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน
38:11 และทางด้านทิศเหนือมีม่านยาวหนึ่งร้อยศอก มีเสายี่สิบต้นและฐานรองรับเสายี่สิบฐานทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน
38:12 และทางด้านทิศตะวันตกมีม่านยาวห้าสิบศอก มีเสาสิบต้นและฐานรองรับเสาสิบฐาน ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน
38:13 และทางด้านทิศตะวันออกยาวห้าสิบศอก
38:14 ม่านสำหรับประตูข้างหนึ่งยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน
38:15 และม่านสำหรับประตูอีกข้างหนึ่งยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน คือมีม่านทั้งข้างนี้และข้างโน้น
38:16 ม่านทั้งหมดรอบลานนั้นทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด
38:17 และฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสาทำด้วยเงิน และบัวคว่ำของเสานั้นหุ้มด้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทำด้วยเงิน
38:18 และม่านสำหรับประตูลานนั้นทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย เป็นสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียด ยาวยี่สิบศอกและสูงห้าศอก เสมอกับม่านสำหรับลานพลับพลา
38:19 และมีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐานทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาทำด้วยเงิน และบัวคว่ำของเสานั้นหุ้มด้วยเงิน กับราวยึดเสาทำด้วยเงิน
38:20 และบรรดาหลักหมุดของพลับพลาและของลานรอบพลับพลานั้นทำด้วยทองเหลือง
38:21 นี่เป็นบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพลับพลา คือพลับพลาแห่งพระโอวาท ซึ่งนับตามคำบัญชาของโมเสส มีคนเลวีจัดทำโดยมือของอิธามาร์ บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต
38:22 และเบซาเลล บุตรชายของอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ของเผ่ายูดาห์ ทำสิ่งสารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้
38:23 และผู้ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลีอับ บุตรชายของอาหิสะมัคของเผ่าดาน เป็นช่างแกะสลัก ช่างออกแบบและช่างปักด้ายสีต่าง ๆ คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
38:24 บรรดาทองคำซึ่งใช้ในการสร้างสถานที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั้น คือทองคำที่นำมาถวาย มีน้ำหนักยี่สิบเก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสามสิบเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์
38:25 และเงินของผู้ที่ถูกนับจากชุมนุมชนเหล่านั้น คือหนึ่งร้อยตะลันต์กับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์
38:26 คนละหนึ่งเบคา คือครึ่งเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเก็บมาจากทุกคนที่ถูกนับนั้น ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป รวมหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน
38:27 และเงินหนึ่งร้อยตะลันต์นั้น ก็ใช้หล่อทำฐานรองรับเสาของสถานบริสุทธิ์และฐานของม่าน ฐานหนึ่งร้อยฐานเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ คือฐานละหนึ่งตะลันต์
38:28 และเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขลนั้น เขาใช้ทำตะขอสำหรับเสาและหุ้มบัวคว่ำของเสานั้น และทำราวยึดเสานั้น
38:29 และทองเหลืองที่นำมาถวายนั้น หนักเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพันสี่ร้อยเชเขล
38:30 และทองเหลืองนั้น เขาใช้ทำฐานประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และทำแท่นบูชาทองเหลือง และตะแกรงทองเหลืองสำหรับแท่นบูชา และทำภาชนะทั้งหมดของแท่นบูชานั้น
38:31 และทำฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทั้งหมดของพลับพลาและบรรดาหลักหมุดรอบลานนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope