กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องสันติบูชา
3:1 “และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชา ถ้าเขาถวายจากฝูงวัว ไม่ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
3:2 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
3:3 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
3:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
3:5 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจงเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา พร้อมกับเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
3:6 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากฝูงแพะแกะ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ตาม จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิ
3:7 ถ้าเขาถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาของเขา ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
3:8 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
3:9 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมัน และเนื้อสะโพกทั้งหมดที่ติดชิดกระดูกสันหลัง จงให้เขาเอาออกเสีย และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
3:10 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
3:11 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
3:12 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะ ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
3:13 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
3:14 และจงให้เขาเอาของเหล่านี้ถวายเป็นเครื่องบูชาของเขา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
3:15 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
3:16 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย ไขมันทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์
3:17 จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ในท่ามกลางบรรดาที่อยู่อาศัยของพวกเจ้านั้น พวกเจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope