กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาไถ่บาป
4:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
4:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำบาปต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์เพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และจะละเมิดต่อพระบัญญัติเหล่านั้นประการหนึ่งประการใด
4:3 ถ้าปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ได้กระทำบาปตามอย่างความบาปของประชากร สำหรับความบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น ก็ให้เขานำวัวหนุ่มหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิมาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
4:4 และจงให้เขานำวัวตัวผู้นั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และจงให้เขาวางมือของตนบนหัววัวตัวนั้น และให้ฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
4:5 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะต้องเอาเลือดวัวตัวผู้นั้น และนำเลือดนั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:6 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือด และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านแห่งสถานบริสุทธิ์เจ็ดครั้งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
4:7 และปุโรหิตจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดวัวตัวผู้ทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:8 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
4:9 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
4:10 ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากวัวตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเครื่องเผาบูชา
4:11 และหนังของวัวตัวผู้พร้อมกับเนื้อวัวทั้งหมด หัว ขา เครื่องในและมูลของมัน
4:12 คือวัวตัวผู้ทั้งตัวนั้น จงให้เขาเอาออกไปเสียข้างนอกค่ายถึงสถานที่ที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้า และให้เผามันเสียบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ไหนก็จงให้เผามันเสียที่นั่น
4:13 และถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำบาปเพราะความไม่รู้ และความบาปนั้นถูกซ่อนไว้จากสายตาของที่ประชุม และพวกเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด
4:14 เมื่อความบาปที่พวกเขาได้กระทำนั้นเป็นที่ล่วงรู้แล้ว ก็จงให้ชุมนุมชนถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวสำหรับความบาปนั้น และให้นำวัวนั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:15 และจงให้พวกผู้อาวุโสของชุมนุมชนวางมือของตนบนหัวของวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และจงฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
4:16 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะนำเลือดของวัวตัวผู้นั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:17 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือดเล็กน้อย และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
4:18 และเขาจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชา ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:19 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้นั้น และเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา
4:20 และเขาจงกระทำอย่างนี้แก่วัวตัวผู้นี้ คือเขาได้กระทำแก่วัวตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ให้เขากระทำแก่วัวตัวผู้นี้อย่างนั้น และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา และเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัย
4:21 และจงให้เขาเอาวัวตัวผู้นั้นออกไปเสียข้างนอกค่าย และเผาวัวนั้นเสียอย่างกับที่เขาเผาวัวตัวแรกนั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของชุมนุมชน
4:22 เมื่อผู้ครอบครองกระทำความบาป และได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาประการหนึ่งประการใดเพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด
4:23 หรือถ้าความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว เขาจะต้องนำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิ
4:24 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวแพะตัวนั้น และให้ฆ่าแพะตัวนั้นเสียในสถานที่ที่เขาฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
4:25 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นเครื่องเผาบูชา
4:26 และเขาจงเผาไขมันทั้งหมดของแพะตัวนั้นเสียบนแท่นบูชา เช่นเดียวกับไขมันที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา สำหรับความผิดบาปของเขา และเขาจะได้รับการอภัย
4:27 และถ้าประชากรทั่วไปคนหนึ่งคนใดกระทำความบาปเพราะความไม่รู้ คือเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด
4:28 หรือถ้าความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว ก็จงให้เขานำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวเมียหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิ สำหรับความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น
4:29 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นในสถานที่ที่ถวายเครื่องเผาบูชา
4:30 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแพะนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชานั้น
4:31 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากแพะตัวนั้น อย่างที่เอาไขมันออกเสียจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาจะได้รับการอภัย
4:32 และถ้าเขานำลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เขาจะต้องนำลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมา
4:33 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าลูกแกะตัวนั้นเสียเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา
4:34 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชา
4:35 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากลูกแกะนั้น อย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา เหมือนเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น และเขาจะได้รับการอภัย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope