กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

วิธีถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
7:1 “เช่นเดียวกันนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด
7:2 จงให้พวกเขาฆ่าเครื่องบูชาไถ่การละเมิดในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา และเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นจงให้เขาประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
7:3 และจงให้เขาถวายไขมันทั้งหมดของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นเสีย ทั้งเนื้อสะโพกกับไขมันที่หุ้มเครื่องใน
7:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
7:5 และจงให้ปุโรหิตเผาสิ่งเหล่านั้นบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
7:6 จงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางพวกปุโรหิตรับประทานได้ จงให้รับประทานสัตว์นั้นในสถานที่บริสุทธิ์ เป็นของที่บริสุทธิ์ที่สุด
7:7 เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นอย่างไร เครื่องบูชาไถ่การละเมิดก็เป็นอย่างนั้น มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับเครื่องบูชาเหล่านั้น ปุโรหิตผู้ใช้เครื่องบูชาทำการลบมลทินบาปจะได้เครื่องบูชานั้น
7:8 และปุโรหิตคนใดที่ถวายเครื่องเผาบูชาของผู้ใด ปุโรหิตคนนั้นก็จะได้หนังของเครื่องเผาบูชาที่ตนถวายสำหรับตัวเอง
7:9 และเครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่อบในเตาอบ และของทั้งหมดซึ่งเตรียมไว้ในกระทะและในกระทะเหล็กนั้น จงให้เป็นของปุโรหิตผู้ถวายของเหล่านั้น
7:10 และเครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่คลุกเคล้าด้วยน้ำมันและที่ไม่คลุกเคล้าก็ตาม จะเป็นของบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เป็นของแต่ละคนทั่วกัน

วิธีถวายเครื่องสันติบูชา
7:11 และนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องสันติบูชา ซึ่งเขาจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
7:12 ถ้าเขาถวายเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณ ดังนั้นจงให้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน ขนมทอดทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน พร้อมกับเครื่องบูชาขอบพระคุณนั้น
7:13 นอกจากขนมเหล่านั้นจงให้เขาถวายขนมปังใส่เชื้อมาเป็นเครื่องบูชาของเขา พร้อมด้วยเครื่องบูชาขอบพระคุณแห่งเครื่องสันติบูชาของเขา
7:14 และจงให้เขาถวายส่วนหนึ่งจากเครื่องบูชาทั้งหมดนั้น เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ และส่วนนั้นจะเป็นของปุโรหิตผู้ประพรมเลือดแห่งเครื่องสันติบูชา
7:15 และเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาของเขาเพื่อการขอบพระคุณนั้น จะต้องรับประทานเสียในวันเดียวกันที่ถวายเครื่องสันติบูชานั้น อย่าให้เขาเหลือไว้จนถึงรุ่งเช้าเลย
7:16 แต่ถ้าเครื่องบูชาของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความเต็มใจ จะต้องรับประทานเสียในวันเดียวกันที่เขาถวายเครื่องบูชาของเขานั้น และในวันรุ่งขึ้นจะรับประทานส่วนที่เหลือนั้นก็ได้
7:17 แต่ส่วนเนื้อของเครื่องบูชาที่เหลือถึงวันที่สาม จงเผาเสียด้วยไฟ
7:18 และถ้าเอาเนื้อใด ๆ ที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาของเขามารับประทานในวันที่สาม ก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย ทั้งผู้ที่ถวายเครื่องสันติบูชานั้นจะไม่เป็นที่โปรดปราน จะเป็นการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียน และผู้ใดที่รับประทานเนื้อนั้นจะต้องได้รับโทษความชั่วช้าของเขา
7:19 และเนื้อที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นมลทินใด ๆ อย่ารับประทานเลย จงเผาเนื้อนั้นเสียด้วยไฟ และสำหรับเนื้อนอกจากนั้น ทุกคนที่สะอาดก็รับประทานเนื้อนั้นได้
7:20 แต่ผู้ใดรับประทานเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาซึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ โดยที่ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน
7:21 ยิ่งกว่านั้น ผู้ใดที่จะแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินใด ๆ เช่นมลทินของคน หรือสัตว์ที่เป็นมลทินใด ๆ หรือสิ่งที่เป็นมลทินที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ และผู้นั้นรับประทานเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาซึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน”
7:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
7:23 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานไขมันใด ๆ ของวัวตัวผู้ ของแกะหรือของแพะ
7:24 และไขมันของสัตว์ที่ตายเอง และไขมันของสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย จะนำไปใช้อย่างอื่นก็ได้ แต่เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเป็นอันขาด
7:25 ด้วยว่าผู้ใดก็ตามรับประทานไขมันของสัตว์ซึ่งคนได้ถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่รับประทานนั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน
7:26 ยิ่งกว่านั้น เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดใด ๆ ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปีกหรือเลือดของสัตว์ใด ๆ ในที่อยู่อาศัยของพวกเจ้าเลย
7:27 ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดใด ๆ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน”

ส่วนของพวกปุโรหิต
7:28 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
7:29 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ผู้ใดที่ถวายเครื่องสันติบูชาของตนแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์จากเครื่องสันติบูชาของเขา
7:30 จงให้เขานำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์มาด้วยมือของตนเอง จงให้เขานำไขมันมาพร้อมกับเนื้อหน้าอกนั้น เพื่อเอาเนื้อหน้าอกนั้นโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
7:31 และจงให้ปุโรหิตเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา แต่เนื้อหน้าอกนั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา
7:32 และเนื้อโคนขาข้างขวา เจ้าทั้งหลายจงให้ปุโรหิตเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงจากเครื่องสันติบูชาของพวกเจ้า
7:33 ในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของอาโรน ผู้ที่ถวายเลือดแห่งเครื่องสันติบูชาและไขมัน จะได้รับเนื้อโคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา
7:34 เพราะว่าเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น เราได้รับเอาจากชนชาติอิสราเอลจากเครื่องสันติบูชาของพวกเขา และได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่อาโรนผู้เป็นปุโรหิตและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์จากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล”
7:35 นี่เป็นส่วนจากการเจิมอาโรนและการเจิมบุตรชายทั้งหลายของเขา จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ในวันที่ท่านมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ในตำแหน่งปุโรหิต
7:36 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลให้มอบแก่เขาทั้งหลาย ในวันที่ท่านได้เจิมเขาทั้งหลายไว้เป็นปุโรหิต เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเขา
7:37 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องบูชาไถ่การละเมิด เครื่องบูชาถวายตัว และเครื่องสันติบูชา
7:38 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันที่พระองค์ทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลให้ถวายเครื่องบูชาของพวกเขาแด่พระเยโฮวาห์ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope