กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

นาดับและอาบีฮูถูกฆ่าเนื่องด้วยไฟที่ผิดรูปแบบ
10:1 และนาดับกับอาบีฮูบุตรชายทั้งสองของอาโรน ต่างก็นำกระถางไฟของตนมาและเอาไฟใส่ในนั้น และใส่เครื่องหอมในนั้น และเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงบัญชาให้พวกเขากระทำ
10:2 และไฟก็พุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์ และเผาผลาญเขาทั้งสอง และเขาทั้งสองก็ตายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
10:3 แล้วโมเสสได้พูดกับอาโรนว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางผู้ที่เข้ามาใกล้เรา และเราจะได้รับเกียรติต่อหน้าประชากรทั้งปวง’” และอาโรนก็นิ่งอยู่
10:4 และโมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน บุตรชายทั้งสองของอุสซีเอล อาของอาโรน และพูดกับพวกเขาว่า “จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่น้องของเจ้าออกไปเสียนอกค่ายจากหน้าสถานบริสุทธิ์”
10:5 ดังนั้นเขาทั้งสองได้เข้ามาใกล้ และหามพวกเขาทั้งเสื้อคลุมของพวกเขาออกไปนอกค่าย ตามที่โมเสสได้พูดนั้น
10:6 และโมเสสพูดกับอาโรน และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของอาโรนว่า “ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยผมบนศีรษะหรือฉีกเสื้อผ้าของพวกท่าน เกรงว่าท่านทั้งหลายจะตาย และเกรงว่าพระพิโรธจะตกเหนือประชากรทั้งหมด แต่จงให้พี่น้องของพวกท่าน คือวงศ์วานของอิสราเอลทั้งมวล ไว้ทุกข์เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้บังเกิดการเผาผลาญนี้
10:7 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปจากประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน เกรงว่าท่านทั้งหลายจะตาย เพราะว่าน้ำมันเจิมของพระเยโฮวาห์อยู่บนพวกท่าน” และเขาทั้งหลายก็กระทำตามคำของโมเสส

กฎเกณฑ์ของบรรดาปุโรหิต
10:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า
10:9 “เมื่อพวกเจ้า คือตัวเจ้าหรือบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน อย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา เกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะตาย จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์อยู่ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย
10:10 และเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้มีความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของไม่บริสุทธิ์ และระหว่างของมลทินและของไม่มลทิน
10:11 และเพื่อเจ้าทั้งหลายจะสอนชนชาติอิสราเอลให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ทั้งมวล ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขาทั้งหลายโดยมือของโมเสส”
10:12 และโมเสสพูดกับอาโรน และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของเขาผู้ที่เหลืออยู่ว่า “จงเอาเครื่องธัญญบูชาซึ่งเหลืออยู่จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และรับประทานเครื่องธัญญบูชาที่ปราศจากเชื้อนั้นข้างแท่นบูชา เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด
10:13 และท่านทั้งหลายจงรับประทานเครื่องธัญญบูชานั้นในสถานที่บริสุทธิ์เพราะเป็นส่วนของท่านทั้งหลาย และเป็นส่วนของบุตรชายทั้งหลายของท่าน จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รับบัญชาดังนี้
10:14 และเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น ท่านทั้งหลายจงรับประทานในสถานที่สะอาด ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านพร้อมกับท่าน เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากเครื่องสันติบูชาของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นของท่านทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน
10:15 เนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลง และเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมานั้น เขาทั้งหลายจะนำมาถวายพร้อมกับไขมัน เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เพื่อโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นของท่านและบุตรชายทั้งหลายของท่านพร้อมกับท่าน ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้”
10:16 และโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรื่องแพะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะตัวนั้นถูกเผาเสียแล้ว และท่านก็โกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของอาโรนที่ยังมีชีวิตอยู่ พูดว่า
10:17 “เหตุไฉนท่านทั้งสองไม่ได้รับประทานเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่านั้นให้แก่ท่าน เพื่อจะแบกรับความชั่วช้าของชุมนุมชน เพื่อทำการลบมลทินบาปของเขาทั้งหลายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
10:18 ดูเถิด เลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นก็ไม่ได้นำเข้ามาภายในสถานที่บริสุทธิ์ แท้จริงท่านทั้งสองควรจะได้รับประทานสิ่งเหล่านี้ในสถานที่บริสุทธิ์ ตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนั้น”
10:19 และอาโรนได้พูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด วันนี้เขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของพวกเขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์แล้ว และเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกที่ข้าพเจ้าแล้ว และถ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับประทานเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์หรือ”
10:20 และเมื่อโมเสสได้ฟังดังนั้น ท่านก็พอใจ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope