กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การคลอดบุตรและการชำระความเป็นมลทิน
12:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
12:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้หญิงคนใดมีครรภ์ และคลอดบุตรเป็นชาย ดังนั้นนางจะต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่นางต้องแยกตัวออกเพราะเหตุมีประจำเดือนนั้น
12:3 และในวันที่แปดจงตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเด็กชายนั้นเสียเพื่อเป็นการเข้าสุหนัต
12:4 และจงให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวันด้วยเรื่องชำระโลหิตของนาง อย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิ์อันใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่าจะครบวันชำระของนาง
12:5 แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง ดังนั้นนางจะต้องเป็นมลทินสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเวลาที่นางต้องแยกตัวออกนั้น และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหกวัน ด้วยเรื่องชำระโลหิตของนาง
12:6 และเมื่อวันชำระของนางครบแล้ว ไม่ว่าเป็นสำหรับบุตรชายหรือบุตรสาว จงให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน นำลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีจำนวนหนึ่งตัวไปเป็นเครื่องเผาบูชา และนกพิราบแรกรุ่นหนึ่งตัวหรือนกเขาหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
12:7 ผู้ซึ่งจะนำเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และทำการลบมลทินบาปให้นาง และนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตของนางที่หลั่งออก นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องผู้หญิงที่คลอดบุตร ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง
12:8 และถ้านางไม่สามารถนำลูกแกะหนึ่งตัวมาได้ ดังนั้นจงให้นางนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมา ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้นาง และนางจะสะอาด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope