กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

คำสอนเพิ่มเติมเรื่องการเป็นมลทินและการชำระตัว
15:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
15:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อผู้ใดมีสิ่งไหลออกจากร่างกายของเขา เพราะเหตุสิ่งที่ไหลออกนั้น เขาเป็นมลทิน
15:3 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวด้วยเรื่องมลทินของเขาเนื่องด้วยสิ่งที่ไหลออกของเขา ไม่ว่าร่างกายของเขามีสิ่งไหลออกหรือสิ่งที่ไหลออกคั่งอยู่ในร่างกายของเขา ก็นับว่าเป็นมลทินแก่เขา
15:4 เตียงทุกเตียงซึ่งผู้ที่มีสิ่งไหลออกขึ้นไปนอนก็เป็นมลทิน และทุกสิ่งที่เขาใช้รองนั่งก็จะเป็นมลทิน
15:5 และผู้ใดก็ตามที่แตะต้องเตียงของเขาจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:6 และผู้ใดนั่งลงบนสิ่งใด ๆ ที่ผู้มีสิ่งไหลออกได้นั่งแล้ว ผู้นั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:7 และผู้ใดแตะต้องร่างกายของผู้ที่มีสิ่งไหลออก ผู้นั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:8 และถ้าผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกนั้นถ่มน้ำลายรดผู้ที่สะอาด ดังนั้น ผู้ที่ถูกน้ำลายรดจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:9 และอานรองนั่งใด ๆ ซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกนั่งอยู่ ก็จะเป็นมลทิน
15:10 และผู้ใดก็ตามที่แตะต้องสิ่งใด ๆ ที่รองเขาอยู่นั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น และผู้ใดที่หยิบถือสิ่งใด ๆ เหล่านั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:11 และผู้ที่มีสิ่งไหลออกแตะต้องผู้ใดก็ตาม และไม่ได้ล้างมือของตนในน้ำก่อน ผู้ถูกแตะต้องนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:12 และภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแตะต้องจงทุบเสีย และภาชนะไม้ทุกอย่างก็จงให้ชำระด้วยน้ำ
15:13 และเมื่อผู้มีสิ่งไหลออกได้ชำระสิ่งไหลออกของเขาแล้ว ดังนั้น เขาจะต้องนับการชำระของเขาให้ครบเจ็ดวัน และซักเสื้อผ้าของตน และให้เขาอาบน้ำด้วยน้ำที่กำลังไหลอยู่ และก็จะสะอาด
15:14 และในวันที่แปดจงให้เขานำนกเขาสองตัว หรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัว มาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และให้สิ่งของเหล่านั้นแก่ปุโรหิต
15:15 และจงให้ปุโรหิตถวายสิ่งของเหล่านั้น คือนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยเรื่องสิ่งไหลออกของเขา
15:16 และถ้าผู้ชายคนใดมีน้ำกามไหลออกจากเขา ดังนั้นจงให้เขาอาบน้ำชำระล้างร่างกายทั้งหมดของเขา และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:17 และเสื้อผ้าทุกชิ้นและผิวหนังทุกส่วนที่น้ำกามไหลรดนั้นจะต้องชำระล้างเสียในน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:18 และผู้ชายคนใดร่วมหลับนอนกับผู้หญิงคนใด ทั้งมีน้ำกามไหลออก ทั้งสองคนจะต้องอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:19 และถ้าผู้หญิงคนใดมีสิ่งไหลออก และสิ่งซึ่งไหลออกในร่างกายของนางนั้นเป็นโลหิตประจำเดือน นางจะต้องอยู่ต่างหากเจ็ดวัน และผู้ใดก็ตามแตะต้องนาง จะต้องเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:20 และทุกสิ่งที่นางนอนทับในเวลาที่นางแยกตัวออกนั้นก็จะเป็นมลทิน เช่นเดียวกันทุกสิ่งที่นางนั่งทับสิ่งนั้นก็จะเป็นมลทิน
15:21 และผู้ใดก็ตามแตะต้องที่นอนของนาง จะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:22 และผู้ใดก็ตามแตะต้องสิ่งใด ๆ ที่นางนั่งทับ จะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:23 และถ้าสิ่งนั้นอยู่บนที่นอนของนางหรือบนสิ่งใด ๆ ที่นางนั่งทับ เมื่อผู้ใดแตะต้อง ผู้นั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:24 และถ้าผู้ชายคนใดร่วมหลับนอนกับนางและมลทินของนางมาติดอยู่ที่ชายคนนั้น ชายคนนั้นจะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน และเขาไปนอนที่เตียงใด เตียงนั้นก็จะเป็นมลทิน
15:25 และถ้าผู้หญิงคนใดมีโลหิตไหลออกหลายวัน ไม่ใช่เป็นเวลาที่นางต้องแยกตัวออก หรือถ้านางมีโลหิตไหลออกเลยเวลาที่นางต้องแยกตัวออกนั้น ทุกวันที่มีโลหิตไหลออกนางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่นางต้องแยกตัวออกนั้น นางจะต้องเป็นมลทิน
15:26 เตียงทุกเตียงที่นางนอนในเวลาที่นางมีสิ่งไหลออก เตียงนั้นจะเป็นเหมือนเตียงในเวลาที่นางต้องแยกตัวออกนั้น และสิ่งใดก็ตามที่นางนั่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับมลทินในเวลาที่นางต้องแยกตัวออกนั้น
15:27 และผู้ใดก็ตามที่แตะต้องสิ่งเหล่านั้น ก็จะเป็นมลทิน และจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
15:28 แต่ถ้านางถูกชำระจากสิ่งไหลออกของนางแล้ว ดังนั้นจงให้นางนับเองจนครบเจ็ดวัน และหลังจากนั้นนางก็จะสะอาด
15:29 และในวันที่แปดจงให้นางนำนกเขาสองตัว หรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัว และนำนกเหล่านั้นไปให้ปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
15:30 และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้นางต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยเรื่องสิ่งไหลออกที่เป็นมลทินของนาง
15:31 ดังนี้แหละพวกเจ้าจะให้ชนชาติอิสราเอลแยกออกจากมลทินของเขาทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ต้องตายด้วยมลทินของเขา เมื่อเขาทั้งหลายทำให้พลับพลาของเราที่อยู่ท่ามกลางพวกเขาเป็นมลทิน”
15:32 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องผู้ที่มีสิ่งไหลออกและเรื่องผู้ที่มีน้ำกามไหลออก และกระทำให้ตัวเป็นมลทิน
15:33 และเกี่ยวกับผู้หญิงที่ป่วยด้วยมลทินของนาง และเกี่ยวกับผู้ที่มีสิ่งไหลออกไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง และเกี่ยวกับผู้ชายที่ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงที่เป็นมลทิน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope