กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

น้ำมันมะกอกสำหรับคันประทีป
24:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
24:2 “จงบัญชาแก่ชนชาติอิสราเอลให้พวกเขานำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่คั้นไว้นั้นมาให้เจ้าสำหรับจุดประทีป เพื่อจะทำให้คันประทีปนั้นลุกอยู่เสมอ
24:3 ข้างนอกม่านของหีบพระโอวาท ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน จงให้อาโรนจัดเตรียมประทีปนั้นอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เสมอตั้งแต่เวลาพลบค่ำจนถึงรุ่งเช้า จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า
24:4 จงให้เขาจัดเตรียมประทีปซึ่งอยู่บนคันประทีปบริสุทธิ์ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์อยู่เสมอ

ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
24:5 เจ้าจงเอาแป้งละเอียด และอบขนมปังสิบสองก้อน แต่ละก้อนใช้แป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์
24:6 และเจ้าจงจัดขนมปังนั้นวางบนโต๊ะบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เป็นสองแถว ๆ ละหกก้อน
24:7 และเจ้าจงเอากำยานบริสุทธิ์ใส่ไว้แต่ละแถว เพื่อจะให้อยู่บนขนมปังเป็นที่ระลึก คือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
24:8 ทุก ๆ วันสะบาโตจงให้เขาจัดเตรียมขนมปังไว้ให้เป็นระเบียบต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เสมอ คือเอามาจากชนชาติอิสราเอลเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์
24:9 และขนมปังนี้จงให้เป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และพวกเขาจงรับประทานขนมปังนี้ในสถานที่บริสุทธิ์ เพราะขนมปังนี้เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดสำหรับพระองค์ที่ได้จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์”

บทลงโทษสำหรับการหมิ่นประมาทและอาชญากรรมอื่น ๆ
24:10 และบุตรชายคนหนึ่งของหญิงคนอิสราเอล ซึ่งบิดาของเขาเป็นคนอียิปต์ ออกไปท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และบุตรชายของหญิงคนอิสราเอลคนนี้กับชายคนอิสราเอลคนหนึ่งได้ทะเลาะวิวาทกันในค่าย
24:11 และบุตรชายของหญิงคนอิสราเอลคนนั้นได้หมิ่นประมาทและได้แช่งด่าพระนามของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายได้นำตัวเขามายังโมเสส (และมารดาของเขาชื่อเชโลมิทบุตรสาวของดิบรีคนเผ่าดาน)
24:12 และพวกเขาจึงควบคุมเขาไว้จนกว่าพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์จะเป็นที่เปิดเผยต่อเขาทั้งหลาย
24:13 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
24:14 “จงนำผู้ที่แช่งด่านั้นออกไปข้างนอกค่าย และให้บรรดาผู้ที่ได้ยินเขาพูดวางมือของตนไว้บนศีรษะของเขา และให้บรรดาชุมนุมชนเอาหินขว้างเขาเสีย
24:15 และเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ผู้ใดก็ตามแช่งด่าพระเจ้าของเขา ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปของเขา
24:16 และผู้ใดที่หมิ่นประมาทพระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน และจงให้ชุมนุมชนทั้งหมดเอาหินขว้างเขาให้ตาย คนต่างชาติหรือชาวเมืองนั้นก็ดี เมื่อเขาหมิ่นประมาทพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกประหารชีวิต
24:17 และผู้ที่ฆ่าผู้อื่นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน
24:18 และผู้ที่ฆ่าสัตว์จะต้องชดใช้สิ่งนั้น สัตว์แทนสัตว์
24:19 และถ้าผู้ใดทำให้เพื่อนบ้านของตนมีตำหนิ เขาทำให้มีตำหนิอย่างไร ก็จงให้ทำแก่เขาอย่างนั้น
24:20 กระดูกหักแทนกระดูกหัก ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เขาทำให้ผู้อื่นมีตำหนิอย่างไร เขาก็จะต้องถูกทำให้มีตำหนิอย่างนั้นเหมือนกัน
24:21 และผู้ใดที่ฆ่าสัตว์ ผู้นั้นจะต้องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดที่ฆ่าคน ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต
24:22 เจ้าทั้งหลายจงมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับคนต่างชาติ และสำหรับชาวเมืองของตน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”
24:23 และโมเสสพูดกับชนชาติอิสราเอลให้พวกเขาพาคนที่แช่งด่านั้นออกไปนอกค่าย และเอาหินขว้างเขาเสีย และชนชาติอิสราเอลกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope