กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

ทรงทบทวนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวันสะบาโตและรูปเคารพ
26:1 “เจ้าทั้งหลายอย่าทำรูปเคารพหรือรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัว หรืออย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์สำหรับตัว หรือเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งรูปสัณฐานใด ๆ ที่ทำด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของพวกเจ้า เพื่อกราบไหว้รูปนั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
26:2 เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาสะบาโตทั้งหลายของเรา และแสดงความยำเกรงต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์

ทรงสัญญาว่าจะอวยพรแก่คนที่กระทำความชอบธรรม
26:3 ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและรักษาบทบัญญัติทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม
26:4 ดังนั้น เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าทั้งหลาย และแผ่นดินจะบังเกิดพืชผลและบรรดาต้นไม้ในไร่นาจะบังเกิดผล
26:5 และเวลานวดข้าวของพวกเจ้าจะยืดยาวถึงฤดูเก็บผลองุ่น และฤดูเก็บผลองุ่นจะยืดยาวไปถึงฤดูหว่าน และเจ้าทั้งหลายจะรับประทานอาหารของพวกเจ้าอย่างอิ่มหนำ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายอย่างปลอดภัย
26:6 และเราจะให้มีความสงบสุขในแผ่นดิน และเจ้าทั้งหลายจะนอนลง และไม่มีผู้ใดที่จะทำให้พวกเจ้ากลัว และเราจะกำจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดิน ทั้งดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายเลย
26:7 และเจ้าทั้งหลายจะขับไล่บรรดาศัตรูของพวกเจ้า และเขาทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าทั้งหลายด้วยดาบ
26:8 และเจ้าทั้งหลายห้าคนจะขับไล่ศัตรูหนึ่งร้อยคน และพวกเจ้าหนึ่งร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหนึ่งหมื่นคนให้หนีไป และบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าพวกเจ้าด้วยดาบ
26:9 เพราะเราจะเอาใจใส่เอ็นดูเจ้าทั้งหลาย และจะกระทำให้พวกเจ้ามีลูกดกและเจ้าทั้งหลายจะทวีมากขึ้น และตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้า
26:10 และเจ้าทั้งหลายจะรับประทานของเก่าที่เก็บสะสมไว้ และจะต้องเอาของเก่าออกไปเพราะเหตุของใหม่นั้น
26:11 และเราจะตั้งพลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และจิตใจของเราจะไม่เกลียดชังพวกเจ้า
26:12 และเราจะดำเนินท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา
26:13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ผู้นำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้เป็นทาสของพวกเขา และเราได้หักแอกของเจ้าทั้งหลายเสีย เพื่อให้พวกเจ้ายืนตัวตรงได้

บทลงโทษต่าง ๆ เพราะความบาป
26:14 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายจะไม่ตั้งใจฟังเรา และจะไม่กระทำตามบทบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้
26:15 และถ้าเจ้าทั้งหลายจะดูหมิ่นกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา หรือถ้าจิตใจของพวกเจ้าเกลียดชังคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่กระทำตามบทบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต่พวกเจ้าฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา
26:16 เช่นเดียวกันเราจะกระทำดังนี้แก่เจ้าทั้งหลาย คือเราจะตั้งความหวาดกลัวต่อหน้าพวกเจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บไข้ ซึ่งจะทำให้นัยน์ตาทรุดโทรม และกระทำให้จิตใจเศร้าหมอง และเจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่า เพราะบรรดาศัตรูของพวกเจ้าจะมากินพืชผลนั้น
26:17 และเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้เจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าจะล้มตายต่อหน้าบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลาย บรรดาคนที่เกลียดชังพวกเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าจะหลบหนีไปทั้งที่ไม่มีใครไล่ติดตามเจ้าทั้งหลาย
26:18 และถ้าเจ้าทั้งหลายจะไม่ตั้งใจฟังเราเพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ดังนั้น เราจึงจะลงโทษพวกเจ้าให้ทวีขึ้นอีกเจ็ดเท่าเพราะเหตุความบาปของเจ้าทั้งหลาย
26:19 และเราจะทำลายความเห่อเหิมในกำลังอำนาจของเจ้าทั้งหลาย และเราจะกระทำให้ฟ้าสวรรค์ของพวกเจ้าเป็นเหมือนเหล็ก และพื้นดินของเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนทองเหลือง
26:20 และเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่า ๆ เพราะว่าแผ่นดินของพวกเจ้าจะไม่บังเกิดพืชผลของมัน ทั้งต้นไม้ต่าง ๆ ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลของมัน
26:21 และถ้าเจ้าทั้งหลายยังดำเนินขัดแย้งต่อเราอยู่ และจะไม่ตั้งใจฟังเรา เราจะนำภัยพิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายังพวกเจ้าตามความบาปทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลาย
26:22 และเราจะปล่อยบรรดาสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย ซึ่งจะแย่งชิงลูกหลานของเจ้าทั้งหลาย และทำลายสัตว์ใช้งานของพวกเจ้า และทำให้เจ้าทั้งหลายเหลืออยู่น้อยคน และถนนหลวงของพวกเจ้าก็จะร้างเปล่าไป
26:23 และถ้าด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายยังไม่หันมาหาเรา แต่ยังจะดำเนินขัดแย้งต่อเราอยู่
26:24 ดังนั้น เราจะดำเนินขัดแย้งต่อเจ้าทั้งหลายด้วย และจะลงโทษแก่พวกเจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะความบาปทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลาย
26:25 และเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าทั้งหลาย ซึ่งจะแก้แค้นการโต้เถียงเรื่องพันธสัญญาของเรา และเมื่อพวกเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ภายในนครต่าง ๆ ของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำโรคร้ายมาอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของศัตรู
26:26 และเมื่อเราทำลายเสบียงอาหารของเจ้าทั้งหลายแล้ว ผู้หญิงสิบคนจะอบขนมปังของพวกเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว และต่อไปพวกเขาจะมอบขนมปังนั้นให้เจ้าทั้งหลายตามน้ำหนัก พวกเจ้าจะรับประทานและจะไม่อิ่ม
26:27 และถ้าเจ้าทั้งหลายยังไม่ตั้งใจฟังเราเพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ดำเนินขัดแย้งต่อเรา
26:28 ดังนั้น เราจะดำเนินขัดแย้งต่อเจ้าทั้งหลายอย่างเดือดดาลด้วย และเรา คือเราเอง จะลงโทษแก่พวกเจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะความบาปทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลาย
26:29 และเจ้าทั้งหลายจะกินเนื้อบุตรชายทั้งหลายของพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะกินเนื้อบุตรสาวทั้งหลายของพวกเจ้า
26:30 และเราจะทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของพวกเจ้า และโค่นทำลายรูปเคารพทั้งหลายของพวกเจ้า และโยนศพของเจ้าทั้งหลายลงเหนือซากรูปเคารพทั้งหลายของพวกเจ้า และจิตใจของเราจะเกลียดชังเจ้าทั้งหลาย
26:31 และเราจะกระทำให้นครต่าง ๆ ของเจ้าทั้งหลายถูกทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า และจะกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของพวกเจ้าถูกทิ้งร้าง และเราจะไม่ดมกลิ่นอันหอมหวานของเจ้าทั้งหลาย

คำพยากรณ์ถึงการถูกกวาดไปเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
26:32 และเราจะนำแผ่นดินนั้นไปสู่การรกร้าง และบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะตกตะลึงเพราะแผ่นดินนั้น
26:33 และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และเราจะชักดาบออกมาไล่ตามเจ้าทั้งหลาย และแผ่นดินของพวกเจ้าจะรกร้าง และนครต่าง ๆ ของเจ้าทั้งหลายจะถูกทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า
26:34 ดังนั้น แผ่นดินจะชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั้นของมันตราบเท่าที่แผ่นดินนั้นยังว่างเปล่าอยู่ และเจ้าทั้งหลายต้องไปอยู่ในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของพวกเจ้า ซึ่งขณะนั้นแผ่นดินก็จะได้หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั้นของมัน
26:35 ตราบเท่าที่แผ่นดินยังว่างเปล่าอยู่ มันก็จะได้หยุดพัก เพราะแผ่นดินไม่ได้หยุดพักในสะบาโตทั้งหลายของพวกเจ้า ขณะเมื่อเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น
26:36 และสำหรับคนเหล่านั้นของพวกเจ้าที่ยังเหลืออยู่ เราจะให้พวกเขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลาย และเสียงใบไม้ไหวจะไล่ตามพวกเขา และเขาทั้งหลายจะหนีไป เหมือนหนีจากดาบ และพวกเขาจะล้มลงทั้งที่ไม่มีคนไล่ติดตาม
26:37 และเขาทั้งหลายจะล้มลงทับกันและกัน เหมือนหนีจากดาบทั้งที่ไม่มีคนไล่ติดตาม และเจ้าทั้งหลายจะไม่มีกำลังต่อต้านบรรดาศัตรูของพวกเจ้า
26:38 และเจ้าทั้งหลายจะพินาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของพวกเจ้าจะกินเจ้าทั้งหลายเสีย
26:39 และสำหรับคนเหล่านั้นของพวกเจ้าที่ยังเหลืออยู่จะทรุดโทรมไปในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลายนั้น เพราะความชั่วช้าของตน และเพราะความชั่วช้าของบรรพบุรุษของตน พวกเขาจะต้องทรุดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย

พระเจ้าจะไม่ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม
26:40 แต่ถ้าเขาทั้งหลายจะสารภาพความชั่วช้าของพวกเขา และความชั่วช้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ซึ่งพวกเขากระทำการละเมิดต่อเรา ด้วยการละเมิดของเขาทั้งหลายนั้น และที่พวกเขาได้ดำเนินขัดแย้งต่อเราด้วย
26:41 และที่เราได้ดำเนินขัดแย้งต่อเขาทั้งหลายด้วย และได้นำพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลาย ดังนั้นถ้าจิตใจที่ไม่ได้เข้าสุหนัตของพวกเขาถ่อมลงแล้ว และจากนั้นเขาทั้งหลายยอมรับโทษเพราะความชั่วช้าของพวกเขาแล้ว
26:42 ดังนั้น เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออิสอัค และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออับราฮัมด้วย และเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั้น
26:43 แผ่นดินจะต้องถูกละไว้จากเขาทั้งหลายด้วย และจะได้ชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั้นของมัน ขณะที่มันยังว่างเปล่าอยู่โดยไม่มีพวกเขา และเขาทั้งหลายจะยอมรับโทษเพราะความชั่วช้าของพวกเขา เพราะว่า เหตุเพราะเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และเพราะจิตใจของพวกเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา
26:44 และถึงอย่างนั้นก็ดี เมื่อเขาทั้งหลายอยู่ในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของพวกเขา เราจะไม่ละทิ้งเขาทั้งหลายเสีย ทั้งเราจะไม่เกลียดชังพวกเขาเพื่อทำลายเขาทั้งหลายเสียให้หมดทีเดียว และเพื่อทำลายพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อพวกเขาเสีย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย
26:45 แต่เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเราจะระลึกถึงพันธสัญญาซึ่งมีต่อบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ซึ่งเราได้นำออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ต่อสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์”
26:46 สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ทั้งหลาย คำตัดสินทั้งปวง และพระราชบัญญัติทั้งสิ้น ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือของโมเสส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope