กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

พระราชบัญญัติเรื่องการปฏิญาณ
27:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
27:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อผู้ใดจะปฏิญาณบนตัวไว้ บุคคลที่ปฏิญาณไว้นั้นจะเป็นของพระเยโฮวาห์ ตามการประเมินราคาของเจ้า
27:3 และเจ้าจงประเมินราคาของผู้ชายอายุตั้งแต่ยี่สิบปีถึงหกสิบปี คือเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินห้าสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์
27:4 ถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิง เจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินสามสิบเชเขล
27:5 และถ้าผู้นั้นอายุห้าขวบถึงยี่สิบปี ดังนั้น สำหรับผู้ชายเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินยี่สิบเชเขล และสำหรับผู้หญิงให้เป็นเงินสิบเชเขล
27:6 และถ้าผู้นั้นอายุหนึ่งเดือนถึงห้าขวบ ดังนั้น สำหรับผู้ชายเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินห้าเชเขล และสำหรับผู้หญิงเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินสามเชเขล
27:7 และถ้าผู้นั้นอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป ถ้าเป็นผู้ชายดังนั้นเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินสิบห้าเชเขล และสำหรับผู้หญิงให้เป็นเงินสิบเชเขล
27:8 แต่ถ้าผู้นั้นยากจนกว่าการประเมินราคาของเจ้า ดังนั้น จงให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าปุโรหิต และจงให้ปุโรหิตประเมินราคาของเขา ปุโรหิตจะประเมินราคาของผู้ที่ปฏิญาณตามความสามารถของคนนั้น
27:9 และถ้าของถวายนั้นเป็นสัตว์อย่างที่มนุษย์นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ทุกสิ่งที่มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์จากของดังกล่าวนั้น จงถือว่าเป็นของบริสุทธิ์
27:10 อย่าให้เขานำอะไรมาแทนหรือแลกเปลี่ยนไป เอาของดีมาเปลี่ยนของไม่ดี หรือเอาของไม่ดีมาเปลี่ยนของดี และถ้าเขาจะทำการเปลี่ยนสัตว์แทนสัตว์ ดังนั้นทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยน จงถือว่าเป็นของบริสุทธิ์
27:11 และถ้าสัตว์ใด ๆ ซึ่งพวกเขานำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์นั้นเป็นมลทิน ดังนั้น จงให้ผู้นั้นนำสัตว์ตัวนั้นมาต่อหน้าปุโรหิต
27:12 และปุโรหิตจะประเมินราคาให้ ไม่ว่าเป็นของดีหรือของไม่ดี เจ้าผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตประเมินราคาเท่าใดก็จงให้เป็นเท่านั้น
27:13 แต่ถ้าเขาอยากจะมาไถ่สัตว์ตัวนั้น ดังนั้น จงให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้
27:14 และเมื่อคนใดจะถวายบ้านของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ดังนั้นปุโรหิตจะต้องประเมินราคาของบ้านนั้น ไม่ว่าของดีหรือของไม่ดี ปุโรหิตประเมินราคาเท่าใดก็จงให้เป็นเท่านั้น
27:15 และถ้าผู้ที่ถวายบ้านไว้อยากจะไถ่บ้านของเขา ดังนั้น จงให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้ และบ้านนั้นจะเป็นของเขาได้
27:16 และถ้าผู้ใดถวายไร่นาส่วนหนึ่งแด่พระเยโฮวาห์ซึ่งเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน ดังนั้น จงให้เจ้าประเมินราคาของไร่นาตามจำนวนเมล็ดพืชที่หว่านลงในไร่นานั้น ถ้าไร่นาใช้เมล็ดข้าวบาร์เลย์หนึ่งโฮเมอร์ จงให้ประเมินราคาเป็นเงินห้าสิบเชเขล
27:17 ถ้าเขาถวายไร่นาของตนในปีแห่งการเฉลิมฉลอง ก็จงคงไว้ตามราคาที่เจ้าประเมิน
27:18 แต่ถ้าเขาถวายไร่นาของตนภายหลังปีแห่งการเฉลิมฉลอง ดังนั้น จงให้ปุโรหิตคำนวณเงินให้แก่เขาตามจำนวนปีที่เหลืออยู่ จนกว่าจะถึงปีแห่งการเฉลิมฉลอง และจงให้หักเสียจากราคาที่เจ้าประเมินไว้
27:19 และถ้าผู้ที่ถวายไร่นาอยากจะไถ่ไร่นานั้น ดังนั้น จงให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้ และไร่นานั้นจะเป็นของเขาอย่างแน่นอน
27:20 และถ้าเขาไม่อยากที่จะไถ่ไร่นา หรือถ้าเขาได้ขายไร่นานั้นให้แก่อีกคนหนึ่งแล้ว อย่าให้ไถ่ไร่นานั้นอีกเลย
27:21 แต่ไร่นานั้นเมื่อออกไปในปีแห่งการเฉลิมฉลอง จงถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เหมือนไร่นาที่ได้มอบถวายแล้ว ไร่นานั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกปุโรหิต
27:22 และถ้าคนใดซื้อไร่นามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา
27:23 ดังนั้น จงให้ปุโรหิตคำนวณมูลค่าไร่นาของเขาตามที่เจ้าประเมินราคาไว้นับจนถึงปีแห่งการเฉลิมฉลอง และในวันนั้นเขาจะต้องถวายเงินตามจำนวนที่เจ้าประเมินราคาไว้ เหมือนเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์
27:24 ในปีแห่งการเฉลิมฉลอง ไร่นานั้นจะต้องกลับไปเป็นของผู้ที่ขายที่ดินนั้น คือแก่ผู้ซึ่งที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา
27:25 และการประเมินราคาทุกอย่างของเจ้าจะต้องเป็นไปตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ คือยี่สิบเกราห์จะเป็นหนึ่งเชเขล

จงอย่าขายลูกสัตว์หัวปีและสิ่งของที่ถวายแล้ว
27:26 เฉพาะลูกสัตว์หัวปีเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นลูกสัตว์หัวปีถวายแด่พระเยโฮวาห์ อย่าให้ผู้ใดนำมาถวาย ไม่ว่าวัวตัวผู้หรือแกะก็ตาม ลูกสัตว์หัวปีนั้นเป็นของพระเยโฮวาห์
27:27 และถ้าเป็นสัตว์มลทิน ดังนั้น จงให้เขาไถ่มันตามราคาที่เจ้าประเมินไว้ และจงเพิ่มหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้นั้น หรือถ้าไม่ไถ่มันไว้ ดังนั้นจงขายเสียตามราคาที่เจ้าประเมินไว้
27:28 อย่างไรก็ตามสิ่งใดที่ได้มอบถวายแล้ว ซึ่งมนุษย์ได้มอบถวายแด่พระเยโฮวาห์จากสิ่งทั้งปวงที่เขามีอยู่ ทั้งคนหรือสัตว์ และไร่นาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา อย่าขายหรือไถ่เลย เพราะทุกสิ่งที่ได้มอบถวายแล้วเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์
27:29 สิ่งใดที่มนุษย์จะมอบถวายนั้น ซึ่งได้มอบถวายแล้ว จะไถ่คืนไม่ได้ แต่จะต้องถูกฆ่าเสียอย่างแน่นอน

สิบชักหนึ่งทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์
27:30 และสิบชักหนึ่งทั้งหมดที่ได้จากแผ่นดิน ไม่ว่าเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดิน หรือผลไม้จากต้นไม้ ก็เป็นของพระเยโฮวาห์ เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์
27:31 และถ้าคนใดอยากจะไถ่สิบชักหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเขา เขาจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของส่วนนั้น
27:32 และเกี่ยวกับเรื่องสิบชักหนึ่งที่ได้มาจากฝูงวัว หรือมาจากฝูงแพะแกะ คือสัตว์ใด ๆ ที่ลอดใต้ไม้เท้า สิบชักหนึ่งนั้นจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์
27:33 อย่าให้เขาสืบเสาะหาว่าของดีหรือของไม่ดี ทั้งอย่าให้เขาเปลี่ยนสัตว์ตัวนั้น ถ้าเขาเปลี่ยนสัตว์ตัวนั้นแล้ว ดังนั้นทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนกับตัวที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ สัตว์นั้นจะไถ่คืนไม่ได้”
27:34 สิ่งเหล่านี้เป็นบรรดาพระบัญญัติที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสสสำหรับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนาย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope