กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

บรรดาประมุขคนอิสราเอลถวายสิ่งของ
7:1 และต่อมา ในวันที่โมเสสได้จัดตั้งพลับพลาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้เจิมและได้ชำระพลับพลากับบรรดาเครื่องใช้ประจำพลับพลาให้บริสุทธิ์ และได้เจิมและชำระทั้งแท่นบูชากับภาชนะประจำแท่นบูชาทั้งหมดให้บริสุทธิ์แล้ว
7:2 บรรดาประมุขของอิสราเอล หัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งเป็นประมุขของเผ่าต่าง ๆ และผู้ที่ปกครองอยู่เหนือคนทั้งหลายที่ถูกนับไว้ ได้ถวายสิ่งของ
7:3 และเขาทั้งหลายได้นำของถวายของพวกเขามาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ มีเกวียนประทุนหกเล่มกับวัวตัวผู้สิบสองตัว ประมุขสองคนต่อเกวียนหนึ่งเล่มและวัวคนละตัว และเขาทั้งหลายได้นำสิ่งของเหล่านี้มาถวายต่อหน้าพลับพลา
7:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
7:5 “จงรับของเหล่านี้ไว้จากเขาทั้งหลายเพื่อของเหล่านี้จะได้ใช้ในการปรนนิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน และเจ้าจงมอบของเหล่านี้ไว้กับคนเลวี ให้ทุกคนตามงานปรนนิบัติของเขา”
7:6 และโมเสสได้นำเกวียนและวัวตัวผู้ไปมอบของเหล่านี้ให้แก่คนเลวี
7:7 ท่านให้เกวียนสองเล่มกับวัวตัวผู้สี่ตัวแก่บุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน ตามงานปรนนิบัติของพวกเขา
7:8 และท่านให้เกวียนสี่เล่มกับวัวตัวผู้แปดตัวแก่บุตรชายทั้งหลายของเมรารี ตามงานปรนนิบัติของพวกเขา ภายใต้การควบคุมดูแลของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต
7:9 แต่ท่านไม่ได้ให้อะไรแก่บุตรชายทั้งหลายของโคฮาท เพราะงานปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์ของพวกเขาเป็นงานที่เขาทั้งหลายต้องหามสิ่งของบนบ่าของพวกเขา
7:10 และในวันที่เจิมแท่นบูชานั้น บรรดาประมุขก็ได้ถวายเพื่อมอบถวายแท่นบูชาไว้ คือพวกประมุขก็ถวายเครื่องบูชาของเขาทั้งหลายต่อหน้าแท่นบูชา
7:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงให้พวกประมุขมาถวายเครื่องบูชาของเขาทั้งหลายวันละคนเพื่อมอบถวายแท่นบูชาไว้”
7:12 และผู้ที่ถวายเครื่องบูชาของตนในวันแรกคือนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับของเผ่ายูดาห์
7:13 และของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:14 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:15 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:16 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:17 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับ
7:18 ในวันที่สอง เนธันเอลบุตรชายของศุอาร์ประมุขของคนอิสสาคาร์ได้ถวายสิ่งของ
7:19 เขาได้ถวายของถวายของเขาเป็นจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:20 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:21 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:22 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:23 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์
7:24 ในวันที่สาม เอลีอับบุตรชายของเฮโลนประมุขแห่งลูกหลานของเศบูลุนได้ถวายสิ่งของ
7:25 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:26 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:27 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:28 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:29 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีอับบุตรชายของเฮโลน
7:30 ในวันที่สี่ เอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์ประมุขแห่งลูกหลานของรูเบนได้ถวายสิ่งของ
7:31 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:32 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:33 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:34 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:35 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์
7:36 ในวันที่ห้า เชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัยประมุขแห่งลูกหลานของสิเมโอนได้ถวายสิ่งของ
7:37 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:38 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:39 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:40 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:41 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย
7:42 ในวันที่หก เอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอลประมุขแห่งลูกหลานของกาดได้ถวายสิ่งของ
7:43 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:44 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:45 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:46 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:47 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล
7:48 ในวันที่เจ็ด เอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูดประมุขแห่งลูกหลานของเอฟราอิมได้ถวายสิ่งของ
7:49 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:50 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:51 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:52 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:53 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูด
7:54 ในวันที่แปด กามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์ประมุขแห่งลูกหลานของมนัสเสห์ได้ถวายสิ่งของ
7:55 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:56 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:57 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:58 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:59 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์
7:60 ในวันที่เก้า อาบีดันบุตรชายของกิเดโอนีประมุขแห่งลูกหลานของเบนยามินได้ถวายสิ่งของ
7:61 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:62 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:63 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:64 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:65 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี
7:66 ในวันที่สิบ อาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัยประมุขแห่งลูกหลานของดานได้ถวายสิ่งของ
7:67 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:68 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:69 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:70 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:71 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัย
7:72 ในวันที่สิบเอ็ด ปากีเอลบุตรชายของโอครานประมุขแห่งลูกหลานของอาเชอร์ได้ถวายสิ่งของ
7:73 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:74 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:75 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:76 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:77 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของปากีเอลบุตรชายของโอคราน
7:78 ในวันที่สิบสอง อาหิราบุตรชายของเอนันประมุขแห่งลูกหลานของนัฟทาลีได้ถวายสิ่งของ
7:79 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา
7:80 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม
7:81 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา
7:82 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:83 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิราบุตรชายของเอนัน
7:84 นี่เป็นการอุทิศแท่นบูชาไว้ ในวันที่เจิมแท่นบูชานั้น โดยบรรดาประมุขของอิสราเอล คือจานเงินสิบสองใบ ชามเงินสิบสองใบ ช้อนทองคำสิบสองคัน
7:85 จานเงินแต่ละใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามแต่ละใบหนักเจ็ดสิบเชเขล ภาชนะเงินทั้งหมดหนักสองพันสี่ร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์
7:86 ช้อนทองคำสิบสองคัน หนักคันละสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เต็มด้วยเครื่องหอม ทองคำของช้อนทั้งหมดหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเชเขล
7:87 สัตว์ทั้งหมดสำหรับเครื่องเผาบูชา มีวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะตัวผู้สิบสองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีสิบสองตัว พร้อมกับเครื่องธัญญบูชา และลูกแพะตัวผู้สิบสองตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7:88 และสัตว์ทั้งหมดสำหรับการถวายเป็นเครื่องสันติบูชา มีวัวหนุ่มยี่สิบสี่ตัว แกะตัวผู้หกสิบตัว แพะตัวผู้หกสิบตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหกสิบตัว นี่เป็นการอุทิศแท่นบูชาไว้ หลังจากได้เจิมแท่นบูชานั้นแล้ว
7:89 และเมื่อโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชนเพื่อจะกราบทูลพระองค์ แล้วท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ตรัสกับท่านออกมาจากพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาท จากท่ามกลางเครูบทั้งสอง และพระองค์ได้ตรัสกับท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope