กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

หินที่ระลึกสองกอง
4:1 และต่อมาเมื่อประชากรนั้นได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนหมดแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า
4:2 “เจ้าจงเลือกชายสิบสองคนจากประชากรเผ่าละคน
4:3 และเจ้าจงบัญชาพวกเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงไปเอาหินสิบสองก้อนจากท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน จากสถานที่ซึ่งเท้าของพวกปุโรหิตยืนมั่นอยู่นั้น และท่านทั้งหลายจงขนหินเหล่านั้นมาพร้อมกับพวกท่าน และวางหินเหล่านั้นไว้ในสถานที่ที่พักอาศัย ซึ่งท่านทั้งหลายจะพักอาศัยในคืนวันนี้’”
4:4 ดังนั้น โยชูวาก็เลือกชายสิบสองคน ซึ่งท่านแต่งตั้งจากชนชาติอิสราเอลเผ่าละคน
4:5 และโยชูวาพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านลงไปท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน และท่านทั้งหลายจงแบกหินมาคนละก้อนบนบ่าของตน ตามจำนวนเผ่าของชนชาติอิสราเอล
4:6 เพื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นหมายสำคัญในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ในเมื่อลูกหลานของพวกท่านถามบิดาของเขาทั้งหลายในเวลาต่อไปว่า ‘สำหรับท่านทั้งหลายหินเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร’
4:7 แล้วท่านทั้งหลายจงตอบพวกเขาว่า ‘น้ำของแม่น้ำจอร์แดนขาดจากกันต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เมื่อหีบนั้นข้ามแม่น้ำจอร์แดน น้ำของแม่น้ำจอร์แดนก็ขาดจากกัน และหินเหล่านี้จะเป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลเป็นนิตย์’”
4:8 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำตามที่โยชูวาบัญชา และได้ขนหินสิบสองก้อนมาจากท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน ตามจำนวนเผ่าของชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวา และขนหินเหล่านั้นมายังสถานที่ซึ่งเขาทั้งหลายพักอาศัยอยู่ และวางหินเหล่านั้นไว้ที่นั่น
4:9 และโยชูวาได้ตั้งหินสิบสองก้อนไว้ท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน ตรงสถานที่ที่เท้าของพวกปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญายืนอยู่ และหินเหล่านั้นก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้
4:10 เพราะว่าพวกปุโรหิตผู้หามหีบนั้นได้ยืนอยู่ท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน จนกว่าสิ่งสารพัดจะสำเร็จ ตามซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชาโยชูวาให้บอกแก่ประชากร ตามซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้กับโยชูวาทุกประการ และประชากรก็รีบข้ามไป
4:11 และต่อมาเมื่อประชากรข้ามไปหมดแล้ว หีบของพระเยโฮวาห์และพวกปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชากร
4:12 และคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าถืออาวุธนำหน้าชนชาติอิสราเอลข้ามไป ตามที่โมเสสได้กล่าวแก่พวกเขาแล้ว
4:13 มีคนซึ่งเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เพื่อทำศึก ไปถึงที่ราบแห่งเมืองเยรีโค
4:14 ในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง และเขาทั้งหลายก็ยำเกรงท่าน เหมือนอย่างที่พวกเขาเคยยำเกรงโมเสสตลอดวันเวลาของท่าน
4:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า
4:16 “จงบัญชาพวกปุโรหิตผู้หามหีบพระโอวาทให้พวกเขาขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน”
4:17 โยชูวาจึงบัญชาพวกปุโรหิตว่า “ท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดนเถิด”
4:18 และต่อมาเมื่อพวกปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน และฝ่าเท้าของพวกปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้ง น้ำของแม่น้ำจอร์แดนก็กลับมายังที่เก่าและไหลท่วมฝั่งอย่างเดิม

กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในแผ่นดินคานาอัน
4:19 และประชากรได้ขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดนในวันที่สิบเดือนที่หนึ่ง และไปตั้งค่ายอยู่ที่กิลกาล ที่พรมแดนข้างทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค
4:20 และหินสิบสองก้อนเหล่านั้น ซึ่งเขาทั้งหลายได้นำออกมาจากแม่น้ำจอร์แดน โยชูวาก็ได้ตั้งไว้ที่กิลกาล
4:21 และท่านได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานของท่านทั้งหลายจะถามบิดาของพวกเขาว่า ‘หินเหล่านี้มีความหมายอะไร’
4:22 แล้วท่านทั้งหลายจงตอบลูกหลานของพวกท่านให้ทราบว่า ‘คนอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้บนดินแห้ง’
4:23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกระทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าพวกท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายข้ามไปได้หมด ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านกระทำแก่ทะเลแดง ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้แห้งไปต่อหน้าเราทั้งหลาย จนกว่าพวกเราข้ามไปหมด
4:24 เพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นนิตย์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope