กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

อาคานถูกลงโทษเพราะเหตุบาปของเขา
7:1 แต่ชนชาติอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้น เพราะอาคานบุตรชายของคารมี ผู้เป็นบุตรชายของศับดี ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราห์ เผ่ายูดาห์ ได้เอาสิ่งของที่ถูกสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่อชนชาติอิสราเอล
7:2 และโยชูวาได้ส่งบางคนจากเมืองเยรีโคให้ไปยังเมืองอัย ซึ่งอยู่ข้างเมืองเบธาเวน ข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า “จงขึ้นไปและสอดแนมดูแผ่นดินนั้น” และคนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองอัย
7:3 และเขาทั้งหลายกลับมาหาโยชูวาและพูดกับท่านว่า “ไม่ต้องให้ประชากรทั้งหมดขึ้นไป แต่ให้สักสองสามพันคนขึ้นไปและตีเมืองอัย และไม่ต้องให้ประชากรทั้งหมดเหน็ดเหนื่อยที่นั่นเลย เพราะพวกเขามีคนน้อย”
7:4 ดังนั้น มีประชากรขึ้นไปที่นั่นประมาณสามพันคน แต่เขาทั้งหลายได้แตกหนีไปพ้นหน้าชาวเมืองอัย
7:5 และชาวเมืองอัยก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตายประมาณสามสิบหกคน ด้วยว่าพวกเขาขับไล่คนเหล่านั้นจากตรงหน้าประตูเมืองไปยังเชบาริม และฆ่าฟันคนเหล่านั้นตามทางลง ดังนั้นจิตใจของประชากรก็ละลายไป และเป็นเหมือนอย่างน้ำ
7:6 และโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตน และซบหน้าของตนลงถึงดินต่อหน้าหีบของพระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเย็น ทั้งตัวท่านกับพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอล และเอาผงคลีดินใส่บนศีรษะของเขาทั้งหลาย
7:7 และโยชูวากราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิจจา เป็นไฉนพระองค์จึงทรงนำชนชาตินี้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมา เพื่อจะมอบข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในมือของคนอาโมไรต์ให้ทำลายพวกข้าพระองค์เสีย ข้าพระองค์ทั้งหลายน่าจะพอใจและอาศัยอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น
7:8 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่อคนอิสราเอลได้หันหลังหนีให้พ้นหน้าบรรดาศัตรูของพวกเขาเสียแล้ว
7:9 เพราะว่าคนคานาอันกับบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นจะได้ยินเรื่องนี้ แล้วจะยกมาตั้งล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายเสียจากแผ่นดินโลก และพระองค์จะทรงกระทำประการใดเล่าต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์”
7:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “เจ้าจงลุกขึ้นเถิด เหตุไฉนเจ้าจึงซบหน้าของเจ้าลงดังนี้เล่า
7:11 คนอิสราเอลได้กระทำบาป และเขาทั้งหลายได้ละเมิดพันธสัญญาของเราซึ่งเราได้บัญชาพวกเขาไว้ ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้เอาสิ่งของที่ถูกสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตน และพวกเขาได้ขโมยและอำพรางด้วย และเขาทั้งหลายได้เอาของเหล่านั้นรวมไว้กับสิ่งของของตน
7:12 เพราะฉะนั้น ชนชาติอิสราเอลจึงไม่สามารถยืนหยัดต่อหน้าบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลายได้ แต่พวกเขาได้หันหลังหนีต่อหน้าบรรดาศัตรูของตน เพราะว่าเขาทั้งหลายถูกสาปแช่งแล้ว ทั้งเราจะไม่อยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกต่อไป เว้นแต่พวกเจ้าจะทำลายผู้ที่ถูกสาปแช่งนั้นจากท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเสีย
7:13 จงลุกขึ้นชำระประชากรให้บริสุทธิ์และกล่าวว่า ‘จงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลกล่าวดังนี้ว่า “โอ คนอิสราเอลเอ๋ย มีสิ่งของที่ถูกสาปแช่งอยู่ท่ามกลางเจ้า เจ้าไม่สามารถจะยืนหยัดต่อหน้าบรรดาศัตรูของเจ้าได้ จนกว่าเจ้าทั้งหลายจะนำสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้นออกจากท่ามกลางพวกเจ้าเสีย”’
7:14 ฉะนั้น พอรุ่งเช้าเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาตามเผ่าของพวกเจ้าทีละเผ่า และต่อมาเผ่าใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้จะต้องเข้ามาทีละครอบครัว และครอบครัวใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้จะต้องเข้ามาทีละครัวเรือน และครัวเรือนใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้จะต้องเข้ามาทีละคน
7:15 และต่อมาผู้ใดที่ทรงเลือกไว้ว่ามีสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้น จะต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทั้งตัวเขาและสิ่งสารพัดที่เขามีอยู่ เพราะว่าเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพราะว่าเขาได้กระทำความโง่เขลาในอิสราเอล”
7:16 ดังนั้น โยชูวาได้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และนำคนอิสราเอลเข้ามาทีละเผ่า และเผ่ายูดาห์ถูกเลือกไว้
7:17 และท่านนำครอบครัวของยูดาห์เข้ามา และพระองค์ทรงเลือกครอบครัวของเศ-ราห์ และท่านนำครอบครัวของเศ-ราห์เข้ามาทีละคน และศับดีถูกเลือกไว้
7:18 และท่านนำครัวเรือนของเขาเข้ามาทีละคน และอาคานบุตรชายของคารมี ผู้เป็นบุตรชายของศับดี ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราห์ เผ่ายูดาห์ ถูกเลือกไว้
7:19 และโยชูวากล่าวแก่อาคานว่า “ลูกของข้าเอ๋ย ข้าขอร้องเจ้า จงถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล และจงสารภาพต่อพระองค์ และบัดนี้จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทำอะไรไป อย่าปิดบังสิ่งนั้นไว้จากข้าเลย”
7:20 และอาคานตอบโยชูวา และพูดว่า “แท้จริง ข้าพเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล และข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้
7:21 ในท่ามกลางของที่ริบมา เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลน กับเงินสองร้อยเชเขล และทองคำแท่งหนึ่งหนักห้าสิบเชเขล ข้าพเจ้าจึงโลภอยากได้สิ่งของเหล่านั้น และข้าพเจ้าได้เอาสิ่งของเหล่านั้นมา และดูเถิด สิ่งของเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินท่ามกลางเต็นท์ของข้าพเจ้า และเงินนั้นอยู่ข้างล่างสิ่งของนั้น”
7:22 ดังนั้น โยชูวาก็ส่งพวกผู้สื่อสารออกไป และเขาทั้งหลายก็วิ่งไปที่เต็นท์ และดูเถิด สิ่งของนั้นซ่อนอยู่ในเต็นท์ของเขา และเงินอยู่ข้างล่างสิ่งของนั้น
7:23 และเขาทั้งหลายก็เอาสิ่งของเหล่านั้นออกมาจากท่ามกลางเต็นท์ และนำสิ่งของนั้นไปให้โยชูวาและชนชาติอิสราเอลทั้งปวง แล้วพวกเขาก็วางสิ่งของเหล่านั้นลงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
7:24 และโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลได้พาอาคานบุตรชายของเศ-ราห์ กับเงิน เสื้อคลุมตัวนั้น และทองคำแท่งนั้น ทั้งบุตรชายหญิงของเขา ทั้งวัวตัวผู้ ลา แพะแกะ และเต็นท์ของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่ และเขาทั้งหลายได้นำคนกับสิ่งของทั้งหมดไปยังหุบเขาแห่งอาโคร์
7:25 และโยชูวากล่าวว่า “ทำไมเจ้าจึงนำความยากร้ายมาให้เราทั้งหลาย พระเยโฮวาห์จะทรงนำความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี้” และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขว้างเขาให้ตาย และเผาเขาทั้งหลายด้วยไฟ หลังจากเขาทั้งหลายได้ขว้างพวกเขาด้วยก้อนหินแล้ว
7:26 และเขาทั้งหลายเอาหินถมกองทับเขาไว้เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นพระเยโฮวาห์ก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้สถานที่นั้นได้เรียกว่าหุบเขาแห่งอาโคร์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope