กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินคานาอันที่พ่ายแพ้แล้ว
12:1 ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินนั้นซึ่งชนชาติอิสราเอลได้กระทำให้พ่ายแพ้ไป และได้ยึดครองแผ่นดินของพวกเขาฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากแม่น้ำอาร์โนนจนถึงภูเขาเฮอร์โมน และที่ราบซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกทั้งหมด
12:2 คือสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ผู้อาศัยอยู่ที่เฮชโบน และครอบครองจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนน และจากท่ามกลางแม่น้ำนั้น และจากครึ่งหนึ่งของกิเลอาด จนถึงแม่น้ำยับบอก ซึ่งเป็นเขตแดนของคนอัมโมน
12:3 และจากที่ราบจนถึงทะเลคินเนเรทข้างทิศตะวันออก และจนถึงทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเกลือข้างทิศตะวันออก เป็นทางไปยังเบธเยชิโมท และจากด้านทิศใต้ที่อยู่เชิงอัชโดดปิสกาห์
12:4 และเขตแดนของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน ซึ่งเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่ ที่อาศัยอยู่ที่อัชทาโรท และที่เอเดรอี
12:5 และครอบครองที่ภูเขาเฮอร์โมน และในสาเลคาห์ และทั่วบาชาน จนถึงเขตแดนของคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และครึ่งหนึ่งของคนกิเลอาด จนถึงเขตแดนของสิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบน
12:6 โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์และชนชาติอิสราเอลได้กระทำให้เขาทั้งหลายพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบแผ่นดินนั้นให้แก่คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า
12:7 และนี่เป็นบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินซึ่งโยชูวาและชนชาติอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้อยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ทางทิศตะวันตก จากบาอัลกาดในหุบเขาแห่งเลบานอน จนถึงภูเขาฮาลัก ที่ขึ้นไปถึงเสอีร์ ซึ่งโยชูวาได้มอบให้แก่เผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ตามส่วนแบ่งของเขาทั้งหลาย
12:8 คือในแดนเทือกเขา ในหุบเขา ในที่ราบ ในที่น้ำพุทั้งหลาย ในถิ่นทุรกันดารและในภาคใต้ ที่เป็นของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส
12:9 คือกษัตริย์แห่งเมืองเยรีโคองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอัยที่อยู่ข้างเมืองเบธเอลองค์หนึ่ง
12:10 กษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็มองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเฮโบรนองค์หนึ่ง
12:11 กษัตริย์แห่งเมืองยารมูทองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองลาคีชองค์หนึ่ง
12:12 กษัตริย์แห่งเมืองเอกโลนองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเกเซอร์องค์หนึ่ง
12:13 กษัตริย์แห่งเมืองเดบีร์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเกเดอร์องค์หนึ่ง
12:14 กษัตริย์แห่งเมืองโฮรมาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอาราดองค์หนึ่ง
12:15 กษัตริย์แห่งเมืองลิบนาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอดุลลัมองค์หนึ่ง
12:16 กษัตริย์แห่งเมืองมักเคดาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเบธเอลองค์หนึ่ง
12:17 กษัตริย์แห่งเมืองทัปปูวาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเฮเฟอร์องค์หนึ่ง
12:18 กษัตริย์แห่งเมืองอาเฟกองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองลาชาโรนองค์หนึ่ง
12:19 กษัตริย์แห่งเมืองมาโดนองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์องค์หนึ่ง
12:20 กษัตริย์แห่งเมืองชิมโรนเมโรนองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอัคชาฟองค์หนึ่ง
12:21 กษัตริย์แห่งเมืองทาอานาคองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเมกิดโดองค์หนึ่ง
12:22 กษัตริย์แห่งเมืองเคเดชองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองโยกเนอัมในคารเมลองค์หนึ่ง
12:23 กษัตริย์แห่งเมืองโดร์ในเขตแดนของโดร์องค์หนึ่ง กษัตริย์ของประชาชาติต่าง ๆ ในกิลกาลองค์หนึ่ง
12:24 กษัตริย์แห่งเมืองทีรซาห์องค์หนึ่ง รวมทั้งหมดเป็นกษัตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope