กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินที่ยังเหลืออยู่
13:1 เวลานี้โยชูวาชราลงและมีอายุมากแล้ว และพระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงและมีอายุมากแล้ว และยังมีแผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นเหลืออยู่อีกมาก
13:2 ต่อไปนี้เป็นแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่ คือ เขตแดนของคนฟีลิสเตียทั้งหมด และของคนเกชูร์ทั้งหมด
13:3 จากชิโหร์ซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ จนถึงเขตแดนแห่งเอโครนทางทิศเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นของคนคานาอัน เจ้านายของคนฟีลิสเตียทั้งห้าคน คือ คนกาซา คนอัชโดด คนอัชเคโลน คนกัท และคนเอโครนรวมทั้งคนอิฟวาห์ด้วย
13:4 จากทิศใต้คือแผ่นดินทั้งสิ้นของคนคานาอัน และเขตแดนเมอาราห์ ซึ่งอยู่ข้างชาวไซดอนจนถึงเมืองอาเฟก จนถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์
13:5 และแผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทั้งหมด ทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากบาอัลกาดที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมน จนถึงทางเข้าเมืองฮามัท
13:6 ชาวแดนเทือกเขาทั้งหมดจากเลบานอนจนถึงมิสเรโฟทมาอิม และคนไซดอนทั้งหมด เราจะขับไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าชนชาติอิสราเอล เพียงแต่เจ้าจงจับสลากแบ่งแผ่นดินเหล่านั้นให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอล ตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้แล้ว

การแบ่งมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ
13:7 ฉะนั้น บัดนี้จงแบ่งแผ่นดินนี้ออกให้เป็นมรดกแก่คนเก้าเผ่า รวมทั้งคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า”
13:8 ซึ่งคนมนัสเสห์อีกครึ่งเผ่า คนรูเบน และคนกาดได้รับส่วนมรดกของเขาทั้งหลาย ซึ่งโมเสสได้มอบให้แก่พวกเขา ทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นด้านทิศตะวันออก ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์มอบให้เขาทั้งหลายแล้ว
13:9 คือจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนน และนครที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำนี้ และที่ราบแห่งเมเดบาตลอดจนถึงดีโบน
13:10 และนครทั้งสิ้นของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ซึ่งครอบครองอยู่ในเฮชโบน จนถึงเขตแดนของคนอัมโมน
13:11 กับกิเลอาด และเขตแดนของคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทั้งหมด และเมืองบาชานทั้งสิ้นจนถึงเมืองสาเลคาห์
13:12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอัชทาโรทและในเอเดรอี ผู้ซึ่งเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่ เพราะว่าเมืองเหล่านี้โมเสสได้รบชนะ และได้ขับไล่คนเหล่านั้นให้ออกไป
13:13 แต่อย่างไรก็ตามชนชาติอิสราเอลยังหาได้ขับไล่คนเกชูร์หรือคนมาอาคาห์ให้ออกไปไม่ แต่คนเกชูร์กับคนมาอาคาห์ยังอาศัยอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้
13:14 เฉพาะเผ่าเลวีเผ่าเดียวท่านหาได้มอบมรดกให้ไม่ บรรดาเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นมรดกของเขาทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่พวกเขาแล้ว
13:15 และโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่เผ่าคนรูเบนตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย
13:16 และเขตแดนของเขาทั้งหลายเริ่มจากอาโรเออร์ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนน และนครที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำนั้นและที่ราบแห่งเมืองเมเดบาทั้งสิ้น
13:17 ทั้งเมืองเฮชโบน รวมกับนครทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในที่ราบนั้น คือดีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัลเมโอน
13:18 กับยาฮาส และเคเดโมท และเมฟาอาท
13:19 และคีริยาธาอิม และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซึ่งอยู่บนเนินเขาแห่งหุบเขา
13:20 กับเบธเปโอร์ และที่อัชโดดปิสกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท
13:21 และนครทั้งสิ้นแห่งที่ราบนั้น และทั้งราชอาณาจักรทั้งหมดของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ผู้ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ผู้ซึ่งโมเสสได้กระทำให้พ่ายแพ้พร้อมกับเจ้านายทั้งหลายของมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร์ และเฮอร์ กับเรบา ผู้ซึ่งเป็นบรรดาเจ้านายของกษัตริย์สิโหนผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น
13:22 เช่นเดียวกัน บาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ผู้เป็นคนทำนาย ชนชาติอิสราเอลได้ฆ่าเสียด้วยดาบท่ามกลางคนทั้งหลายที่พวกเขาได้ฆ่านั้น
13:23 และอาณาเขตของคนรูเบนคือแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดน นี่เป็นมรดกของคนรูเบนตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย รวมทั้งนครและหมู่บ้านทั้งหลายด้วย
13:24 และโมเสสได้มอบมรดกให้แก่เผ่ากาด คือคนกาดตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาด้วย
13:25 และเขตแดนของเขาทั้งหลายคือยาเซอร์และบรรดานครทั้งหมดของกิเลอาด และครึ่งหนึ่งของแผ่นดินของคนอัมโมน จนถึงอาโรเออร์ซึ่งอยู่หน้าเมืองรับบาห์
13:26 และจากเมืองเฮชโบน จนถึงเมืองรามัทมิสเปห์และเบโทนิม และจากมาหะนาอิมจนถึงเขตแดนแห่งเดบีร์
13:27 และในหุบเขา มีเมืองเบธฮารัม เบธนิมราห์ สุคคทและซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของสิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบนนั้น มีแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดน จดฝั่งทะเลคินเนเรท ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น
13:28 นี่เป็นมรดกของคนกาดตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย รวมทั้งนครและหมู่บ้านทั้งหลายของพวกเขาด้วย
13:29 และโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า และนี่เป็นส่วนแบ่งที่ให้กับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย
13:30 และเขตแดนของเขาทั้งหลายเริ่มจากมาหะนาอิม บาชานทั้งหมด ราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน และเมืองทั้งหมดของยาอีร์ ซึ่งอยู่ในบาชาน มีหกสิบนครด้วยกัน
13:31 และครึ่งหนึ่งของกิเลอาด และเมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี นครทั้งหลายของราชอาณาจักรโอกในบาชาน นครเหล่านี้เป็นส่วนแบ่งของคนมาคีร์บุตรชายของมนัสเสห์ เป็นครึ่งหนึ่งของคนมาคีร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย
13:32 เหล่านี้เป็นแผ่นดินต่าง ๆ ซึ่งโมเสสได้แบ่งปันให้เป็นมรดก ณ ที่ราบแห่งโมอับ ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นทางทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค
13:33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนเผ่าเลวี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลเป็นมรดกของเขาทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope