กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ
14:1 และต่อไปนี้เป็นแผ่นดินต่าง ๆ ซึ่งชนชาติอิสราเอลได้รับเป็นมรดกในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายของนูน และบรรดาหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเผ่าต่าง ๆ แห่งชนชาติอิสราเอลได้แจกจ่ายให้เป็นมรดกแก่เขาทั้งหลาย
14:2 เขาทั้งหลายได้จับสลากแบ่งมรดกนี้ ในระหว่างคนเก้าเผ่าครึ่ง ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางมือของโมเสส
14:3 เพราะว่าโมเสสได้ให้มรดกแก่คนสองเผ่าครึ่งทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นแล้ว แต่ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่คนเลวีไม่
14:4 เพราะว่าลูกหลานของโยเซฟมีสองเผ่า คือมนัสเสห์และเอฟราอิม เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงมิได้ให้คนเลวีมีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้น เว้นแต่นครต่าง ๆ ที่จะเข้าอาศัยอยู่ พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้นสำหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของพวกเขา
14:5 ชนชาติอิสราเอลได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส และเขาทั้งหลายได้แบ่งแผ่นดินนั้น
14:6 ขณะนั้นคนยูดาห์มาหาโยชูวา ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ชาวเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบเรื่องซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้าที่คาเดชบารเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว
14:7 เมื่อข้าพเจ้ามีอายุสี่สิบปี โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ส่งให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนีย เพื่อสอดแนมดูแผ่นดิน และข้าพเจ้าได้นำข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามสิ่งที่อยู่ในใจของข้าพเจ้า
14:8 แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องของข้าพเจ้าซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชากรละลายไป แต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ
14:9 และในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่า ‘แท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูกหลานของท่านสืบไปเป็นนิตย์ เพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ’
14:10 และบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอดสี่สิบห้าปีนี้ ตามที่พระองค์ตรัส ตั้งแต่พระเยโฮวาห์ตรัสคำเหล่านี้แก่โมเสส ครั้งเมื่อชนชาติอิสราเอลพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และบัดนี้ ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปีแล้ว
14:11 วันนี้ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสส่งข้าพเจ้าไป กำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น
14:12 ฉะนั้นบัดนี้ ขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสถึงในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาคอยู่ที่นั่น และบรรดานครที่นั่นใหญ่และมีกำแพงล้อมรอบอย่างเข้มแข็ง บางทีถ้าพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าก็จะสามารถขับไล่เขาทั้งหลายออกไปได้ ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว”
14:13 และโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์เป็นมรดก
14:14 ฉะนั้น เมืองเฮโบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์คนเคนัสจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลอย่างสุดใจ
14:15 และเมืองเฮโบรนนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าคีริยาทอารบา ซึ่งอารบาคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตท่ามกลางคนอานาค และแผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope