กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนที่เป็นของเผ่ายูดาห์
15:1 ส่วนของเผ่าคนยูดาห์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขานั้นเป็นดังนี้ ด้านทิศใต้ถึงพรมแดนของเมืองเอโดม คือถึงถิ่นทุรกันดารแห่งศินเป็นที่สุดปลายเขตแดนด้านทิศใต้
15:2 และพรมแดนทางทิศใต้ของเขาทั้งหลายนั้นเริ่มจากปลายทะเลเกลือ คือจากด้านหน้าอ่าวไปทางทิศใต้
15:3 และพรมแดนนั้นยื่นไปทางด้านทิศใต้ของมาอาเลอัครับบิม และผ่านเรื่อยไปถึงศิน และขึ้นไปทางด้านทิศใต้จนถึงเมืองคาเดชบารเนีย และผ่านเรื่อยไปถึงเมืองเฮสโรน และขึ้นไปถึงเมืองอัดดาร์ และอ้อมไปถึงคารคา
15:4 จากที่นั่น พรมแดนผ่านเรื่อยไปทางอัสโมน และยื่นออกไปถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์ และสิ้นสุดลงที่ทะเล นี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศใต้ของท่านทั้งหลาย
15:5 และพรมแดนด้านทิศตะวันออกคือทะเลเกลือ จนถึงปากแม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนด้านทิศเหนือของพวกเขา คือจากอ่าวที่ทะเลตรงปากแม่น้ำจอร์แดน
15:6 และพรมแดนนั้นยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ และผ่านไปตามด้านทิศเหนือของเมืองเบธอาราบาห์ และพรมแดนยื่นต่อไปถึงก้อนหินแห่งโบฮันบุตรชายของรูเบน
15:7 และพรมแดนยื่นจากหุบเขาแห่งอาโคร์ไปถึงเดบีร์ ตรงไปทางทิศเหนือเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาล ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังอดุมมิม ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำ และพรมแดนก็ผ่านไปถึงน้ำพุแห่งเอนเชเมช และไปสิ้นสุดลงที่เอนโรเกล
15:8 และพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม ถึงไหล่เขาด้านทิศใต้ของคนเยบุส ซึ่งก็คือเยรูซาเล็ม และพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่หน้าหุบเขาแห่งฮินโนมทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งก็คือด้านทิศเหนือสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์
15:9 และพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขาจนถึงน้ำพุแห่งลำธารของเนฟโทอาห์ และมาถึงบรรดานครแห่งภูเขาเอโฟรน และพรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ ซึ่งก็คือเมืองคีริยาทเยอาริม
15:10 และพรมแดนก็อ้อมจากบาอาลาห์ไปทางทิศตะวันตกจนถึงภูเขาเสอีร์ และผ่านไปตามไหล่เขายาอาริมด้านทิศเหนือ ซึ่งคือเคสะโลน และลงไปถึงเมืองเบธเชเมช และผ่านไปถึงเมืองทิมนาห์
15:11 และพรมแดนก็ยื่นออกไปจากทางทิศเหนือของเมืองเอโครน และพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงเมืองชิกเคโรน และผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาห์ และออกไปถึงเมืองยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ้นสุดลงที่ทะเล
15:12 และพรมแดนด้านทิศตะวันตก คือทะเลใหญ่และชายฝั่งทะเล นี่เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
15:13 และตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ที่ตรัสแก่โยชูวา ท่านยกส่วนหนึ่งในท่ามกลางคนยูดาห์ให้แก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ คือนครของอารบาซึ่งคือนครเฮโบรน อารบาเป็นบิดาของอานาค
15:14 และคาเลบได้ขับไล่บุตรชายทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่น คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู้เป็นบุตรทั้งหลายของอานาค
15:15 และท่านขึ้นไปจากที่นั่นไปยังชาวเมืองเดบีร์ และชื่อของเมืองเดบีร์แต่ก่อนคือคีริยาทเสเฟอร์
15:16 และคาเลบกล่าวว่า “ผู้ใดโจมตีเมืองคีริยาทเสเฟอร์และยึดเมืองนั้นได้ ข้าพเจ้าจะยกอัคสาห์บุตรสาวของข้าพเจ้าให้เป็นภรรยาของผู้นั้น”
15:17 และโอทนีเอลบุตรชายของเคนัส ผู้เป็นน้องชายของคาเลบยึดเมืองนั้นได้ และท่านยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของเขา
15:18 และต่อมา เมื่อนางแต่งงานกับเขาแล้ว นางได้ชวนเขาให้ขอทุ่งนาจากบิดาของนาง และนางก็ลงจากหลังลาของนาง และคาเลบพูดกับนางว่า “เจ้าต้องการสิ่งใด”
15:19 นางตอบว่า “ขออวยพรลูกสักอย่างหนึ่งเถิด ด้วยว่าพ่อได้ยกแผ่นดินภาคใต้ให้ลูกแล้ว ขอยกน้ำพุต่าง ๆ ให้ลูกด้วย” และท่านก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นาง
15:20 ต่อไปนี้เป็นมรดกของเผ่าคนยูดาห์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
15:21 และบรรดานครที่เป็นของเผ่าคนยูดาห์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดทางพรมแดนของเอโดม คือขับเซเอล เอเดอร์ และยากูร
15:22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์
15:23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน
15:24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท
15:25 ฮาโซร์ ฮาดัททาห์ เคริโอท เฮสโรน ซึ่งก็คือเมืองฮาโซร์
15:26 อามัม เชมา โมลาดาห์
15:27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท
15:28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์
15:29 บาอาลาห์ ไอยิม เอเซม
15:30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์
15:31 ศิกลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์
15:32 และเลบาโอท ชิลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเก้านครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:33 และในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์
15:34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนาม
15:35 ยารมูท อดุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์
15:36 และชาอาราอิม อดีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็นสิบสี่นครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:37 เมืองเศนัน ฮาดาชาห์ มิกดัลกาด
15:38 ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล
15:39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน
15:40 คับโบน ลามัม คิทลิช
15:41 และเกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกนครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน
15:43 ยิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ
15:44 และเคอีลาห์ อัคซีบ มาเรชาห์ รวมเป็นเก้านครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:45 เอโครนพร้อมกับบรรดาเมืองและหมู่บ้านของเมืองนั้น
15:46 จากกรุงเอโครนจนถึงทะเล บรรดาเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเมืองอัชโดดพร้อมกับหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้น
15:47 อัชโดดพร้อมกับเมืองและหมู่บ้านของเมืองนั้น กาซาพร้อมกับเมืองและหมู่บ้านของเมืองนั้น จนถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์ และทะเลใหญ่พร้อมกับชายฝั่งทะเลนั้น
15:48 และในแดนเทือกเขา คือ ชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์
15:49 ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์ ซึ่งคือเมืองเดบีร์
15:50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม
15:51 และโกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็นสิบเอ็ดนครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน
15:53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์
15:54 และฮุมทาห์ คีริยาทอารบา ซึ่งคือเมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร์ รวมเป็นเก้านครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห์
15:56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์
15:57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็นสิบนครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์
15:59 และมาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็นหกนครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:60 คีริยาทบาอัล ซึ่งคือเมืองคีริยาทเยอาริม และรับบาห์ รวมเป็นสองนครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:61 ในถิ่นทุรกันดาร คือเบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์
15:62 และนิบชาน และนครเกลือ และเอนเกดี รวมเป็นหกนครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
15:63 สำหรับคนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้น คนยูดาห์ไม่สามารถขับไล่พวกเขาออกไปได้ แต่คนเยบุสได้อาศัยอยู่พร้อมกับคนยูดาห์ที่เมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope