กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนของเผ่ามนัสเสห์ที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน
17:1 นอกจากนี้ยังมีส่วนตามสลากสำหรับเผ่ามนัสเสห์ เพราะเขาเป็นบุตรหัวปีของโยเซฟ คือสำหรับมาคีร์บุตรหัวปีของมนัสเสห์ บิดาของกิเลอาด เพราะเหตุว่าเขาเป็นทหาร ฉะนั้นเขาจึงได้รับเมืองกิเลอาดและเมืองบาชาน
17:2 นอกจากนี้ยังมีส่วนตามสลากสำหรับคนมนัสเสห์ที่เหลืออยู่ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา สำหรับคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมิดา คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์ บุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
17:3 แต่เศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ บุตรชายของกิเลอาด บุตรชายของมาคีร์ บุตรชายของมนัสเสห์ไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรสาว และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรสาวทั้งหลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์
17:4 และเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และต่อหน้าโยชูวาบุตรชายของนูน และต่อหน้าบรรดาประมุข กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ว่า จงยกส่วนมรดกท่ามกลางพี่น้องของพวกข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย” ฉะนั้นท่านได้ให้มรดกแก่คนเหล่านี้ท่ามกลางพี่น้องของบิดาของพวกเขา ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
17:5 และส่วนที่ตกแก่คนมนัสเสห์จึงมีสิบส่วน นอกเหนือแผ่นดินของกิเลอาดและบาชาน ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น
17:6 เพราะว่าบรรดาบุตรสาวของมนัสเสห์ก็ได้รับมรดกท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของท่าน และแผ่นดินของกิเลอาดนั้นได้ตกเป็นส่วนของพวกบุตรชายของมนัสเสห์ที่เหลืออยู่
17:7 และพรมแดนของมนัสเสห์ตั้งต้นจากอาเชอร์จนถึงมิคเมธัท ซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเชเคม และพรมแดนก็ยื่นไปทางด้านขวามือจนถึงที่ของชาวเมืองของเอนทัปปูวาห์
17:8 แผ่นดินแห่งเมืองทัปปูวาห์เป็นของมนัสเสห์ แต่เมืองทัปปูวาห์ซึ่งอยู่ที่พรมแดนของมนัสเสห์นั้นเป็นของคนเอฟราอิม
17:9 และพรมแดนก็ลงไปถึงแม่น้ำคานาห์ คือไปทางทิศใต้ของแม่น้ำ นครเหล่านี้ซึ่งอยู่ท่ามกลางนครทั้งหลายของมนัสเสห์นั้นเป็นของเอฟราอิม พรมแดนของมนัสเสห์ก็ยื่นไปทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำ และไปสิ้นสุดลงที่ทะเล
17:10 ด้านทิศใต้เป็นของเอฟราอิม และด้านทิศเหนือเป็นของมนัสเสห์ และมีทะเลเป็นพรมแดน และทางทิศเหนือจดอาเชอร์ และทางทิศตะวันออกจดอิสสาคาร์
17:11 และในเขตแดนของอิสสาคาร์และในอาเชอร์นั้น มนัสเสห์ยังมีเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และอิบเลอัมพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองโดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองเอนโดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองทาอานาคพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองเมกิดโดพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น ทั้งเนินสูงทั้งสามแห่งนั้น
17:12 ถึงอย่างนั้นคนมนัสเสห์ก็ไม่สามารถขับไล่ชาวเมืองเหล่านั้นออกไปได้ แต่คนคานาอันยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น
17:13 อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อชนชาติอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว เขาทั้งหลายก็ได้เกณฑ์คนคานาอันให้ทำงานโยธา แต่ไม่ได้ขับไล่ให้พวกเขาออกไปเสียอย่างสิ้นเชิง
17:14 และคนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่า “เหตุไฉนท่านจึงแบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเพียงแต่ส่วนเดียว แม้ว่าข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรแก่ข้าพเจ้ามาจนบัดนี้แล้ว”
17:15 และโยชูวาตอบเขาทั้งหลายว่า “ถ้าท่านมีคนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาเอฟราอิมเป็นที่แคบเกินไปสำหรับท่าน ท่านจงเข้าไปในป่าไม้และตัดมันลงสำหรับตัวท่านเอง ในแผ่นดินของคนเปริสซีและของพวกมนุษย์ยักษ์”
17:16 และคนโยเซฟพูดว่า “แดนเทือกเขานี้ไม่พอสำหรับพวกข้าพเจ้า และบรรดาคนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณหุบเขามีรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็ก ทั้งสองพวก คือคนทั้งหลายที่อยู่ในเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น กับพวกที่อยู่ในหุบเขาแห่งยิสเรเอล”
17:17 และโยชูวาได้กล่าวแก่วงศ์วานโยเซฟ คือเอฟราอิมและมนัสเสห์ว่า “ท่านมีคนมากมาย และมีกำลังมหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้
17:18 แต่แดนเทือกเขานั้นจะเป็นของท่าน ถึงแม้ว่าเป็นป่าไม้ท่านก็จะตัดมันลง และผลผลิตแห่งแดนเทือกเขานั้นจะเป็นของท่าน ถึงแม้ว่าพวกเขามีรถม้าศึกทำด้วยเหล็กและถึงแม้ว่าพวกเขาเป็นคนเข้มแข็ง ท่านก็จะขับไล่คนคานาอันออกไปได้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope