กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

19:1 และการจับสลากที่สองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื่อเผ่าคนสิเมโอนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และมรดกของเขาทั้งหลายอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์
19:2 และในมรดกของเขาทั้งหลาย พวกเขามีเมืองเบเออร์เชบา หรือเชบา และโมลาดาห์
19:3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม
19:4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์
19:5 ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์
19:6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุเฮน รวมเป็นสิบสามนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:7 อายิน ริมโมน เอเธอร์ และอาชัน รวมเป็นสี่นครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:8 และบรรดาหมู่บ้านที่อยู่รอบนครเหล่านี้ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่ภาคใต้ นี่เป็นมรดกของเผ่าคนสิเมโอนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
19:9 จากส่วนที่เป็นของคนยูดาห์มีมรดกของคนสิเมโอน เพราะว่าส่วนของคนยูดาห์นั้นใหญ่เกินไปสำหรับพวกเขา ฉะนั้นคนสิเมโอนจึงได้รับมรดกของเขาทั้งหลายท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์
19:10 และการจับสลากที่สามขึ้นมาเป็นของคนเศบูลุนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และอาณาเขตแห่งมรดกของเขาทั้งหลายก็ยื่นออกไปถึงสาริด
19:11 และพรมแดนของเขาทั้งหลายยื่นออกไปทางด้านทะเล และมาราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท และมาถึงแม่น้ำที่อยู่ตรงหน้าโยกเนอัม
19:12 และจากสาริดก็หันไปทางด้านทิศตะวันออกตรงทางดวงอาทิตย์ขึ้น ถึงพรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์ และยื่นไปถึงเมืองดาเบรัท และขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย
19:13 และจากที่นั่นก็ผ่านไปทางทิศตะวันออกถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ ถึงเมืองเอทคาซิน และเรื่อยไปจนถึงริมโมนมิโทอาร์ ไปถึงเมืองเนอาห์
19:14 และพรมแดนอ้อมเมืองนั้นไปทางทิศเหนือมาถึงเมืองฮันนาโธน และพรมแดนสิ้นสุดลงที่หุบเขาแห่งยิฟทาห์เอล
19:15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็นสิบสองนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:16 นี่เป็นมรดกของคนเศบูลุนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:17 และการจับสลากที่สี่ออกมาเป็นของอิสสาคาร์ เพื่อคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
19:18 และอาณาเขตของเขาทั้งหลายยื่นไปถึงเมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม
19:19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท
19:20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
19:21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัดดาห์ และเบธปัสเซส
19:22 และพรมแดนไปถึงเมืองทาโบร์ ชาหะซุมาห์ และเบธเชเมช และพรมแดนของพวกเขาไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน รวมเป็นสิบหกนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:23 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:24 และการจับสลากที่ห้าออกมาเป็นของเผ่าคนอาเชอร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
19:25 และอาณาเขตของเขาทั้งหลาย คือเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ
19:26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล และยื่นไปถึงเมืองคารเมลทางทิศตะวันออก และไปถึงเมืองชิโหลิบนาท
19:27 และเลี้ยวไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นไปยังเบธดาโกน และยื่นไปถึงเศบูลุน และหุบเขาแห่งยิฟทาห์เอล ไปทางด้านทิศเหนือของเมืองเบธเอเมค และเนอีเอล และเรื่อยไปถึงทางด้านซ้ายของเมืองคาบูล
19:28 และเฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหานครไซดอน
19:29 และพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรามาห์ และไปถึงนครที่เข้มแข็งคือนครไทระ และพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงเมืองโฮสาห์ และพรมแดนนั้นก็ไปสิ้นสุดลงที่ทะเล จากฝั่งทะเลไปถึงอัคซีบ
19:30 รวมทั้งอุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยี่สิบสองนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:31 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนอาเชอร์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:32 และการจับสลากที่หกออกมาเป็นของคนนัฟทาลี เพื่อคนนัฟทาลีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
19:33 และอาณาเขตของเขาทั้งหลายเริ่มจากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานันนิม และอาดามี เนเขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และอาณาเขตนั้นสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน
19:34 และพรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านทิศตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ และจากที่นั่นไปถึงหุกกอก และจดเขตเศบูลุนทางทิศใต้ และจดเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตก และเขตยูดาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดน
19:35 และนครต่าง ๆ ที่มีป้อมคือ ศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท
19:36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์
19:37 เคเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์
19:38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้านครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:39 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนนัฟทาลีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:40 และการจับสลากที่เจ็ดก็ออกมาเป็นของเผ่าคนดานตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
19:41 และอาณาเขตที่เป็นมรดกของเขาทั้งหลาย คือเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช
19:42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์
19:43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน
19:44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท
19:45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน
19:46 เมยารโคน และรัคโคน พร้อมกับพรมแดนตรงหน้าเมืองยัฟฟา
19:47 และอาณาเขตของคนดานน้อยไปสำหรับพวกเขา ฉะนั้นคนดานจึงขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชม และยึดเมืองนั้นได้ และประหารชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ และยึดครองเมืองนั้นและอาศัยอยู่ที่นั่น และเรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
19:48 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนดานตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น
19:49 เมื่อเขาทั้งหลายได้แบ่งส่วนต่าง ๆ ของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกตามอาณาเขตทั้งหลายของพวกเขาเสร็จสิ้นแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในท่ามกลางพวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายของนูน
19:50 ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายก็ได้ยกนครที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คือทิมนาทเสราห์ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และท่านก็เสริมสร้างนครนั้น และอาศัยอยู่ที่นั่น
19:51 นี่เป็นมรดกที่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตกับโยชูวาบุตรชายของนูน และหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเผ่าต่าง ๆ แห่งชนชาติอิสราเอลจับสลากแบ่งให้เป็นมรดกที่เมืองชีโลห์ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ณ ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน ดังนั้นเขาทั้งหลายก็ทำการแบ่งปันแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope