กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การตั้งนครลี้ภัยต่าง ๆ
20:1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาด้วย กล่าวว่า
20:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘จงตั้งนครลี้ภัยไว้หลายนครสำหรับเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเราได้พูดกับพวกเจ้าโดยมือของโมเสสแล้วนั้น
20:3 เพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนใดโดยมิได้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่น และนครเหล่านี้จะได้เป็นที่ลี้ภัยสำหรับเจ้าทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากผู้แก้แค้นโลหิต
20:4 และเมื่อผู้ใดที่หนีไปยังนครเหล่านี้นครหนึ่งนครใดจงยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้น และจะอธิบายเรื่องของตนให้พวกผู้อาวุโสในนครนั้นฟัง เขาทั้งหลายจะนำผู้นั้นเข้าไปในนครพร้อมกับพวกเขา และให้ที่พักอาศัยแก่ผู้นั้น เพื่อว่าผู้นั้นจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย
20:5 และถ้าผู้แก้แค้นโลหิตไล่ตามเขาไป ดังนั้นพวกผู้อาวุโสจะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั้นไว้ในมือของผู้แก้แค้นโลหิต เพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยไม่มีเจตนา และมิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน
20:6 และผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในนครนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรับการพิพากษา และจนกว่ามหาปุโรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิต แล้วผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไป และเข้าไปยังนครของตน และไปยังบ้านของตน ไปยังนครที่เขาได้หนีจากมานั้น’”
20:7 และเขาทั้งหลายได้ตั้งเมืองเคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขาแห่งนัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และเมืองคีริยาทอารบา ซึ่งคือเมืองเฮโบรน ในแดนเทือกเขาแห่งยูดาห์
20:8 และทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นตรงเมืองเยรีโคนั้น เขาทั้งหลายได้ตั้งเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบจากเผ่ารูเบน และเมืองราโมทในกิเลอาดจากเผ่ากาด และเมืองโกลานในบาชานจากเผ่ามนัสเสห์
20:9 บรรดานครเหล่านี้เป็นนครที่ตั้งไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และสำหรับคนต่างชาติผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา เพื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ฆ่าคนหนึ่งคนใดโดยมิได้เจตนาจะได้หนีไปที่นั่นได้ และไม่ต้องตายโดยมือของผู้แก้แค้นโลหิต จนกว่าเขาจะได้ยืนต่อหน้าชุมนุมชน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope