กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เมืองต่าง ๆ สำหรับคนเลวี
21:1 ดังนั้น พวกหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของคนเลวีได้มาหาเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายของนูน และพวกหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเผ่าต่าง ๆ ของชนชาติอิสราเอล
21:2 และเขาทั้งหลายได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั้นที่ชีโลห์ในแผ่นดินแห่งคานาอันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยมือของโมเสสว่า ให้มอบนครต่าง ๆ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้นสำหรับฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย”
21:3 และตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ชนชาติอิสราเอลได้มอบนครต่าง ๆ และชานเมืองทั้งหลายของนครเหล่านั้นจากมรดกของเขาทั้งหลายให้แก่คนเลวี
21:4 และการจับสลากออกมาเป็นของครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท และลูกหลานของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ซึ่งเป็นคนเลวี ได้รับนครต่าง ๆ โดยการจับสลากจากเผ่ายูดาห์ เผ่าสิเมโอน และจากเผ่าเบนยามิน รวมเป็นสิบสามนคร
21:5 และคนโคฮาทที่เหลืออยู่ ได้รับนครต่าง ๆ โดยการจับสลากจากครอบครัวต่าง ๆ ของเผ่าเอฟราอิม เผ่าดาน และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า รวมเป็นสิบนคร
21:6 และคนเกอร์โชนได้รับนครต่าง ๆ โดยการจับสลากจากครอบครัวต่าง ๆ ของเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากคนมนัสเสห์ในบาชานครึ่งเผ่า รวมเป็นสิบสามนคร
21:7 และคนเมรารีตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย ได้รับนครต่าง ๆ จากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และจากเผ่าเศบูลุน รวมเป็นสิบสองนคร
21:8 และนครต่าง ๆ และชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น ชนชาติอิสราเอลได้จับสลากให้แก่คนเลวี ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโดยมือของโมเสส
21:9 และเขาทั้งหลายได้ให้นครเหล่านี้จากเผ่าคนยูดาห์และจากเผ่าคนสิเมโอน ตามรายชื่อดังนี้
21:10 เมืองเหล่านี้ตกเป็นของคนอาโรน ซึ่งเป็นของครอบครัวทั้งหลายของคนโคฮาท ผู้ซึ่งเป็นคนเลวี เพราะสลากแรกตกเป็นของเขาทั้งหลาย
21:11 และเขาทั้งหลายให้นครอารบาแก่พวกเขา อารบาเป็นบิดาของอานาค ซึ่งคือนครเฮโบรน อยู่ในแดนเทือกเขาแห่งยูดาห์ พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายรอบนครนั้น
21:12 แต่ทุ่งนาและหมู่บ้านของนครนี้ เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา
21:13 ดังนั้น เขาทั้งหลายได้ให้เมืองเฮโบรนแก่ลูกหลานของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต อันเป็นนครลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองลิบนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:14 เมืองยาททีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเอชเทโมอาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:15 เมืองโฮโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเดบีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:16 เมืองอายินพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยุทธาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเบธเชเมชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นเก้านครจากสองเผ่านี้
21:17 และจากเผ่าเบนยามิน เมืองกิเบโอนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเกบาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:18 เมืองอานาโธทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองอัลโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:19 บรรดานครที่เป็นของลูกหลานของอาโรน คือพวกที่เป็นปุโรหิต รวมเป็นสิบสามนครพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น
21:20 และครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท คือคนเลวีที่เหลืออยู่ของคนโคฮาท นครต่าง ๆ ที่เขาทั้งหลายได้รับโดยการจับสลากมาจากเผ่าเอฟราอิม
21:21 ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ยกให้แก่พวกเขา คือเมืองเชเคมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้นในแดนเทือกเขาเอฟราอิม เป็นนครลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:22 เมืองคิบซาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเบธโฮโรนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:23 และจากเผ่าดาน เมืองเอลเทเคห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น กิบเบโธนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:24 อัยยาโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น กัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:25 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า เมืองทาอานาคพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และกัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสองนคร
21:26 บรรดานครซึ่งเป็นของครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาทที่เหลืออยู่นั้น รวมเป็นสิบนคร พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น
21:27 และที่เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คนเกอร์โชน ซึ่งเป็นของครอบครัวทั้งหลายของคนเลวี คือจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า เมืองโกลานในบาชานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เป็นนครลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสองนคร
21:28 และจากเผ่าอิสสาคาร์ เมืองคีชิโอนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น ดาเบรัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:29 เมืองยารมูทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เอนกันนิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:30 และจากเผ่าอาเชอร์ เมืองมิชอาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น อับโดนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:31 เมืองเฮลขัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเรโหบพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:32 และจากเผ่านัฟทาลี เมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เป็นนครลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองฮัมโมทโดร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองคารทานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสามนคร
21:33 บรรดานครที่เป็นของคนเกอร์โชนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขานั้น รวมเป็นสิบสามนคร พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น
21:34 และสำหรับครอบครัวต่าง ๆ ของคนเมรารี คือคนเลวีที่เหลืออยู่ จากเผ่าเศบูลุน เมืองโยกเนอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองคารทาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:35 เมืองดิมนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองนาหะลาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:36 และจากเผ่ารูเบน เมืองเบเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาฮาสพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:37 เมืองเคเดโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่นคร
21:38 และจากเผ่ากาด เมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เป็นนครลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
21:39 เมืองเฮชโบนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมทั้งหมดเป็นสี่นคร
21:40 ดังนั้น นครต่าง ๆ ซึ่งเป็นของคนเมรารีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ซึ่งเป็นครอบครัวต่าง ๆ ของคนเลวีที่เหลืออยู่นั้น โดยการจับสลากของพวกเขาเป็นสิบสองนคร
21:41 บรรดานครของคนเลวี ซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของชนชาติอิสราเอลนั้นรวมทั้งหมดมีสี่สิบแปดนครพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น
21:42 นครเหล่านี้แต่ละนครมีชานเมืองล้อมรอบ ทุกนครก็เป็นอย่างนี้
21:43 และพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และพวกเขาได้ยึดครองแผ่นดินนั้น และอาศัยอยู่ที่นั่น
21:44 และพระเยโฮวาห์ประทานให้เขาทั้งหลายมีความสงบอยู่ทุกด้าน ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา และไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เขาทั้งหลายได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรูทั้งสิ้นของพวกเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งหลายแล้ว
21:45 สรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับวงศ์วานของอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียว สำเร็จทั้งสิ้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope